OVERSIKT OVER FAG/EMNE-TILBUDET VED DE ENKELTE STUDIER INNENFOR NTNU:

Allmennvitenskapelige studier og fag/emner ved Musikkonservatoriet

HF-fakultetet

Afrikakunnskap

HF HIST 213 Afrikansk historie

SV SANT 006 Afrikastudier

Allmenn litteraturvitenskap

HF ALIT 100 Fageksamen 20 vekttall

HF ALIT 200 Mellomfagstillegg

HF ALIT 201 Kvinnelitteratur - tekst og teori

HF ALIT 310 Felles allmennteoretisk pensum

HF ALIT 311 Felles litterært pensum

HF ALIT 312 Spesialpensum

HF ALIT 390 Hovedfagsoppgave

Anvendt språkvitenskap

HF AVS 101 Anvendt språkvitenskap

HF AVS 202 Språkutvikling hos barn

HF AVS 203 Metoder i anvendt språkvitenskap

HF AVS 205 Pedagogisk tekstanalyse

HF AVS 206 Hypermedier - et verktøy i humanistiske studier?

HF AVS 207 Kultur, kulturkunnskap og språkundervisning

HF AVS 208 Prosessorientert skriveopplæring

HF AVS 209 Norsk som andrespråk - morfologi og syntaks

HF AVS 210 Norsk som andrespråk - uttale

HF AVS X Aktuelle emner i anvendt språkvitenskap

HF AVS 301 Språklig kommunikasjon; problemer og problemløsning

HF AVS 302 Styrt selvstudium

HF AVS 303 Valgfritt emne

HF AVS 390 Hovedfagsoppgave

Arkeologi

HF ARK 101 Allmenn arkeologi

HF ARK 102 Midt-nordisk arkeologi

HF ARK 103 Arkeologi i Norden; Forskningshistorie

HF ARK 104 Forvaltningsarkeologi

HF ARK 105 Historisk arkeologi I

HF ARK 106 Maritim arkeologi I

HF ARK 110 Feltarkeologisk metode

HF ARK 201 Arkeologisk endringsteori

HF ARK 202 Arkeologi og kulturgrenser

HF ARK 203 Arkeologi i verden; Forskningshistorie

HF ARK 204 Arkeologien og samfunnet

HF ARK 205 Historisk arkeologi II

HF ARK 206 Maritim arkeologi II

HF ARK 207 Teknologiens arkeologi I

HF ARK 208 Kultursammenhenger øst/vest

HF ARK 301 Arkeologi - obligatorisk hovedfagsemne

HF ARK 302 Historisk arkeologi III

HF ARK 303 Teknologiens arkeologi II

HF ARK 304 Maritim arkeologi III

HF ARK 305 Kunsten i samfunnet

HF ARK 306 Arkeologi med annen spesialisering

HF ARK 350 Selvvalgt spesialpensum

HF ARK 390 Hovedfagsoppgave

HF ARK 001 Fornminnevern i kulturlandskap

HF ARK 002 Oppdatering

Drama/Teater

HF DT 110 Introduksjonsemne

HF DT 211 Produksjon 1

HF DT 212 Produksjon 2

HF DT 213 Drama/Teater og psykologi

HF DT 214 Teater i verdenssamfunnet

HF DT 215 Dramaturgi

HF DT 216 Rollespill

HF DT 217 Drama/Teater som forskningsfag

HF DT 218 Drama- og Teaterpolitikk

HF DT 219 Dramapedagogisk fordypning

HF DT 220 Regiteateret og regissøren

HF DT 221 Norsk Teaterhistorie

HF DT 090 Fagdidaktikk

HF DT 301 Vitenskaplig grunnlagsemne

HF DT 302 Praktisk/metodisk emnestudium

HF DT 303 Teoretisk/metodisk emnestudium

HF DT 304 Fordypningsemne

HF DT 390 Hovedfagsoppgave

Film/Fjernsyn/Video

HF FFV 100 Fageksamen 20 vekttall

HF FFV 200 Mellomfagstillegg

HF FILM 090 Fagdidaktikk

Filmvitenskap

HF FILM 101 Fageksamen 20 vekttall

HF FILM 201 Mellomfagstillegg

HF FILM 202 Multimedia/Interaktiv video

HF FILM 090 Fagdidaktikk

HF FILM 301 Vitenskaplig grunnlagsemne

HF FILM 302 Retorikk og analyse

HF FILM 303 Historie og teori

HF FILM 304 Audiovisuell kultur

HF FILM 390 Hovedfagsoppgave

Engelsk

HF ENG 101 Fonetikk/fonelogi

HF ENG 102 Grammatikk

HF ENG 103 Litteratur

HF ENG 104 Kulturkunnskap

