Produkt- og systemdesign

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Produkt- og systemdesign

– Læringsmål

Ved fullført studie skal studentene kunne kombinere teoretiske og tekniske kunnskaper med praktiske ferdigheter. Dette skal resultere i nye eller forbedrede produkter, hvor funksjonen er ivaretatt både med hensyn til produktets virkemåte, dets innpassing i miljøet og fremtidig livsløp.

Kunnskaper

Studentene skal:

 • ha grunnleggende kunnskaper om konstruksjon, produksjon, materialer og kunnskap innen helhetlig system‑ og produktutvikling. Kandidaten har kunnskap som bidrar til relevant spesialisering, bredde eller dybde.
 • ha grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap og relevante samfunns‑ og økonomifag og hvordan disse integreres i system‑ og produktutvikling, konstruksjon og produksjon.
 • ha kunnskaper om teknologihistorie og –utvikling, rolle i samfunnet og konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.
 • ha kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) samt metoder og arbeidsmåter innen eget område.

Ferdigheter

Studentene skal ha:

 • evnen til å identifisere, formulere, planlegge og løse maskintekniske oppgaver på en fornuftig og kostnadseffektiv måte.
 • evnen til å kunne arbeide systematisk og målrettet, både selvstendig og sammen med andre i prosjektrelatert arbeid.
 • kunne anvende kunnskaper og FoU-resultater for å løse teoretiske, tekniske og praktiske oppgaver.
 • gode ferdigheter i bruk av faglig informasjon, faglige metoder og regelverk, samt standarder for planlegging, prosjektering og gjennomføringer som benyttes av bransjen.
 • evnen til å kunne utnytte moderne dataverktøy i sitt daglige arbeid, men samtidig kjenne til verktøyets begrensing.
 • bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap, utvikling av bærekraftige produkter og prosesser.
 • evnen til å kunne kvalitetssikre sitt eget arbeid, samt å utvikle/bruke rutiner som vil rasjonalisere arbeidet.

Generell kompetanse

Studentene skal: kunne

 • ha innsikt i miljø-, helse- og samfunnsmessige konsekvenser av produkter, prosesser og løsninger innen sitt fagområde. Kunne sette disse inn i et etikk- og livsløpsperspektiv.
 • formidle sin kunnskap skriftlig og muntlig (på norsk og engelsk) til ulike målgrupper. Kunne bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
 • reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og tverrfaglige grupper.
 • bidra i faglige diskusjoner innen eget område og kunne dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.