Nautikk

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Nautikk

– Hva lærer du

Student skipsbro

Du får en lederutdanning som gir deg en attraktiv utdanning for hele den maritime næringen. NTNU i Ålesund gir deg en av verdens beste nautiske utdanninger, på Norges aller viktigste møteplass for maritim kompetanse. 

Utdanningen skjer på det nye NTNU Maritimt senter, som har et verdensledende simulatormiljø og daglig, tett kontakt med den maritime næringen.


Hvorfor velge dette studiet?

Nautikkutdanningen gir mye fleksibilitet. Det er et robust karrierevalg, som gir mange muligheter for å endre kurs yrkesmessig og gå inn i nye roller på land.

Studiet i nautikk gir det teoretiske grunnlaget for dekksoffiser klasse 1, sjøkaptein. Det legges vekt på fag som navigasjon, styring og drift av skip, maritime operasjoner og skipstekniske fag som konstruksjon, stabilitet og lasting/lossing av skip. En skipsfører er den administrative lederen om bord i et fartøy. Dette krever også gode kunnskaper i ledelse og økonomi. 

Et overordnet mål er å gi kunnskap og ferdighet innenfor planlegging og gjennomføring av seilas, skipshåndtering, administrativt arbeid i forbindelse med drift av skip, operativ ledelse og teamarbeid.

Studentene tilegner seg kunnskap og ferdigheter i behandling av last og internasjonalt regelverk knyttet til drift av skip, sikkerhet og vern av det marine miljø. Studiet gir deg også mulighet til å spesialisere deg innenfor områder som kreves for å håndtere offshore og offshoreoperasjoner.


Digital kompetanse

I maritim bransje er man omgitt av digitale løsninger og utfordringer. Nautikkstudiet er bygget opp rundt maritime simulatorer og bruk av digitale verktøy. Verktøyene er de samme som brukes i skipsfarten og oppdateres kontinuerlig.

Nautikkstudiet vil gi deg innblikk i de siste digitale teknologiene slik at du etter studiet har den kompetansen bransjen krever.


Samarbeid med maritim næring

Norge er en stormakt i havrommet, og blant de internasjonalt ledende i tradisjonell skipsfart. Vi har vært flinke til å bygge opp kompetanse og bruke ressursene våre på en smart måte. Dette har gjort Norge til et rikt land, og maritim næring er, etter oljevirksomhet, den største næringen i Norge. 

Nærmere 110.000 mennesker jobber i dag med de maritime næringene, som bare vil øke i fremtiden. Møre og Romsdal har i dag en av verdens fremste maritime klynger med rederi, verft og utstyrsprodusenter.

NTNU i Ålesund har et tett samarbeid med den maritime næringen, og er en sentral aktør i en av verdens fremste maritime klynger, som består av rederier, verft og utstyrsprodusenter. Under studiet får du derfor meget god oppfølging av fagpersoner, som er spisset inn mot de kravene og behovene som næringen har. 

Læringsarenaen NTNU Maritimt senter ligger i Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK). NMK er et kompetansesamarbeid mellom næringslivet, akademia og det offentlige, som skaper innovasjon og videre vekst. Studentene har derfor daglig kontakt med et nyskapende miljø som ligger på Lloyds list over verdensledende teknologiske miljø

Læringsutbytte II

Hva lærer du?

Læringsutbytte, slik det er beskrevet i studieplanen:

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten skal ha inngående kunnskaper innen maritime emner i henhold til STCW 78 med tillegg kapittel II/1 og II/2 og STCW Koden seksjon A-II/1 og A-II/2 samt tabellene A-II/1 og A-II/2
 • Kandidaten skal ha bred kunnskap om aktuelle nasjonale, internasjonale regler og forskrifter for drift og operasjon av skip
 • Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper innen matematikk, naturvitenskap, maritim engelsk, ledelse og økonomi knyttet til drift og operasjon av skip
 • Kandidaten kjenner til maritim nærings historie, sjøoffiserens rolle i samfunnet og utvikling av maritim teknologi og har kjennskap om samfunnsmessige-, miljømessige-, sikkerhetsmessige-, etiske og økonomiske konsekvenser av maritim virksomhet
 • Kandidaten kjenner til forskningsutfordringer innen eget fagområde, samt vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter innen det maritime fagområdet
 • Kandidaten kan selvstendig oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og revisjon av egen praksis.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om innovasjonsprosesser som bidrar til utvikling av maritim næring

Generell kompetanse

 • Kandidaten innehar det teoretiske grunnlaget i tråd med STCW 78 med tillegg regel II/1 og II/2 til å gjennomføre kadettpraksis
 • Kandidaten er bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av maritim virksomhet i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv, og evner å realisere den kunnskapen gjennom sitt virke til sjøs
 • Kandidaten kan formidle maritim fagkunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og evner å bidra i samfunnsdebatt for å synliggjøre den maritime næringens betydning og konsekvenser for samfunnet
 • Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, har respekt for andre fagområder og fagpersoner, kan bidra i tverrfaglig arbeid og kan tilpasse egen faglig utøvelse og teamegenskaper til den aktuelle arbeidssituasjon og -forhold
 • Kandidaten deltar aktivt i faglige diskusjoner og evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis.
 • Kandidaten har tilegnet seg et grunnlag for utvikling av analytisk evne og teoretiske kunnskaper til å videreføre studier på høyere nivå

Ferdigheter

 • Kandidaten skal kunne se de ulike fagområdene i sammenheng og benytte kunnskap og ferdigheter fra flere emner for å løse en problemstilling
 • Kandidaten skal kunne løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til operasjon og drift av skip
 • Kandidaten skal kunne benytte metoder, simulatorer og annet verktøy som danner grunnlag for å operere skip sikkert og effektivt, og bidra til både analytisk, strukturert, målrettet og innovativt arbeid
 • Kandidaten skal ha ferdigheter innen operasjonell ledelse, og må kunne arbeide både selvstendig og i team. Kandidaten må også kunne arbeide innenfor flerkulturelle grupper
 • Kandidaten kan finne, forholde seg kritisk til, bruke og henvise til relevant informasjon, litteratur og fagstoff, og framstille og drøfte dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Kandidaten kan bidra til nytenking og innovasjon ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Skipsfarten er inne i en grønn revolusjon. Som student på nautikk er du i et miljø som utvikler den nye teknologien, og du lærer hvordan du kan bidra til å verne det marine miljøet

Ikon - FNs bærekraftmål - Innovasjon og infrastrukturIkon - FNs bærekraftmål - ansvarlig forbruk og produksjonIkon - FNs bærekraftmål - stoppe klimaendringeneIkon - FNs bærekraftmål - Liv under vann