Ledelse i helse- og sosialtjenesten

Videreutdanning

Ledelse i helse- og sosialtjenesten

– Om ledelse i helse- og sosialtjenesten

Ledelse i helse- og sosialtjenestene sikter mot å gi perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendig i lederroller. Studiet gir grunnlag for økt innsikt i personlige lederkvalifikasjoner. Studiet kan godkjennes inn i en mastergrad. 

Videreutdanningen er et samarbeidprosjekt mellom Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda og NTNU i Ålesund. Volda har ansvaret for kullet som starter høsten 2017. Neste studiestart i Ålesund er høsten 2018.

Studiet egner seg for ledere som ønsker å:

  • se sammenhenger mellom organisasjonsmessige forhold og egen lederrolle
  • vurdere egen virksomhet, faglig og organisatorisk
  • yte aktivt til samarbeid på tvers av fag og organisasjoner
  • gå aktivt inn i ulike lederroller, med særlig vekt på ledelse av endringsprosesser
  • ivareta personalledelse på en måte som fremmer engasjement og effektivitet i egen organisasjon
  • forvalte økonomiske og andre ressurser på en ansvarlig måte
  • ta hensyn til relevant lovgivning i utøvelsen av saksbehandling og ledelse

Studiet sikter mot å gi perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendig for å fylle ulike lederroller. Dette innebærer at studiet både skal bidra til utvidet forståelse for rammefaktorer på organisasjonsnivå, og økt innsikt i personlige lederkvalifikasjoner.

Studiet skal skape økt forståelse for det endringspresset som helse- og omsorgssektoren står overfor, blant annet gjennom sterkere krav til brukermedvirkning og vekst i antall private aktører. Helse- og omsorgssektoren er preget av profesjoner med høye krav til selvstendig yrkesutøvelse. Studiet skal kvalifisere til å gå inn i slike ledelsesutfordringer på en offensiv og løsningsorientert måte.

Å utvikle kompetansen innenfor områdene personalledelse, samarbeid og endring er bærebjelken i studiet. Endringskompetanse innebærer at ledere både er i stand til å initiere endringer i egen organisasjon, og til å lede omstillinger som følge av helse- og sosialpolitiske reformer og krav. Denne kompetansen kan ikke utvikles på et generelt grunnlag, men ut fra institusjonelle særtrekk ved tjenestene.

Målsettingen er å gi studentene en innføring i sentrale ledelsesbegreper og -metoder, som grunnlag for en problematiserende tilnærming til utfordringer i helse- og sosialtjenesten. Studiet skal bidra til både økt faglig innsikt og personlig trygghet.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning
Studiepoeng: 30
Undervisningsform: Deltid

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Sted: NTNU i Ålesund
Søknadsfrist: 15. april 2018

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for inneværende studieår.