Årsstudium, ettårig

Årsstudium i samfunnsøkonomi

– Om studieprogrammet

Hva er årsstudium i samfunnsøkonomi?

Årsstudium i samfunnsøkonomi (60 studiepoeng) tar for seg samfunnets bruk av knappe ressurser.

Emnene gir en innføring i:

  • mikro- og makroøkonomi
  • matematiske metoder og statistikk
  • teoretiske modeller for å forklare økonomiske sammenhenger og analysere samfunnsøkonomiske problemstillinger

Mikroøkonomi handler om enkeltaktørers (enkeltmenneskers, husholdningers og bedrifters) økonomiske beslutninger. Mikroøkonomien forklarer økonomiske prinsipper som styrer disse individuelle aktørenes handlinger. Makroøkonomi handler om nasjonale og internasjonale økonomiske sammenhenger, aktuelle temaer kan her være økonomisk vekst, fordeling, arbeidsledighet, inflasjon, sparing og internasjonal handel.

Årsstudiet i samfunnsøkonomi kan inngå som del av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi eller som frie studiepoeng i et annen samfunnsvitenskapelig bachelor. Etter endt årsstudium begynner du direkte på andreåret dersom du ønsker å gå videre med en bachelorgrad i samfunnsøkonomi. Du må imidlertid søke nytt opptak til bachelorgraden.

Hvorfor årsstudium i samfunnsøkonomi?

Studiet passer for deg som er opptatt av hvordan ressurser blir anvendt og hvordan ressursanvendelse bør være. Mange velger et årsstudium for å skaffe seg undervisningskompetanse i skolen, eller for å ta videreutdanning.

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Årstudium i samfunnsøkonomi
Studieprogramkode: ÅSØK
Studiepoeng: 60
Studiekode (SO): 194 239

Institutt for samfunnsøkonomi
Fakultet for økonomi

Studiested: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)