Geografi

Årsstudium, 1-årig

Geografi

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap​

  • har grunnleggende kunnskap om sentrale tema, begreper og problemstillinger i samfunns- og naturgeografi
  • har grunnleggende kjennskap til geografifagets historie, samt ulike metodiske og analytiske tilnærminger i faget

Ferdigheter​

  • har evne til å oppfatte sammenhenger og se menneskelig virksomhet og naturmiljø i et helhetsperspektiv
  • kan beskrive, tolke og forstå samfunns- og naturprosesser i ulike geografiske kontekster

Generell kompetanse​

  • har evne til refleksjon og selvstendig, kritisk tenkning
  • har utviklet faglig nysgjerrighet
  • har forståelse for forskning og kunnskapsproduksjon