Landmåling

Årsstudium, Gjøvik

Landmåling

– Studiets oppbygging

Ikke opptak

Dette studieprogrammet tar ikke opp nye studener. Fra høsten 2019 vil årsstudiumet inngå som en studieretning i Bachelor i Geomatikkingeniør.

Besøk Geomatikkingeniør sin nye nettside

gyldighet

Studiet gir deg kunnskap til å utføre sentrale landmålingsoppgaver innen fagfelt­et. Sentrale emner i studiet er tradisjonell landmåling, stikking, juss, satellitt­geodesi, Geografiske Informasjons­systemer (GIS), digitale terreng­modeller og prosjektoppgaver.

Studiet er lagt opp med en fin blanding av forelesninger og øvinger med lærer­støtte kombinert med studentenes egenaktivitet med lesing, oppgave­løsning og selvstendige praktiske øvinger med moderne måleutstyr og programvare. Kombinasjonen av teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter gir student­ene perspektiv og evne til å se helheten i bearbeiding av data og presentasjon av geografisk informasjon. Studiet er det eneste i sitt slag i Norge.


Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2018/2019. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan, se studieplaner:

Studieplan for Årsstudium i landmåling - heltid

Studieplan for Årsstudium i landmåling - nettbasert/deltid

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

gyldighet

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan, se studieplaner:

Emnetabeller

Emnetabeller

Årsstudium i landmåling - heltid, obligatoriske emner

Obligatoriske emner
Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
GEO1191 Landmåling 1 O 10  
GEO1201 Landmåling 2 O 10  
GEO1121 GIS Intro O 10  
GEO2331 Juss og matrikkellære O   10
  Valgemne O   10
GEO2282 Landmåling 3 O   10
Sum: 30 30

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se studieplanen for mer informasjon om valgemner, samt fordeling av emner for deltidsstudiet.