Vidareutdanning, Ålesund

Anestesisjukepleie

Sykepleier kontrollerer mot monitor

Om anestesisjukepleie

Studiet gir kompetanse i å utøve anestesisjukepleie til pasientar som treng medisinsk og/eller kirurgisk behandling på grunn av akutt og kritisk sjukdom eller skade. Utdanninga kvalifiserer til arbeid i ulike anestesi- og operasjonsavdelingar i spesialisthelsetenesta og til prehospital teneste utanfor sjukehus. Neste studiestart er hausten 2018.


Opptakskrav

Bachelor i sjukepleie, offentleg autorisasjon som sjukepleiar og tilsvarande minst to år fulltidspraksis som sjukepleiar etter autorisasjon.


Jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse i å utøve anestesisjukepleie til pasientar som treng medisinsk og/eller kirurgisk behandling på grunn av akutt og kritisk sjukdom eller skade. Utdanninga kvalifiserer til arbeid i ulike anestesi- og operasjonsavdelingar i spesialisthelsetenesta og til prehospital teneste utanfor sjukehus.


Studiets oppbygging

Vidareutdanninga i anestesisjukepleie er organisert som eit heiltidsstudium over tre semester, der det blir veksla mellom teori- og praksisstudier.
I deler av teoriundervisning/simulering vert det stilt krav om minst 80 % deltagelse for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i det aktuelle emnet.


Studieveiledning

Kontakt NTNU i Ålesund: tlf +47 70 16 12 00, e-post: studier@alesund.ntnu.no

Fakta

Gradsnivå: Vidareutdanning
Studiepoeng: 90
Undervisnigsform: Heiltid

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Stad: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april 2018

Informasjonen gjeld: Informasjonen om programmet gjeld for studieåret 2018/2019

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak