Årsstudium, Gjøvik

Informatikk

– Studiets oppbygging

Studiet går over to semestre og gir totalt 60 studiepoeng.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan, se studieplan for Årsstudium i informatikk

Emnetabell

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
IMT1031 Grunnleggende programmering O 10  
REA1101 Matematikk for informatikkfag O 10  
IMT1362 Opplevelsesdesign V 10  
IMT1003 Innføring i IT-drift og informasjonssikkerhet V 10  
IMT1082 Objekt-orientert programmering O   10
IMT2243 Systemutvikling O   10
IMT2006 Datanettverk  V   10
REA1121 Matematikk for programmering V   10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne