Vidareutdanning, Ålesund

Intensivsjukepleie

Sykepleier i forgrunnen, pasient i sykeseng i bakgrunnen

Velkommen til studiestart 2018

Immatrikulering onsdag 15. august

Onsdag 15. august blir det immatrikulering for alle nye studenter ved NTNU i Ålesund. Møt opp fra kl. 10.00, immatrikuleringsseremonien starter kl. 11.00. Etter den blir det samling på instituttene, før Fadder tar over programmet.

Sted: NTNU i Ålesund, hovedbygget (vrimlearealet).

Starttidspunkt for studiene

Dato Utdanning Rom Klokkeslett
20. aug

Master i avansert klinisk sykepleie – 1.år
(samling mand-fred i uke 34)

Aud. Nørvasundet Kl. 09.00
20. aug Videreutdanning i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie Aud. Nørvasundet Kl. 09.00
20. aug Videreutdanning i intensivsykpleie kull 2017 3.sem Rom F425 Kl. 09.15
21. aug Master i avansert klinisk sykepleie – 2.år – HM502213    
27. aug Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil Aud. Åse Kl. 09.45
4. sept

Tverrprofesjonell veiledning kull 2018
(første samling tirsd, onsd, tors i uke 36)

Rom A335 Kl. 9.00
18. september Tverrprofesjonell veiledning – kull 2017 – HV400416    
11. sept

Flerkulturell forståelse
(første samling mand og tirsd i uke 57)

Aud. Kaup Kl. 10.00
23. aug Ledelse i helse- og sosialtjenesten Aud. Åse Kl. 10.15

Om intensivsjukepleie

Studiet vil gje kompetanse i å utøve intensivsjukepleie og delegert medisinsk behandling til akutt og kritisk sjuke pasientar. Utdanninga kvalifiserer til arbeid i ulike intensivavsnitt i spesialisthelsetenesta og til prehospital teneste utanfor sjukehus. Samhandlingsreformen aukar behovet for intensivsjukepleie også i kommunane.


Opptakskrav

Bachelorgrad i sjukepleie, offentleg autorisasjon som sjukepleiar og tilsvarande minst to år fulltidspraksis som sjukepleiar etter autorisasjon.


Jobbmuligheter

Utdanninga kvalifiserer til arbeid i ulike intensivavsnitt i spesialisthelsetenesta og til prehospital teneste utanfor sjukehus.


Studiets oppbygging

Studiet går over tre semester på heiltid, og det vert veksla mellom teori- og praksisstudier. Kvart semester startar med ei teoriblokk. Resten av kvart semester er praksisstudier i ulike intensivavdelingar, i hovudsak ved sjukehusa i Møre og Romsdal.


Studieveiledning

Kontakt NTNU i Ålesund: tlf +47 70 16 12 00, e-post: studier@alesund.ntnu.no

Fakta

Gradsnivå: Vidareutdanning
Studiepoeng: 90
Undervisingsform: Heiltid

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Stad: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april 2018

Informasjonens gjeld: Informasjonen om programmet gjeld for studieåret 2017/2018

Samlinger høst 2018

Kull 2017
HI402213
uke: 34, 35, 36, 37 og 38

Kull 2018
uke: 34, 35, 36, 37, 38, 39, og 40