HF ENG 105 Skriftlig språkferdighet

HF ENG 106 Muntlig språkferdighet

HF ENG 201 Amerikansk litteratur før 1900

HF ENG 202 Amerikansk litteratur etter 1900

HF ENG 203 Britisk litteratur før 1700

HF ENG 204 Britisk litteratur i det 18. århundre

HF ENG 205 Britisk litteratur i det 19. århundre

HF ENG 206 Britisk litteratur i det 20. århundre

HF ENG 207 Litteraturteori

HF ENG 209 Anglo-irsk litteratur

HF ENG 210 Kvinnelitteratur tekst og teori

HF ENG 231 Engelsk språkhistorie

HF ENG 232 Variasjon i engelsk

HF ENG 233 Engelsk fonologi

HF ENG 235 Engelsk grammatikk

HF ENG 236 Engelsk fonetikk

HF ENG 237 Engelsk semantikk

HF ENG 240 Amerikansk historie etter 1865

HF ENG 241 Amerikansk immigrasjon og etnisk historie

HF ENG 242 Amerikas politiske system

HF ENG 243 Britisk kulturkunnskap

HF ENG 244 Storbritannias politiske system

HF ENG 245 Britisk immigrasjonshistorie

HF ENG 246 Irland

HF ENG 090 Fagdidaktikk

HF ENG X Aktuelle emner

Filosofi

HF FI 101 Moderne filosofi og filosofisk metode

HF FI 102 Filosofiens historie

HF FI 103 Spesialemne til grunnfag

HF FI 104 Filosofi og livssyn

HF FI 105 Filosofiens historie, tilpasset variant

HF FI 201 Mellomfagstillegg

HF FI 202 Lite speialemne til mellomfag

HF FI 090 Fagdidaktikk

HF FI 204 Stort spesialemne til mellomfag

HF FI 205 Mellomfagsemne i livssyn/filosofi

HF FI 001 Elementære emner i filosofi

HF FI 002 Filosofisk estetikk

HF FI 003 Hovedstrømninger i amerikansk filosofi

HF FI 050 Videregående emne i filosofi

HF FI 301 Spesialemne til hovedfag

HF FI 302 Hovedfagsemne med avhandling

HF FI 303 Samlet hovedfag

Folkedans

HF DANS 101 Tradisjonskunnskap

HF DANS 102 Folkedanspedagogikk

HF DANS 201 Allmenn dansekunnskap

Fonetikk

HF FON 101 Generell fonetikk

HF FON 101A Generell fonetikk

HF FON 102 Eksperimentell fonetikk

HF FON 104 Fysiologisk fonetikk

HF FON 105 Akustisk fonetikk

HF FON 106 Feltarbeid/esperimentell rapport

HF FON 107 Sosiolingvistikk

HF FON 108 Kontrastiv fonetikk og fonologi

HF FON 109 Fonetisk forskningsmetode

HF FON 201 Generell fonetikk II

HF FON 202 Eksperimentell fonetikk II

HF FON X Aktuelle emner i fonetikk

HF FON 301 Hovedfag, delprøve 1

HF FON 302 Hovedfag, delprøve 2

HF FON 390 Hovedfagsoppgave

Fransk

HF FRA 200 Fageksamen 30 vt.

HF FRA 005 Fransk grunnemne

HF FRA 090 Fagdidaktikk

HF FRA 301 Hovedfag, emnekretser

HF FRA 302 Hovedfag, allmenn del

HF FRA 390 Hovedfagsoppgave

Historie

HF HIST 101 Eldre historie

HF HIST 102 Nyere historie

HF HIST 110 Økonomisk historie; Samfunnskunnskap

HF HIST 200 Mellomfagstillegg

HF HIST 203 Lite påbygningsemne

HF HIST 206 Lokalhistorie

HF HIST 210 Stort påbygningsemne

HF HIST 213 Afrikansk historie; Afrikakunnskap

HF HIST 090 Fagdidaktikk

HF HIST 002 Teknologihistorie

HF HIST 301 Avsluttende delprøve

HF HIST 390 Hovedfagsoppgave

Klassiske fag, Gresk

HF GRE 110 Basisemne i gresk

HF GRE 111 Påbygningsemne i gresk

Klassiske fag, Latin

HF LAT 110 Basisemne i latin

HF LAT 111 Påbygningsemne i latin

Klassiske fag, Antikkens kultur

HF ANT 110 Basisemne i antikkens kultur

HF ANT 111 Påbygningsemne i antikkens kultur

HF ANT 112 Fordypningemne i antikkens kultur

Kunsthistorie

HF KUH 100 Fageksamen 20 vt.

