Vidareutdanning, Ålesund

Operasjonssjukepleie

Bilde fra en operasjonsstue og en pågående operasjon

Velkommen til studiestart 2018

Immatrikulering onsdag 15. august

Onsdag 15. august blir det immatrikulering for alle nye studenter ved NTNU i Ålesund. Møt opp fra kl. 10.00, immatrikuleringsseremonien starter kl. 11.00. Etter den blir det samling på instituttene, før Fadder tar over programmet.

Sted: NTNU i Ålesund, hovedbygget (vrimlearealet).

Starttidspunkt for studiene

Dato Utdanning Rom Klokkeslett
20. aug

Master i avansert klinisk sykepleie – 1.år
(samling mand-fred i uke 34)

Aud. Nørvasundet Kl. 09.00
20. aug Videreutdanning i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie Aud. Nørvasundet Kl. 09.00
20. aug Videreutdanning i intensivsykpleie kull 2017 3.sem Rom F425 Kl. 09.15
21. aug Master i avansert klinisk sykepleie – 2.år – HM502213    
27. aug Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil Aud. Åse Kl. 09.45
4. sept

Tverrprofesjonell veiledning kull 2018
(første samling tirsd, onsd, tors i uke 36)

Rom A335 Kl. 9.00
18. september Tverrprofesjonell veiledning – kull 2017 – HV400416    
11. sept

Flerkulturell forståelse
(første samling mand og tirsd i uke 57)

Aud. Kaup Kl. 10.00
23. aug Ledelse i helse- og sosialtjenesten Aud. Åse Kl. 10.15

Om operasjonssjukepleie

Studiet tek sikte på å foreine eit høgt teknisk nivå med yrkesretta innsikt og klinisk erfaring som kvalifiserer til ulike stillingar i kirurgisk verksemd. Operasjonssjukepleiaren har inngåande kjennskap til operasjonstekniske prinsipp, kirurgiske undersøkingar og behandling og er ein sentral medspelar før, under og etter det operative inngrepet. Neste studiestart er hausten 2018.


Opptakskrav

Bachelorgrad i sjukepleie, offentleg autorisasjon som sjukepleiar og tilsvarande minst to år fulltidspraksis som sjukepleiar etter autorisasjon.


Vidare studier

Vidareutdanning i operasjonssjukepleie gir grunnlag for å søke innpass i mastergraden avansert klinisk sjukepleie ved NTNU Ålesund.


Studiets oppbygging

Studiet er organisert som eit heiltidsstudium over tre semester. Kvart semester startar med ei teoriblokk lagt til NTNU i Ålesund, resten av semesteret er organisert i kliniske studie. Praksisstudia blir gjennomført i aktuelle spesialavdelingar ved sjukehusa i Møre og Romsdal.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.

Fakta

Gradsnivå: Vidareutdanning
Studiepoeng: 90
Undervisingsform: Heiltid

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Stad: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april 2018

Informasjonen gjeld: Informasjonen om programmet gjeld for studieåret 2018/2019

Samlinger høst 2018

HO401013 og HO401113
uke: 34, 35, 36, 37, 38, 39 og 40