Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Bioteknologi

– Læringsmål

Kunnskap

Studentene skal etter endt studium ha:

 • bred kunnskap om sentrale tema, teorier og problemstillinger innenfor bioteknologi.
 • kjennskap til prosesser og metoder innenfor bioteknologiske fagområder.
 • kunnskap om bioteknologisk historie og tradisjon, samt kjennskap til moderne forskning og utviklingsarbeid.
 • kjennskap til hvor du finner oppdatert teoretisk kunnskap innenfor fagfelt

Ferdigheter

Studentene skal etter endt studium:

 • kunne anvende relevante relevante bioteknologiske teknikker og metoder.
 • kunne løse praktiske og teoretiske problemstillinger, og begrunne sine valg.
 • ha opparbeidet seg relevante praktiske ferdigheter.
 • kunne finne, vurdere og anvende faglig informasjon til problemløsning muntlig og skriftlig.

Kompetanse

Studentene skal etter endt studium:

 • ha innsikt i relevante etiske problemstillinger innenfor det bioteknologiske fagfeltet, og se det i en samfunnsmessig sammenheng.
 • kunne planlegge og gjennomføre bioteknologiske produksjonsprosesser og analyser på en etisk og juridisk forsvarlig måte.
 • kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og større prosjekt både alene og i gruppe, og følge de retningslinjer som gjelder for slike arbeidskrav.
 • kjenne til forsknings- og innovasjonsarbeid innen bioteknologi.