Kristendomskunnskap med

religions- og livssynsorientering

HF KRL 101 Bibeltekst og bibeltolkning

HF KRL 102 Tro og tilværelse

HF KRL 103 Religion og etikk

HF KRL 104 Kirke og kultur

HF KRL 090 Fag og formidling (fagdidaktikk)

HF KRL 201 Bibelvitenskap og teologihistorie

HF KRL 211 Den romersk-katolske kirke og de ortodokse kirker

HF KRL 212 Hinduisme og buddhisme

HF KRL 213 Jødedom og islam

HF KRL 214 Religionssosiologi

HF KRL 215 Religionspedagogikk

HF KRL X Aktuelle religionsvitenskaplige emner

HF KRL 302 Det nye testamentet og dets omverden

HF KRL 303 Kristendommens idéinnhold og religionsfilosofi

HF KRL 304 Vitenskapsteori

HF KRL 390 Hovedfagsoppgave

Lingvistikk

HF LING 101 Generell lingvistikk

HF LING 102 Særspråk

HF LING 110 Datalingvistikk

HF LING 203 Videregående syntaks

HF LING 204 Videregående fonologi

HF LING 205 Videregående semantikk

HF LING 206 Språklig kommunikasjon

HF LING 209 Intonasjon

HF LING 211 Diakron lingvistikk

HF LING 212 Komputasjonell morfologi og leksikografi

HF LING 213 Datalingvistikk og oversettelse

HF LING 214 Typologisk lingvistikk

HF LING 301 Syntaks/semantikk

HF LING 302 Fonologi

HF LING 306 Komputasjonell morfologi og leksikografi

HF LING 310 Hovedemne 1

HF LING 311 Særemne 1

HF LING 312 Særemne 2

HF LING 390 Hovedfagsoppgave

Livssynskunnskap

HF FI 102 Filosofiens historie

HF FI 104 Filosofi og livssyn

HF KRL 103 Religion og etikk

HF LK 101 Kristendommen som livssyn

HF LK 090 Fagdidaktikk

HF FI 205 Mellomfagsemne i livssyn/filosofi

Medievitenskap

HF MV 101 Visuell kommunikasjon

SV MV 102 Medienes publikum

SV MV 104 Mediesosiologi

HF MV 201 Estetisk kommunikasjon

Musikk

HF MUS 020 Det tuende århundres musikk i et historisk perspektiv

HF MUS 021 Vår tids musikk i globalt perspektiv

HF MUS 110 Teoretiske disipliner

HF MUS 111 Praktiske disipliner

HF MUS 120 Teoretiske disipliner

HF MUS 121 Praktiske disipliner

HF MUS 090 Fagdidaktikk

HF MUS 210 Teoretiske disipliner

HF MUS 211 Praktiske disipliner

HF MUS 220 Teoretiske disipliner

HF MUS 221 Praktiske disipliner

HF MUS 301 Musikkvitenskaplig metode

HF MUS 302 Musikkvitenskaplig teori

HF MUS 303 Fordypningsemne 1

HF MUS 304 Fordypningsemne 2

HF MUS 305 Handverkslære

HF MUS 306 Instrument

HF MUS 390 Hovedfagsoppgave

Musikkonservatoriet

Musikkonservatoriet i Trondheim tilbyr 4-årige profesjonsstudier fordelt på første og andre avdeling. For nærmere opplysning om studiets oppbygging ring 73 59 73 00.

