Pedagogikk

ÅRSSTUDIUM 1-ÅRIG, TRONDHEIM

Pedagogikk

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet skal ha følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap​

 • har bred kunskap om tema som er viktige for å forstå og kunne legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne
 • har kritisk forståelse av sentrale pedagogiske spørsmål
 • har kunnskap om hvordan kulturelle, politiske og økonomiske forhold bidrar til å forme skolens virksomhet, både når det gjelder dens oppgaver, arbeidsformer, innhold og vurderingssystemer
 • har innsikt i og evne til drøfting av spørsmål om styring av skolen, hvordan skolen utvikles, hva god skole er, hvordan det legges til rette for god læring, og hvilke funksjoner skolen har både i forhold til elever og til samfunnet som helhet
 • har kunnskap om det norske utdanningssystemets utvikling med hovedvekt på tiden etter 1945
 • har kunnskap om ulike utdanningssosiologiske perspektiv

Ferdigheter​

 • kan skape oversikt og trekke ut essenser fra store og komplekse tekster
 • kan tilegne seg kunnskap om, lese og kritisk vurdere, teorier og sentrale temaer og problemstillinger innenfor det pedagogiske fagfeltet
 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og/eller teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse​

 • kan formidle sentral faglig kunnskap, teorier, ideer og problemstillinger innenfor det pedagogiske fagfeltet
 • kan analysere pedagogisk fagstoff og trekke egne slutninger