Operasjonssjukepleie

Vidareutdanning, Ålesund

Operasjonssjukepleie

– Læringsmål

Læringsutbytte - Kunnskap

 • ha inngåande kunnskap om ulike sjukdomstilstander / skader og medisinsk / kirurgisk behandling
 • ha innsikt i etiske og juridiske rammer for yrkesutøving
 • ha kunnskap om ulike medikament sine virkningar og bivirkningar
 • ha kompetanse knytt til kroppen sine reaksjoner på traume, kirurgi og akutt sjukdom
 • ha kunnskap om organisering, leiing og kvalitetssikring av intensivavsnitta/perioperative avdelingar
 • ha kunnskap om samhandling
 • ha inngåande kunnskap om infeksjonsforebyggande arbeid i forhold til pasienter, miljø, utstyr og personleg hygiene
 • ha inngåande kunnskap om den kritisk sjuke i eit livsløps-, fleirkulturelt- og kjønnsperspektiv

 

Læringsutbytte - Ferdigheiter

 • mestre bruk og kontroll av avansert medisinsk-teknisk utstyr på ein sikker måte
 • kunne planlegge, dokumentere, evaluere og kvalitetssikre arbeidet i tråd med faglige, juridiske og etiske retningslinjer
 • kunne utføre delegerte oppgaver i forbindelse med medisinsk / kirurgisk behandling i samarbeid med andre fagpersoner
 • kunne handle sjølvstendig og forsvarleg i akutte situasjonar i og utanfor sjukehus
 • kunne utføre og ta ansvar for infeksjonsforebyggande arbeid i forhold til pasienter, miljø, utstyr og personleg hygiene 

 

Læringsutbytte - Generell kompetanse

 • utøve individuelt tilpassa operasjonssykepleie med utgangspunkt i pasient og pårørande sine ressurser og rettigheter til medvirkning
 • understøtte pasienter og pårørande si mestring av sjukdom og medisinsk / kirurgisk behandling
 • ha kompetanse til å støtte menneske i sorg og krise
 • ha kompetanse i profesjonell samhandling
 • kunne identifisere, vurdere og drøfte etiske utfordringar i arbeidet med kritisk sjuke
 • ha ein kritisk / analytisk haldning til fag og yrkesutøving
 • ha kompetanse i og forståelse for verdien av fagleg utviklingsarbeid
 • kunne vurdere og bruke forskning
 • utøve fagleg skjønn
 • ha kompetanse i møte med pasienter og pårørende fra ulike kulturer