GENERELT OM STUDIEPLANENE

Studieplanene er presentert fakultetsvis og i tabellform. For hvert enkelt fakultet er det innledningsvis tatt inn en oversikt over de spesielle bestemmelser som gjelder for studier og eksamener ved vedkommende fakultet (særbestemmelser).

Tabellene

Tabellene gir opplysninger om fagenes plassering i studiet, timetall, belastningstimer (vekttall), karaktergrunnlag m.v. Nedenfor er det gitt en orientering om de enkelte rubrikker:

Ex (Årskurs og tidspunkt for eksamen)

Rubrikken angir årskurs og eksamensperiode for førstegangseksamen i de enkelte fag. Eksamens-perioden er angitt med v for vintereksamen (des./jan.) og s for sommereksamen (mai/juni). Eksamens-dato er oppgitt i fagbeskrivelsene bakerst i boken.

Fagnr

Fagnummeret er 5­sifret i den gamle fagnummerordningen. Det er innført nye 7-sifrede fagnummer for alle rene arkitektfag og for alle fag i det nye femårige sivilingeniørstudiet. Nye fagnummer vil derfor bli innført i takt med innføringen av ny studieplan. Oppbygningen av fagnummer er nærmere beskrevet i eget avsnitt umiddelbart foran fagbeskrivelsene.

Fagtittel

Rubrikken angir fagets betegnelse. Fagtittelen er forkortet av hensyn til plass i studieplanen og plass på den interne karakterutskriften.

Anm

Rubrikken inneholder eventuelle henvisninger til fotnoter.

Uketimer fordelt på høst­ og vårsemester

Rubrikkene gir opplysninger om fagets uketimetall pr. semester og i hvilke semestre undervisningen gis. Uketimetallet er splittet opp i F­forelesninger, Øu­øvingsundervisning, Øs­selvstendig arbeid med øvingsoppgaver og D­fordypning.

Bt (Belastningstimer/Vekttall)

Belastningstimene skal gi et uttrykk for den studiebelastning de enkelte fag representerer. Fagenes belastningstimetall blir også benyttet som vekttall ved beregning av hovedkarakter. Belastningstimene beregnes på grunnlag av fagenes semesteruketimetall. For hver semesteruketimeforelesning (F) innregnes en selvstudiumstime i belastningstimetallet. Belastningstimetallet beregnes etter dette etter formelen

Bt = 2F + Øu + Øs + D hvor F, Øu, Øs og D er de respektive uketimer pr. semester.

Høgskolestyret har fastsatt at den totale ukentlige studiebelastning, dvs. belastningstimetallet pr. semester, skal være 48 timer i alle årskurs.

Kar (Karakterer)

Rubrikken viser hva som er grunnlag for karakterfastsettelsen:

TE ­ Tallkarakter/Eksamen

TØ ­ Tallkarakter/Øvinger

TEØ ­ Tallkarakter/Eksamen og øvinger

BE ­ Bestått ­ ikke bestått/Eksamen

BØ ­ Bestått ­ ikke bestått/Øvinger

BEØ ­ Bestått ­ ikke bestått/Eksamen og øvinger

I ­ Ingen karakter

I tillegg til ovennevnte rubrikker, som finnes i alle tabeller, kan tabellene for studiets 2. del også inneholde rubrikker som angir om fagene er obligatoriske (o) eller valgbare (v) for de aktuelle studieretninger eller fagkombinasjoner.

Fagbeskrivelsene

Fagbeskrivelsene gir en oversikt over de emner fagene omhandler.

Fagbeskrivelsene gir dessuten oversikt over følgende:

Fagtitler

Fagtitlene i studieplanen viser:

- Forkortet fagtittel (norsk)

- Fullstendig fagtittel (norsk)

- Fullstendig fagtittel (engelsk)

Faglærer

Her er anført den faglærer som er ansvarlig for undervisningen etc., og som er kontaktperson for studenter o.a.

Uketimer

Det gis også her opplysninger om fagets uketimetall pr. semester og i hvilke semestre undervisningen gis.

Tid

Her gis opplysninger om tid og sted for undervisningen det aktuelle studieår. Følgende er angitt:

- F = forelesninger

- Ø = Øvingsundervisning

- Ukedag

- Klokkeslett

- Undervisningsrom

Oversikt over undervisningsrommenes plassering - se siste side i studiehåndboken.

Eksamen

Her gis opplysninger om fastsatt eksamensdato for faget det aktuelle studieår. (Eksamensdato er ikke angitt for de fag som er frivillige tilbud og som ikke inngår i noen studieplantabell).

Hjelpemidler

Her gis normalt informasjon om hjelpemidler ved eksamen. Følgende koder er benyttet:

A1 - Kalkulator ikke tillatt

Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt

A2 - Kalkulator ikke tillatt

Bestemte trykte hjelpemidler tillatt

A3 - Kalkulator ikke tillatt

Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt

B1 - Typegodkjent kalkulator, med tomt minne, i henhold til utarbeidet liste tillatt

Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt

B2 - Typegodkjent kalkulator, med tomt minne, i henhold til utarbeidet liste tillatt

Bestemte trykte hjelpemidler tillatt

B3 - Typegodkjent kalkulator, med tomt minne, i henhold til utarbeidet liste tillatt

Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt

C1 - Alle kalkulatortyper tillatt

Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt

Øvinger

Her er angitt om det er øvinger i faget og om øvingene er obligatoriske eller frivillige. (Nærmere opplysninger om øvinger er gitt i slutten av fagbeskrivelsesteksten). Følgende koder er benyttet:

O Obligatoriske øvinger

F Frivillige øvinger

I Ingen øvinger

Karakterer

Her er angitt hva som er grunnlag for karakterfastsettelsen (se under tabellene ovenfor).