Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Årsstudium, Gjøvik

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

– Hva lærer du

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Hva lærer du?

Bygg- og anleggsbransjen bruker bygningsinformasjonsmodellering i prosjekter – fra start til slutt. Det gjør kompetansen relevant i forprosjekter, prosjektering, bygging, forvaltning, drift, vedlikehold, ombygging og riving. 

Helhetlig forståelse 

Bygningsinformasjonsmodellering viser hvordan byggeprosesser kan effektiviseres og hvordan et byggeprosjekt kan spare betydelige ressurser – samtidig som resultatene får høyere kvalitet. 

Studiet lærer deg ikke bare å bruke programvaren for å modellere, men gir deg også en helhetlig forståelse for hvordan du kan bruke modellering på en smart måte. Du lærer å bruke åpne og internasjonale standarder. I tillegg får du god innsikt i å samordne og optimalisere alle prosesser som er tilknyttet modelleringen. Som ferdig utdannet bruker du intelligent modellering i Bygg- og anleggsbransjen. 

Building SMART 

Et annet mye brukt ord for å beskrive det samme er Building SMART. Dagens samfunn har et større og større behov for modellering. Blant annet på grunn av krav om kvalitetssikring og hensyn til byggets livsløp. 


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Studieplanen til Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) beskriver hva det forventes at du skal kunne når du har fullført studiet, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytte II

Bruk av BIM til eget fagområde

Kjenne til hovedtrekkene i BIM-historien fram til i dag, samt gjøre rede for dagens og morgendagens utfordringer knyttet til praktisk bruk av BIM.

Forstå og gjøre rede for grunnleggende kunnskap og kompetanse som trengs innen informasjonsmodellering, aktuelle databasekonsepter, samhandling og digital dataflyt innen bygg- og anleggsbransjen

Vise oversikt og basisforståelse for de mest benyttede dataformater innen BIM

Teoretisk forståelse og praktisk innsikt på et slikt nivå at kandidaten kan følge med og oppdatere sin kunnskap innen fagfeltet på egen hånd

Forstå og drøfte databaseprinsipper og aktuelle databasekonsepter, samhandling og digital dataflyt innen bygg- og anleggsnæringen

Anvende BIM-kunnskap til å vurdere og gjennomføre oppgaver innen praktiske bygg- og anleggsprosjekter

Beskrive de mest benyttede dataformater og kjenne til de mest vanlige dataprogrammer innen BIM

Utvikle og vise grunnleggende og praktisk kunnskap i 2D/3D-digital modellering, inkludert visualisering

Gjennomføre organisering og etablering av praktiske BIM-modeller, mht objektorienterte og/eller lagbaserte prinsipper

Gjøre rede for standardiserte beskrivelse- og dokumentasjonssystemer som bransjen bruker

Gjøre rede for kollisjons- og konfliktkontrollverktøy

Forstå ulike skanningsteknikker og anvendelse i BIM-sammenheng

Praktisere/ bedømme synergi av metodisk prosjektarbeid og rapportskriving

Analysere teoretiske og praktiske BIM-prosjekter

Forstå forskjellen på proprietær (lukket) BIM og åpen BIM

Reflektere over ulike nivåer av BIM-bruk og når det er hensiktsmessig å bruke og når det eventuelt ikke er det.

Ha grunnleggende, praktiske ferdigheter innen 2D/3D-tegning med tilhørende BIM-basert objektorientert modellering innen noen utvalgte programsystemer innen bygg og anlegg

Utarbeide gode rapporter med tilhørende kildehenvisninger knyttet til prosjektarbeid

Anvende teoretisk og praktisk BIM-kunnskap til å løse fagrelaterte utfordringer og oppgaver både enkeltvis og gjennom samarbeid.

Mestre og vise ferdigheter i et utvalg BIM-programmer (blant annet ArchiCad eller Revit, Solibri og dRofus) -Importere og eksportere BIM-informasjon ved hjelp av standardiserte dataformater mellom ulik programvare -Anvende BIM-teori i kombinasjon med praktisk modellarbeid i dataprogrammer som TIDA, Solibri, dRofus, -ArchiCad eller Revit

Eksportere data fra modeller i henhold til standardiseringssystemer

Planlegge og gjennomføre BIM-prosjekter enten selvstendig eller ved samhandling i et team

Utføre og lede B/A-oppgaver og ivareta tverrfaglige lederfunksjoner knyttet til buildingSMART-prinsipper hos byggherrer, entreprenører og i offentlige etater

Vise selvstendighet og evne til å presentere etablerte digitale BIM-modeller på en god måte

Realisere fordeler av BIM-fagkunnskap og ferdigheter på selvstendig vis gjennom å vise samarbeidsevne, evne til refleksjon og kritisk tenkning i caserapport