Nordisk

HF NORD 101 Nordisk språk

HF NORD 102 Nordisk litteratur

HF NORD 202 Norrønt språk

HF NORD 203 Norsk språkstruktur

HF NORD 204 Namnegransking

HF NORD 205 Litteratur-tekster

HF NORD 206 Litteratur-teori

HF NORD 208 Talemål

HF NORD 209 Fri emnekrins litteratur

HF NORD 210 Fri emnekrins språk

HF NORD 211 Norrøn litteratur

HF NORD 090 Fagdidaktikk

HF NORD 301 Generelt hovufagsemne

HF NORD 302 Spesielt hovudfagsemne

HF NORD 390 Hovudfagsoppgåve

Religionsvitenskap

HF RVI 101 Allmenn religionskunnskap

HF RVI 102 Religionssystematikk

HF RVI 103 Kristendommen

HF RVI 111 Midtøstens religioner

HF RVI 112 Sør-Asias religioner

Swahili

HF SWA 101 Swahili språk

HF SWA 102 Swahili kultur og sivilisasjon

HF SWA 103 Videregående swahili grammatikk

HF SWA 204 Swahili språkstruktur

HF SWA 205 Innføring i swahili litteratur

Tysk

HF TYSK 101 Grammatikk

HF TYSK 102 Litteratur

HF TYSK 103 Landeskunde

HF TYSK 104 Praktisk tysk

HF TYSK 207 Språk

HF TYSK 208 Litteratur og landeskunde

HF TYSK 301 Språk fellesdel

HF TYSK 302 Litteratur fellesdel

HF TYSK 303 Praktisk tysk fellesdel

HF TYSK 304 Moderne tysk språk valgdel

HF TYSK 305 Eldre språk valgdel

HF TYSK 306 Litteratur valgdel

HF TYSK 390 Hovedfagsoppgave

HF TYSK 090 Fagdidaktikk

HF TYSK 005 Økonomisk/administrativ tysk

SVT-fakultetet

SV FELLES

SV FEL 001 Epidemiologi

SV FEL 003 Miljørett

GEOGRAFI

SV GEO 090 Fagdidaktikk - geografi

SV GEO 100 Geografisk teori, begrep og metode

SV GEO 101 Naturgeografi

SV GEO 102 Samfunnsgeografi

SV GEO 200 Fellesemne i mellomfagstillegg geografi

SV GEO 201 Utviklingsgeografi

SV GEO 202 Regional utvikling i økon. og sos.kult. persp

SV GEO 203 Historisk geografi/Kulturkunnskap

SV GEO 204 Videregående naturgeografi

SV GEO 205 Kartografi

SV GEO 206 Klima- og vegetasjonsendringer

SV GEO 210 Geografiske informasjonssystemer

SV GEO 211 Fjernanalyse

SV GEO 300 Første deleksamen - geografi hovedfag

SV GEO 301 Andre deleksamen - geografi hovedfag

SV GEO 310 Planleggingsteori

SV GEO 311 Geografi og helse

SV GEO 312 Geografi og kjønn

SV GEO 313 Utviklingsgeografi - teori og metode

SV GEO 314 Intervju og observasjon som geografisk redskap

SV GEO 315 Landskap og planlegging

SV GEO 316 Naturgeografiske felt- og analysemetoder

SV GEO 317 Planning with People

SV GEO 318 Regional utvikling og planlegging

SV GEO 390 Hovedoppgave i geografi

HELSEFAG

SV HLS 300 Epidemiologi

SV HLS 301 Samfunnsstruktur og helse

SV HLS 302 Medisinsk sosiologi

SV HLS 303 Helsepsykologi I/Helsefremmende arbeid

SV HLS 304 Helse i fattige land I

SV HLS 305 Mental helse og psykiatrisk helsetjeneste I

SV HLS 306 Helsetjenestens utvikling, organisering og finansiering I

SV HLS 307 Rapport - prosjektorientert gruppeundervisning

SV HLS 308 Forskningsdesign og metode

SV HLS 309 Helsetjenestens brukere

SV HLS 310 Helse, idrett og fysisk aktivitet

SV HLS 311 Helsepsykologi II

SV HLS 312 Helse i fattige land II

SV HLS 313 Mental helse og psykiatrisk helsetjeneste II

SV HLS 314 Helsetjenestens utvikling, organisering og finansiering II

SV HLS 390 Hovedoppgave i helsefag

IDRETT

SV IDR 090 Fagdidaktikk - idrett

SV IDR 101 Treningslære og biologiske emner

SV IDR 102 Treningslære og samf.vit. emner

SV IDR 103 Praktiske disipliner

SV IDR 200 Mellomfagstillegg - idrett

SV IDR 210 Mellomfagstillegg- bevegelsesvitenskap

SV IDR 211 Barne- og ungdomsidrett

SV IDR 212 Idrett i forebyggende helsearbeid

SV IDR 220 Semesteroppgave i idrettsvitenskap

SV IDR 221 Ferdighets - og prestasjonsutvikling

SV IDR 300 Idrettsvitenskapelig teori

SV IDR 305 Idrettsvitenskapelig metode

SV IDR 310 Spesialisering - fysisk prestasjonsevne

SV IDR 311 Spesialisering - sosial adferd

SV IDR 340 Forskningspraksis idrettsvitenskap

SV IDR 360 Bevegelsesvitenskap - generell teori

SV IDR 370 Spesialisering - bevegelsesvitenskap

SV IDR 380 Forskningspraksis i bevegelsesvitenskap

SV IDR 390 Hovedoppgave i idrettsvitenskap

SV IDR 391 Hovedoppgave i bevegelsesvitenskap

PEDAGOGIKK

SV PED 001 Pedagogikk - fagdidaktikk

SV PED 100 Sosialisering og oppdragelse

SV PED 101 Formidling og læring

SV PED 201 Oppvekstmiljø og sosialisering

SV PED 202 Spesialpedagogikk/Sos.ped.

