studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Læringsutbytte – innledende tekst

​Med årsstudiet i drama og teater vil kandidaten oppnå teoretisk fagkunnskap og bredt spekter av praktiske ferdigheter innen fagfeltet. Årsstudiet gir grunnlag for videre studier i faget eller anvendes som støttefag for andre studier.

Kunnskaper

Fullført årsstudium i drama og teater gir grunnleggende kunnskap om

 • teater og teatermediets historie og sjangre, og anvendelse i ulike historiske og samtidige samfunnskontekster
 • sentrale drama- og teaterfaglige tema, teorier og problemstillinger
 • sentrale drama- og teaterfaglige metoder, verktøy og prosesser
 • sentrale formidlings- og kommunikasjonsformer
 • drama- og teaterfagets plass i samfunnet og i ulike profesjoner, og arbeidsoppgaver innen fagfeltet

Ferdigheter

Fullført årsstudium i drama og teater gir ferdigheter i å

 • mestre noen roller og funksjoner innen teater, som spill/agering og iscenesetting
 • foreta begrunnede valg og formulere faglig relevante tekster og sceniske uttrykk
 • anvende teaterkunnskap på faglige og samfunnsmessige arenaer
 • planlegge og lede praktiske øvelser og opplegg alene og i samarbeid med andre
 • anvende utvalgte drama- og teaterfaglige teknikker, arbeids- og uttrykksformer og formidle i utvalgte kunstneriske former
 • reflektere over egen faglig utvikling og gjøre seg nytte av veiledning i arbeid med teoretiske og praktiske oppgaver

Generell kompetanse

Fullført årsstudium i drama og teater gir

 • innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger
 • grunnleggende kompetanse i planlegging og gjennomføring av varierte, fagrelevante arbeidsoppgaver og praktisk-teoretiske prosjekter – alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • grunnleggende kompetanse i å formidle sentralt fagstoff, problemstillinger og løsninger både i skriftlig og muntlig form og i form av spill og agering
 • grunnleggende erfaring med å utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagfolk og slik bidra til utvikling av god praksis
 • grunnleggende kompetanse i kreative prosesser, innovasjon og kollektivt samarbeid