Masterprogram 2-årig, Ålesund

Avansert klinisk sykepleie

– Læringsmål

Etter fullført studium skal mastergradskandidaten:

 • ha avansert kunnskap om sykepleie og medisinsk behandling til den kritisk syke
 • kunne yte sykepleie og medisinsk behandling til den kritisk syke
 • ha avansert kunnskap om pasienters, pårørendes og helsepersonells erfaringer ved kritisk sykdom
 • kunne administrere, overvåke og gjennomføre avansert medisinsk behandling
 • kunne samle inn, vurdere og formidle informasjon om den kritisk syke
 • kunne formidle og kommunisere ulike former for forsknings- og utviklingsarbeid
 • ha kompetanse i å samhandle i helse- og sosialsektoren
 • ha kompetanse til pedagogiske oppgaver i helse- og utdanningssektoren
 • ha kompetanse i forebyggende helsearbeid
 • kunne planlegge, gjennomføre og evaluere forsknings- og utviklingsarbeid under kvalifisert veiledning
 • være kvalifisert for opptak til forskerutdanning (PhD)

Sykepleiere har i de seneste årene fått økt ansvar i forhold til å administrere, overvåke og følge opp medisinsk behandling både i Norge og internasjonalt. Disse forandringne har skapt behov for sykepleiere og annet helsepersonell med avansert klinisk kompetanse og problemløsende ferdigheter. Det er behov for å styrke helsepersonell sin kliniske kompetanse få kunne møte den kritisk sykes behov både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.