SV PED 203 Mediepedagogikk

SV PED 204 Lese- og skrivevansker

SV PED 211 Rådgiving/sos.ped.arbeid I

SV PED 212 Rådgiving/sos.ped.arbeid II

SV PED 330 Pedagogisk teori

SV PED 340 Forsknings- og pros. orientert emne

SV PED 341 Pedagogisk psykologi

SV PED 342 Didaktikk

SV PED 343 Pedagogisk historie/filosofi/sosiologi

SV PED 344 Selvvalgt pensum

SV PED 345 Rådgiving/sos.ped.arbeid - h.fag

SV PED 346 Pedagogikk og kjønn

SV PED 350 Pedagogiske forskningsmetoder

SV PED 390 Hovedoppgave i pedagogikk

SV FPED 390 Hovedoppgave i spesialpedagogikk

SV SPES 390 Hovedoppgave i førskolepedagogikk

PSYKOLOGI

SV PSY 001 Innføring i psykologi

SV PSY 042 Personalpsykologi

SV PSY 049 Medienes publikum

SV PSY 090 Anvendt læringspsykologi

SV PSY 100 Generell psykologi

SV PSY 101 Psykologiens historie og metodologi

SV PSY 102 Utviklingspsykologi

SV PSY 103 Metoder i psykologisk forskning

SV PSY 104 Psykologiske emner

SV PSY 200 Mellomfagstillegg - psykologi

SV PSY 210 Forskningsrapport i psykologi

SV PSY 300 Forskningsmetodikk

SV PSY 301 Kognitiv psykologi

SV PSY 302 Sosialpsykologi

SV PSY 303 Biologisk psykologi

SV PSY 304 Utviklingspsykologi

SV PSY 305 Personlighetspsykologi

SV PSY 306 Selvvalgt studium - psykologi

SV PSY 307 Psykologiens grunnlagsproblemer

SV PSY 310 Anvendt sosialpsykologi

SV PSY 311 Marginaliseringsprosesser

SV PSY 312 Krysskulturell psykologi

SV PSY 320 Medie- og kommunikasjonspsykologi

SV PSY 321 Interpersonlig kommunikasjo

SV PSY 322 Kommunikasjon, kognisjon og kultur

SV PSY 330 Helsepsykologi

SV PSY 331 Miljøpsykologi

SV PSY 332 Sikkerhetspsykologi

SV PSY 340 Arbeids- og organisasjonspsykologi

SV PSY 341 Yrkespsykologi

SV PSY 342 Menneske-maskin interaksjon

SV PSY 350 Spesialisering i sosialpsykologi

SV PSY 351 Spesialisering i kognitiv psykologi

SV PSY 352 Spesialisering i biologisk psykologi

SV PSY 353 Spesialisering i utviklingspsykologi

SV PSY 354 Spesialisering i personlighetspsykologi

SV PSY 390 Hovedoppgave i psykologi

SOSIALT ARBEID

SV SA 001 Sosialt arbeids teori

SV SA 002 Helse- og sosialpolitikk

SV SA 003 Sosial planlegging og administrasjon

SV SA 090 Fagdidaktikk - sosialt arbeid

SV SA 300 Generell teori i sosialt arbeid

SV SA 301 Videregående forsk.met. og design

SV SA 302 Familie og oppvekstvilkår/nettverksteori

SV SA 303 Sosialhistorie, sosial- og velferdspolitikk

SV SA 304 Organisasjon og administrasjon

SV SA 305 Sosial arbeid og kjønn

SV SA 390 Hovedoppgave i sosialt arbeid

SV SA 391 Avsluttende hovedfagseksamen sosialt arbeid

SOSIALANTROPOLOGI

SV SANT 002 Psykologisk antropologi

SV SANT 005 Kulturforståelse

SV SANT 006 Afrikastudier

SV SANT 100 Fageksamen 20 vt. sosialantropologi

SV SANT 200 Mellomfagstillegg - sosialantropologi

SOSIALØKONOMI

SV SØ 090 Fagdidaktikk - sosialøkonomi

SV SØ 101 Innnføring i sosialøkonomi

SV SØ 102 Mikroøkonomi I

SV SØ 103 Makroøkonomi I

SV SØ 104 Offenlig økonomi og økonomisk politikk

SV SØ 201 Makroøkonomi II

SV SØ 202 Mikroøkonomi II

SV SØ 231 Metode I - sosialøkonomi

SV SØ 232 Metode II - sosialøkonomi

SV SØ 301 Mikroøkonomi III

SV SØ 302 Mikroøkonomi III

SV SØ 303 Anvendt økonomi

SV SØ 304 Økonometri I

SV SØ 341 Kommunal økonomi

SV SØ 342 Makroøkonomisk analyse av utviklingsland

SV SØ 343 Økonometri II

SV SØ 344 Informasjonsøkonomi

SV SØ 345 Arbeidsmarkedsøkonomi

SV SØ 346 Økonomisk vekst

SV SØ 347 Åpen økonomi -makro

SV SØ 348 Ressursøkonomi

SV SØ 390 Hovedoppgave i sosialøkonomi

SAMFUNNSKUNNSKAP

SV SAM 111 Semesteroppgave - samfunnskunnskap

HF HIST 110 Økonomisk historie

HF SAM 203 Internasjonal politikk

SOSIOLOGI

SV SOS 090 Fagdidaktikk - samf.k., sos. og statsvit

SV SOS 102 Samfunnsvit. forskningsmetode

SV SOS 103 Innføring i sosiologi

SV SOS 104 Samfunnsutvikling og samfunnsteori

SV SOS 115 Organisasjon og arbeidsliv

SV SOS 116 Familiesosiologi

SV SOS 117 Lagdeling, mobilitet og utdanning

SV SOS 118 Mediesosiologi

SV SOS 200 Sosiologisk teori og metode

SV SOS 201 Semesteroppgave med spesialpensum - sosiologi

SV SOS 300 Sosiologisk teori - hovedfagsemne

SV SOS 310 Multivariat analyse (4 vt)

SV SOS 311 Intervjumetoder (4 vt.)

