Intensivsjukepleie

Vidareutdanning, Ålesund

Intensivsjukepleie

– Læringsmål


Læringsutbytte - Kunnskap

 • ha avansert kunnskap om sykepleie, omsorg og medisinsk behandling til den akutt og kritisk syke
 • ha inngående kunnskap om ulike faktorer som påvirker og påvirkes av akutt og kritisk sykdom
 • ha avansert kunnskap om den kritisk syke, pårørende og helsepersonell sine erfaringer ved kritisk sykdom
 • ha inngående kunnskap om den kritisk syke i et livsløps-, flerkulturelt - og kjønnsperspektiv
 • ha inngående kunnskap om faktorer på systemnivå som kan påvirke pasientforløpet
 • ha inngående kunnskap om kvalifisering til profesjonsutøvelse og profesjonell utvikling
 • ha kunnskap om samhandling
 • ha inngående kunnskap om infeksjonsforebyggende arbeid i forhold til pasienter miljø, utstyr og personlig hygiene
   

Læringsutbytte - Ferdigheter

 • kunne yte avansert sykepleie til den akutt og kritisk syke
 • kunne administrere, overvåke og gjennomføre avansert medisinsk behandling
 • kunne samle inn, analysere, vurdere og formidle informasjon om den akutt og kritisk syke
 • kunne forebygge komplikasjoner og bieffekter som følger av kritisk sykdom, omsorg og behandling
 • kunne formidle og kommunisere ulike former for forsknings- og utviklingsarbeid
 • kunne utføre og ta ansvar for infeksjonsforebyggende arbeid i forhold til pasienter miljø, utstyr og personlig hygiene
 • mestre bruk og kontroll av medisinsk teknisk utstyr
   

Læringsutbytte - Generell kompetanse

 • ha kompetanse i å samhandle i helse- og sosialsektoren
 • ha kompetanse i å integrere ulike kunnskapsformer for å gi individuell og sammenhengende avansert sykepleie i samsvar med etiske og juridiske retningslinjer
 • ha kompetanse for pedagogiske oppgaver i helse- og utdanningssektoren
 • kunne vurdere, integrere og ta i bruk forskning og forskningsmetoder i egen yrkespraksis
 • ha kompetanse i møte med pasienter og pårørende fra ulike kulturer
 • utøve individuelt tilpasset intensivsykepleie med utgangspunkt i pasient og pårørende sine ressurser og rettigheter til medvirkning
 • ha kompetanse i å støtte mennesker i sorg og krise
 • utøve faglig skjønn
 • kunne identifisere, vurdere og drøfte etiske utfordringer i arbeidet med kritisk syke