Shipping management

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Shipping management

– Studiets oppbygging

De to første studieårene har mye felles undervisning. I tredje studieår velger du å spesialisere deg innen offshore shipping management, eller supply chain management. Undervisningsformen er hovedsaklig forelesninger, gruppearbeid og øvinger med og uten veiledning.

1. studieår gir deg grunnleggende kunnskap om organisasjon og ledelse, skip og skipsoperasjoner, maritime innkjøp, prosjektstyring og havneoperasjoner.

Matematikk er også obligatorisk 1. semester.

2. studieår gir deg grunnleggende innføring i befraktning og operasjon, maritim logistikk og ledelse i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, samt særemner knyttet til valg av studieretning.

Valgfaget som studentene velger i høstsemesteret det 2. studieåret, bestemmer hvilken studieretning/spesialisering du tar i bachelorgraden det 3. studieåret.

3. året gir deg en fordypning i særemner knyttet til valg av studieretning. Du kan velge praksis i bedrift, eller å reise på utveksling i femte semester.


Arbeids- og undervisningsform

Det vil bli lagt til rette for arbeids- og undervisningsformer som stimulerer til selvstendighet, kritisk tenking og vitenskapelig tilnærming til fag og yrke. I tillegg til forelesinger baseres undervisningen på gruppearbeid, selvstudium, foredrag og plenumsundervisning.

I flere av fagene inngår obligatoriske øvinger og case som skal løses, eventuelt presenteres.

NTNU i Ålesund sin nettbaserte læringsplattform vil benyttes i kommunikasjon mellom administrasjon, faglærere, studenter og opplæringsbedrifter. Vi kan tilby godt utbygde IKT- og bibliotektilbud. Det forventes jevn arbeidsinnsats fra studentenes side. Studentene må følge nøye med på frister/datoer som gjelder for obligatoriske innleveringer, presentasjoner og lignende i løpet av semesteret.


studyprogramme-planner-portlet

Studieplan