SV SOS 312 Analyse av kvalitative data

SV SOS 313 Teori og empiri i forskningsprosessen

SV SOS 351 Lagdeling og utdanning

SV SOS 352 Arbeid og organisasjon

SV SOS 353 Familie og oppvekst

SV SOS 354 Velferdi og integrasjon

SV SOS 355 Teknologi- og vitenskapssosiologi

SV SOS 356 Bygdesosiologi og regionalpolitikk

SV SOS 390 Hovedoppgave i sosiologi

STATSVITENSKAP

SV POL 103 Offentlig politikk og administrasjon

SV POL 104 Innføring i politisk teori og politisk atferd

SV POL 105 Innføring i inter. og komparativ politikk

SV POL 200 Modeller og teorier i statsvitenskap

SV POL 203 Statsvitenskapelig prosjektoppgave

SV POL 300 Moderne demokratiteori

SV POL 301 Historisk og komparativ metode

SV SOS 301 Multivariat analyse (5 vt)

SV SOS 302 Intervjumetoder (5vt)

SV POL 340 Politisk adferd og offentlig opinion

SV POL 341 Policy-analyse

SV POL 342 Årsaker til krig

SV POL 343 Internasjonal politisk økonomi

SV POL 344 Stormakters vekst og fall

SV POL 345 Velferdsstaten: utvikling og konflikter

SV POL 346 Politisk kultur og politisk psykologi

SV POL 347 Teknologi, miljø og framtidsutvikling

SV POL 348 Anarki og regimedannelser i internasjonal politikk

SV POL 349 Spillteori

SV POL 390 Hovedoppgave i statsvitenskap


Matematisk naturvitenskapelige fag

MN FEL X Aktuelle realfagsemner

MN FEL 001 Naturvitenskap og verdensbilde

MN FEL 003 Prinsipper og praksis i miljøvernarbeidet

MN K BI 110 Cellebiologi med genetikk

MN K BI 120 Fysiologi

MN K BI 120A Fysiologi

MN K BI 130 Økologi med evolusjon

MN K BI 200 Systematikk/taksonomi I

MN K BI 210 Cellebiologi med immunologi

MN K BI 211 Genetikk

MN K BI 230 Økologi II

MN K BI 231 Biogeografi

MN K BI 260 Marin økologi

MN K BI 270 Miljøforstyrrelser i biologiske system

MN K BI 270A Miljøforstyrrelser i biologiske system

MN K BI 270L Miljøforstyrrelser i biologiske system

MN K BI 290 Biologi fagdidaktikk

MN K BI X Aktuelle biologiske emner

MN K BO 100 Botanisk artslære

MN K BO 200 Kryptogamkunnskap

MN K BO 201 Høyere planters systematikk

MN K BO 220 Plantefysiologi II

MN K BO 230 Vegetasjonslære

MN K BO X Aktuelle botaniske emner

MN K ZO 100 Faunistikk I

MN K ZO 140 Etologi I

MN K ZO 150 Funksjonell anatomi

MN K ZO 151 Histologi

MN K ZO 200 Faunistikk II

MN K ZO 220 Zoofysiologi

MN K ZO 240 Etologi II

MN K ZO Aktuelle zoologiske emner

MN K BI 301 Systematikk/taksonomi II

MN K BI 310 Populasjonsgenetikk

MN K BI 311 Planteforedling

MN K BI 312 Elektronmikroskopisk teknikk

MN K BI 313 Eksperimentell cellebiologi

MN K BI 314 Cellebiologi III

MN K BI 315 Populasjonsgenetikk laboratoriekurs

MN K BI 370 Miljøtoksikologi

MN K BO 320 Eksperimentell plantefysiologi

MN K BO 321 Plantefysiologi III

MN K BO 331 Planteøkologi I

MN K BO 332 Planteøkologi II

MN K BO 333 Regional plantegeografi

MN K BO 420 Regulering av planters vekst og utvikling

MN K BO 420A Regulering av planters vekst og utvikling

MN K BO 430 Planteøkologi III

MN K BI 331 Interaksjon og stoffomsetning i akvatiske miljøer

MN K BI 332 Populasjonsøkolog

MN K BI 371 Forurensningsøkologi I

MN K BI 380 Biodiversitet

MN K ZO 320 Generell økofysiologi

MN K ZO 321 Spesiell fysiologi

MN K ZO 330 Spesiell økologi

MN K ZO 331 Atferdsøkologi

MN K ZO 332 Evolusjonær økologi

MN K ZO 333 Fiskeøkologi

MN K ZO 334 Generell ferskvannsøkologi

MN K ZO 340 Etologiske forskningsseminarer

MN K ZO 350 Histologiske teknikker

MN K BI 400 Evolusjonær biolog

MN K BI 420 Insekt-plante- interaksjoner

MN K BI 470 Forurensningsøkologi II

MN K BI 480 Bevaringsbiologi

MN K BI 490 Biologisk vitenskapsteori

MN K ZO 420 Nevrobiologi I

MN K ZO 421 Nevrobiologi II

MN K ZO 422 Temperatur-regulering

MN K ZO 423 Respirasjonsfysiologi

MN K ZO 424 Akvatisk økofysiologi II

MN K ZO 425 Biologiske effekter av miljøforurensninger

MN K AK 101 Vannkjemi/oseanografi

MN K AK 102 Lovverk/forvaltning innen fiske og akvakultur

MN K AK 103 Grunnkurs i akvakultur

MN K AK 201 Mikrobiologi/parasittologi/patologi

MN K AK 300 Radioimmunologiske måleteknikker (RIA-system)

