studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidatene har

  • kunnskap om filmens grunnleggende uttrykksformer og sjangere
  • kunnskap om grunnleggende temaer, teorier, problemstillinger, endringsprosesser
  • analyseverktøy og metoder innenfor fagfeltet filmvitenskap
  • kunnskap om filmvitenskapens historie, tradisjon, egenart og samfunnsrelevans
  • kunnskap om forholdet mellom norsk film og andre nasjonale og globale filmkulturer og strømninger
  • kunnskap om hvordan de levende bildene – med særlig fokus på film – påvirkes av teknologiske, økonomiske og politiske strømninger

Ferdigheter

Kandidatene kan

  • formidle filmfaglige resonnementer i både muntlig og skriftlig form
  • tolke de levende bildenes ulike uttrykksformer og deres betydning, i en kulturell så vel som industriell og samfunnsmessig kontekst, på en selvstendig, analytisk og kritisk måte
  • anvende forskningsbasert faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
  • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser relevante filmvitenskapelige problemstillinger