Geografiske informasjonssystemer

Årsstudium, Gjøvik

Geografiske informasjonssystemer

– Læringsmål

Ikke opptak

Dette studieprogrammet tar ikke opp nye studener. Fra høsten 2019 vil årsstudiumet inngå som en studieretning i Bachelor i Geomatikkingeniør.

Besøk Geomatikkingeniør sin nye nettside

Læringsmål GIS

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Studenten har gode kunnskaper om stedfestet informasjon og hvordan den kan modelleres og bearbeides ved hjelp av  geografiske informasjonssystemer.
 • Studenten har god oversikt over gjeldene praksis for produksjon og distribusjon av stedfestede data i Norge.
 • Studenten har god oversikt over teknologi for distribusjon og presentasjon av stedfestede data over internett.
 • Studenten har gode kunnskaper om gjeldene standarder innen fagfeltet.
 • Studenten har kjennskap til markedsledende programvare innen GIS, både kommersiell og fri og åpen programvare.
 • Studenten kan selvstendig oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøking og kontakt med fagmiljøer.

 

Ferdigheter

 • Studenten har grunnleggende ferdigheter i modellering, innsamling, bearbeiding og analyse av stedfestet informasjon samt forvaltning og presentasjon av denne.
 • Studenten har gode ferdigheter i bruk av markedsledende programvare innen GIS.
 • Studenten har grunnleggende ferdigheter i bruk og utvikling av geografiske web-tjenester.

 

Generell kompetanse

 • Studenten kan formidle GIS-faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
 • Studenten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, har respekt for andre fagområder og fagpersoner og kan bidra i tverrfaglig arbeid.
 • Studenten kan delta aktivt i GIS-faglige diskusjoner og evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innen fagfeltet.