MN K AK 301 Fórorganismer for marin yngelproduksjon

MN K AK 304 Fiskens miljøkrav

MN K AK 305 Fiskens utviklingsbiologi

MN K BI 360 Marin biologi I

MN K BI 361 Marin biologi II

MN K BI 362 Marin biologi III

MN K BI 363 Hovedfagsekskursjon i marin biologi

MN F FY 001 Brukerkurs i fysikk

MN F FY 100 Generell fysikk I

MN F FY 101 Generell fysikk II

MN F FY 102 Mekanikk

MN F FY 103 Elektrisitet og magnetisme

MN F FY 104 Kvantefysikk og statistisk fysikk

MN F FY 170 Fysikk fagdidaktikk

MN F FY 202 Systemdynamikk

MN F FY 205 Elektronikk I

MN F FY 220 Fluidmekanikk

MN F FY 221 Energi- og miljøfysikk

MN F FY 232 Biofysikk I

MN F FY 240 Klassisk mekanikk og elektrodynamikk

MN F FY 244 Kvantemekanikk I

MN F FY 251 Astrofysikk I

MN F FY 306 Målesensorer/transdusere

MN F FY 307 Elektronikk II

MN F FY 308 Signalanalyse

MN F FY 309 Fiberoptiske komponenter og målesystemer

MN F FY 334 Biofysikk II

MN F FY 345 Kvantemekanikk II

MN F FY 352 Astrofysikk II

MN F FY 353 Mangepartikkelteori I

MN F FY 360 Partikkel- og kjernefysikk I

MN F FY 361 Partikkel- og kjernefysikk II

MN F FY 454 Mangepartikkelteori II

MN F FY 465 Kvantefeltteori

MN F FY 466 Kvanteflavour- og kvantekromodynamikk

MN F FY Xn Aktuelle fysiske emner

MN F IT 100 Informatikk basisfag

MN F IT 111 Grunnkurs i programmering

MN F IT 112 Algoritmer og datastrukturer I

MN F IT 131 Datastøttet læring (Informatikk Fagdidaktikk)

MN F IT 151 Grafisk databehandling og vindussystemer

MN F IT 152 Visuell databehandling

MN F IT 161 EDB og samfunn

MN F IT 162 Systemering I

MN F IT 167 Databaseteknikk

MN F IT 213 Objektorientert design

MN F IT 214 Innføring i PROLOG

MN F IT 215 Innføring i Lisp

MN F IT 222 Operativsystemer

MN F IT 223 Datakommunikasjon og distribuerte systemer

MN F IT 232 Pedagogisk programvare

MN F IT 252 Bildebehandling

MN F IT 254 Bayesiansk bildeanalyse

MN F IT 263 Systemering II

MN F IT 272 Kunstig intelligens

MN F IT 281 Informasjonsgjenfinning

MN F IT 282 Biblioteksorientert informatikk

MN F IT 291 Prosjektarbeider i informatikk

MN F IT X Aktuelle emner i informatikk

MN F IT 341 Menneske-Maskin Interaksjon

MN F IT 342 Design av grafisk brukergrensesnitt

MN F IT 343 Adaptive brukergrensesnitt

MN F IT 355 Statistisk mønstergjenkjenning

MN F IT 364 Systemutvikling organisasjon og arbeidsliv

MN F IT 365 Videregående emner i administrativ databehandling/systemarbeid

MN F IT 373 Nevrale nett

MN F IT 374 Maskinlæring

MN F IT 375 Kunnskapsakkvisisjon

MN F IT 376 Kunnskapsrepresentasjon

MN F IT 377 Evolusjonær komputasjon

MN F IT 383 Digitalt bibliotek

MN F IT 384 Datastøttet samarbeid

MN F IT 385 Informasjons og kunnskapsforvaltning

MN K KJ 100 Generell kjemi

MN K KJ 120 Organisk kjemi

MN K KJ 130 Uorganisk kjemi

MN K KJ 140 Fysikalsk kjemi

MN K KJ 221 Spektroskopiske metoder i organisk kjemi

MN K KJ 223 Organisk kjemi II

MN K KJ 224 Eksperimentell organisk kjemi

MN K KJ 231 Videregående uorganisk kjemi I

MN K KJ 232 Videregående uorganisk kjemi II

MN K KJ 241 Fysikalsk kjemi II

MN K KJ 242 Strukturkjemi

MN K KJ 250 Kvantitativ analyse

MN K KJ 251 Analytiske metoder I

MN K KJ 252 Analytiske metoder II (kromatografi)

MN K KJ 260 Biokjemi (siv.ing.-emne 54015)

MN K KJ 261 Biokjemi lab.

