Videreutdanning, Ålesund

Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering

Studenter arbeider rundt et bord

Om tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering

Neste oppstart av studiet blir høsten 2020.

Studiet gir kunnskap om og innsikt i rehabiliterings-/habiliteringsarbeid. Sentrale tema vil være tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning, velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering, inkluderende arbeidsliv, samfunnsmessige og individuelle perspektiv i en rehabiliterings-/habiliteringsprosess.


Opptakskrav

Fullført og bestått bachelorutdanning, eller realkompetanse (minimum 60 stp fra relevant fagområde og fem år fulltids yrkespraksis, der tre år må være relevant yrkespraksis for studiet). Ved fullført bachelorutdanning er det ingen krav til praksis.


Jobbmuligheter

Studiet er aktuelt for fagpersoner med helse- og sosialfaglig bakgrunn, pedagoger, ansatte i NAV, fagpersoner med ansvar for planlegging og universell utforming, personer i administrative stillinger, samt andre fagpersoner med interesse for feltet.


Studiets oppbygging

Studiet er samlingsbasert. Det er 4 samlinger à 3 dager i løpet av studieåret. Ulike tema blir presentert på samlingene, og studentene skal på bakgrunn av dette arbeide videre med aktuelle problemstillinger i studiegrupper mellom samlingene. Disse oppgavene er obligatoriske arbeidskrav.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15.april 2020

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2016-2017

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Samlinger høst 2018

HR404106
uke 37, 12.-14. september
uke 47, 21. - 23. november