Videreutdanning, Ålesund

Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil

Liten jente holder en bamse, to voksne snakker sammen i bakgrunnen

Velkommen til studiestart 2018

Immatrikulering onsdag 15. august

Onsdag 15. august blir det immatrikulering for alle nye studenter ved NTNU i Ålesund. Møt opp fra kl. 10.00, immatrikuleringsseremonien starter kl. 11.00. Etter den blir det samling på instituttene, før Fadder tar over programmet.

Sted: NTNU i Ålesund, hovedbygget (vrimlearealet).

Starttidspunkt for studiene

Dato Utdanning Rom Klokkeslett
20. aug

Master i avansert klinisk sykepleie – 1.år
(samling mand-fred i uke 34)

Aud. Nørvasundet Kl. 09.00
20. aug Videreutdanning i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie Aud. Nørvasundet Kl. 09.00
20. aug Videreutdanning i intensivsykpleie kull 2017 3.sem Rom F425 Kl. 09.15
21. aug Master i avansert klinisk sykepleie – 2.år – HM502213    
27. aug Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil Aud. Åse Kl. 09.45
4. sept

Tverrprofesjonell veiledning kull 2018
(første samling tirsd, onsd, tors i uke 36)

Rom A335 Kl. 9.00
18. september Tverrprofesjonell veiledning – kull 2017 – HV400416    
11. sept

Flerkulturell forståelse
(første samling mand og tirsd i uke 57)

Aud. Kaup Kl. 10.00
23. aug Ledelse i helse- og sosialtjenesten Aud. Åse Kl. 10.15

Om helsesøsterutdanning med folkehelseprofil

Studiet for sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide innenfor området helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. NTNU i Ålesund har 40 faste studieplasser til utdanningen. Du kan også søke innpass i mastergrad i avansert klinisk sykepleie etter fullført utdanning. Opptak annethvert år. Neste studiestart er høsten 2018. 


Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie, offentlig autorisasjon som sykepleier og tilsvarende ett år fulltidspraksis som sykepleier etter autorisasjon.


Jobbmuligheter

Målgruppen for studiet er sykepleiere som ønsker en fordypning i sykepleiefaget innen folkehelsearbeid; dvs. både individrettet og befolkningsrettede tiltak.


Studiets oppbygging

Studiet er et samlings- og nettbasert deltidsstudium. En studieprogresjon over 2 år innebærer at studentene kan være i arbeid i studietiden. Det må påregnes en betydelig arbeidsinnsats mellom samlingene. Studentene må være fulltidsstudenter i praksisstudieperiodene. Praksisstudiene går over 10 uker (2 + 8 uker). Praksisplassene er regionalt fordelt og gjennomføres i de kommuner som NTNU i Ålesund har avtale med, dvs i Møre og Romsdal og Nordfjord. Plasser i øvre Gubrandsdalen og Ottadalen kan også benyttes.


Studieveiledning

Kontakt NTNU i Ålesund: telefon: +47 70 16 12 00, e-post: studier@alesund.ntnu.no

 

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april 2018

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2017/2018

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Samlinger høst 2018

HH402214:
uke 35, 27.-31. august
uke 40, 1.-5. oktober
uke 45, 7.-9. november