MN K KJ 270 Naturmiljøkjemi

MN K KJ 299 Kjemi fagdidaktikk

MN K KJ 320 Stereokjemi og konformasjonsanalyse

MN K KJ 321 Høgoppløselig NMR-spektroskopi

MN K KJ 322 Strategi i organisk kjemisk syntese

MN K KJ 325 Syntetisk organisk kjemi

MN K KJ 326 Biokatalyse i organisk kjemi

MN K KJ 353 Videregående kromatografi

MN K KJ 354 Elektroanalytisk kjemi

MN K KJ 355 Videregående analytisk kjemi

MN K KJ 365 Enzymkjemi

MN K KJ 370 Videregående akvatisk kjemi

MN K KJ 371 Anvendt geokjemi

MN K KJ 372 Miljøteknikk

MN K KJ 420 Videregående NMR-spektroskopi

MN K KJ X Aktuelle kjemiske emner

MN F MA001 Brukerkurs i matematikk

MN F MA012 Elementær diskret matematikk

MN F MA 100 Grunnkurs i analyse

MN F MA 104 Tallteori

MN F MA 108 Lineær algebra

MN F MA 109 Flerdimensjonal analyse

MN F MA 205 Algebra

MN F MA 210 Matematikk fagdidaktikk

MN F MA 213 Differensiallikninger og Fourieranalyse

MN F MA 214 Funksjonsteori

MN F MA 215 Videregående lineær algebra

MN F MA 217 Videregående diskret matematikk

MN F MA 219 Reell analyse

MN F MA X Aktuelle matematiske emner

MN F MA 300 Hovedfagsseminar i algebra I

MN F MA 301 Hovedfagsseminar i algebra II

MN F MA 310 Hovedfagsseminar i analyse I

MN F MA 311 Hovedfagsseminar i analyse II

MN F MA 312 Hovedfagsseminar i analyse III

MN F MA 313 Hovedfagsseminar i analyse IV

MN F MA 314 Hovedfagsseminar i generell topologi

MN F MA 321 Abstrakt algebra

MN F MA 322 Videregående Fourier-analyse

MN F MA 324 Analysens grunnlag

MN F MA 325 Funksjonalanalyse

MN F MA 326 Videregående funksjonsteori

MN F MA 327 Ringteori

MN F MA 328 Generell topologi

MN F MA 328R Generell topologi - redvt.

MN F MA 329 Differensialgeometri

MN F MA 330 Homologisk algebra

MN F MA 331 Kaos og fraktal geometri

MN F MA 333 Algebraisk topologi

MN F MA 334 Algebraisk geometri

MN F MA 336 Univalente funksjoner

MN F MA 337 Analytisk teori for kjedebrøker

MN F MA 340 Funksjoner av flere komplekse variable

MN F MA 343 Dynamiske systemer og ergodeteori

MN F MA 344 Harmonisk analyse

MN F MA 400 Doktorgradsseminar i algebra I

MN F MA 401 Doktorgradsseminar i algebra II

MN F MA 410 Doktorgradsseminar i analyse I

MN F MA 411 Doktorgradsseminar i analyse II

MN F MA 412 Doktorgradsseminar i analyse III

MN F MA 413 Doktorgradsseminar i analyse IV

MN F MA 431 Representasjonsteori for algebraer

MN F MA 432 Kommutativ algebra

MN F MA 435 Representasjonsteori for endelige grupper

MN F MA 438 Kvasikonforme avbildninger

MN F MA 439 Hp-rom-teori

MN F MA 441 Operatoralgebraer

MN F MA 442 Lie-grupper og Lie-algebraer

MN F ST 001 Biostatistikk

MN F ST 101 Sannsynlighet og statistikk I

MN F ST 102 Sannsynlighet og statistikk II

MN F ST 103 Innføring i stokastiske prosesser

MN F ST 200 Modellering av eksperimentelle og innsamlede data

MN F ST 201 Videregående statistikk

MN F ST 202 Statistiske simuleringer og beregninger

MN F ST 204 Tidsrekker og filterteori

MN F ST 205 Statistisk forsøksplanlegging

MN F ST 206 Pålitelighetsanalyse

MN F ST 301 Asymptotisk teori

MN F ST 302 Multivariabel analyse og regresjon

MN F ST 303 Utvalgsundersøkelser og prediksjon

MN F ST 304 Generaliserte lineære modeller

MN F ST 307 Hovedfagsseminar i biomodellering

MN F ST 308 Statistiske metoder i økologi og populasjonsgenetikk

MN F ST 309 Stokastiske populasjonsmodeller

MN F ST X Aktuelle statistiske emner

SIB 1 Statistikk for samfunnsvitere

MN NM 002 Naturmiljøkunnskap 2

MN NM 003 Naturmiljøkunnskap 3

SV POL 103 Offentlig politikk og administrasjon

SV FEL 003 Miljørett

MN FEL 003 Prinsipper og praksis i miljøvernarbeidet

For detaljert informasjon om de enkelte fag/emner vises til studiehåndbok for Historisk-filosofiske og Samfunnsvitenskapelige fag og studiehåndbok for Matematisk naturvitenskapelige fag.

Medisinstudiet og Kunstakademiet

For oversikt over fagtilbudet og informasjon om disse studier vises til særskilte brosjyrer.

Teknologistudiet