Fransk med didaktikk i Caen

Årsstudium – Caen, Frankrike

Fransk med didaktikk i Caen

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Læringsutbytte – innledende tekst

Målet med årsstudiet er en lærerutdanning i fransk der innsikt og ferdigheter i fransk språk og kunnskaper om fransk samfunn og kultur kombineres med innsikt i og kunnskaper om undervisning i fransk som fremmedspråk. Ved at utdanningen i sin helhet foregår ved et fransk lærested, vil studentene gjennom et personlig møte med språket og samfunnet få en umiddelbar og autentisk opplevelse av det franske samfunnet og kunne oppdage forskjeller og likheter mellom Norge og Frankrike. Gjennom denne kombinasjonen av språk, kulturkunnskap, didaktikk og personlig erfaring skal studentene skaffe seg et solid grunnlag for et framtidig yrke som engasjerte fransklærere i norsk skole.

En kandidat som har fullført et årsstudium i fransk med didaktikk i Caen har oppnådd følgende samlede læringsutbytte, definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidater med årsstudium i fransk med didaktikk

 • har kunnskap om hvordan det franske språket er bygget opp
 • har kunnskap om hvordan det franske lydsystemet fungerer
 • har kunnskap om særtrekk ved fransk litteratur fra 1600 til i dag
 • har kunnskap om hovedlinjene i fransk historie
 • har kunnskap om sentrale trekk ved fransk natur- og samfunnsgeografi
 • har kunnskap om hvordan norske elever lærer fransk

Ferdigheter

Kandidater med årsstudium i fransk med didaktikk

 • kan forstå et bredt spekter av franske skriftlige og muntlige tekster
 • kan uttrykke seg idiomatisk og korrekt på fransk med god uttale
 • kan skrive korrekt og idiomatisk fransk innen ulike sjangre
 • kan reflektere over bakgrunnen for og årsakene til særtrekk ved dagens franske samfunn
 • kan tolke litterære tekster i ulike sjangre og fra ulike tidsepoker
 • kan undervise i fransk i ungdomsskolen og i videregående skole i Norge

Generell kompetanse

Kandidater med årsstudium i fransk med didaktikk

 • kan forstå hvordan de selv og andre lærer fremmedspråk
 • kan reflektere over hvordan språk henger sammen med identitet