Videreutdanning, Ålesund

Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering

Studenter arbeider rundt et bord

Velkommen til studiestart 2018

Immatrikulering onsdag 15. august

Onsdag 15. august blir det immatrikulering for alle nye studenter ved NTNU i Ålesund. Møt opp fra kl. 10.00, immatrikuleringsseremonien starter kl. 11.00. Etter den blir det samling på instituttene, før Fadder tar over programmet.

Sted: NTNU i Ålesund, hovedbygget (vrimlearealet).

Starttidspunkt for studiene

Dato Utdanning Rom Klokkeslett
20. aug

Master i avansert klinisk sykepleie – 1.år
(samling mand-fred i uke 34)

Aud. Nørvasundet Kl. 09.00
20. aug Videreutdanning i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie Aud. Nørvasundet Kl. 09.00
20. aug Videreutdanning i intensivsykpleie kull 2017 3.sem Rom F425 Kl. 09.15
21. aug Master i avansert klinisk sykepleie – 2.år – HM502213    
27. aug Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil Aud. Åse Kl. 09.45
4. sept

Tverrprofesjonell veiledning kull 2018
(første samling tirsd, onsd, tors i uke 36)

Rom A335 Kl. 9.00
18. september Tverrprofesjonell veiledning – kull 2017 – HV400416    
11. sept

Flerkulturell forståelse
(første samling mand og tirsd i uke 57)

Aud. Kaup Kl. 10.00
23. aug Ledelse i helse- og sosialtjenesten Aud. Åse Kl. 10.15

Om tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering

Studiet gir kunnskap om og innsikt i rehabiliterings-/habiliteringsarbeid. Sentrale tema vil være tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning, velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering, inkluderende arbeidsliv, samfunnsmessige og individuelle perspektiv i en rehabiliterings-/habiliteringsprosess.


Opptakskrav

Fullført og bestått bachelorutdanning, eller realkompetanse (minimum 60 stp fra relevant fagområde og fem år fulltids yrkespraksis, der tre år må være relevant yrkespraksis for studiet). Ved fullført bachelorutdanning er det ingen krav til praksis.


Jobbmuligheter

Studiet er aktuelt for fagpersoner med helse- og sosialfaglig bakgrunn, pedagoger, ansatte i NAV, fagpersoner med ansvar for planlegging og universell utforming, personer i administrative stillinger, samt andre fagpersoner med interesse for feltet.


Studiets oppbygging

Studiet er samlingsbasert. Det er 4 samlinger à 3 dager i løpet av studieåret. Ulike tema blir presentert på samlingene, og studentene skal på bakgrunn av dette arbeide videre med aktuelle problemstillinger i studiegrupper mellom samlingene. Disse oppgavene er obligatoriske arbeidskrav.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15.april 2019

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2016-2017

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Samlinger høst 2018

HR404106
uke 37, 12.-14. september
uke 47, 21. - 23. november