Spansk

Årsstudium, Trondheim

Spansk

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Læringsutbytte – innledende tekst

​Årsstudium i spansk har to hovedmål:

1. Kandidatene skal tilegne seg grunnleggende kvalifikasjoner for å kunne arbeide i norske og internasjonale organisasjoner, institusjoner og næringer hvor det er behov for kunnskap om spansk språk og om litteratur og samfunnsforhold fra Spania og Latin-Amerika, dessuten generell tekstkompetanse og kompetanse i analytisk tenkning og tverrfaglig og tverrkulturelt samarbeid.
2. Kandidatene skal kunne kvalifisere seg for videre universitetsstudier i spansk.

Kunnskaper

Kandidater med årsstudium i spansk

 • har kjennskap til og forståelse for grunnleggende grammatiske begreper i spansk språk, den spanske setningsstrukturen og det verbale systemet
 • har kunnskap om noen spanskspråklige forfattere og kjennskap til et utvalg av spanskspråklige litterære tekster i ulike sjangere fra ulike epoker
 • har kunnskap om utvalgte temaer innen kultur, historie og samfunnsforhold i spanskspråklige land
 • har grunnleggende kjennskap til og forståelse for teori, terminologi, analyseverktøy og kildebruk innenfor fagområdene spansk språk og spanskspråklig litteratur- og kulturvitenskap

Ferdigheter

Kandidater med årsstudium i spansk

 • kan forstå og tolke spanskspråklige tekster av ulik art
 • kan reflektere over grunnleggende språklige forskjeller mellom norsk og spansk, og nyttiggjøre seg dette både i tolkning og i skriftlig og muntlig produksjon på spansk
 • kan bruke ordbøker og oppslagsverk
 • kan benytte faglig relevant teori, terminologi, analyseverktøy og kilder
 • kan formidle sine kunnskaper om språk, litteratur og kulturkunnskap på spansk, både skriftlig og muntlig
 • behersker spansk, både skriftlig og muntlig, og er i stand til å fordype seg videre i ulike typer faglitteratur på spansk

Generell kompetanse

Kandidater med årsstudium i spansk

 • kan arbeide i yrker som krever språk-, kultur- og litteraturkompetanse fra den spanskspråklige verden, eller spesialisert kunnskap innenfor ett av disse fagfeltene
 • har innsikt i kildekritikk
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver selvstendig og i grupper
 • kan på generelt grunnlag gå i dialog med mennesker med ulik fagbakgrunn