PRAKTISK ORDNING FOR FAGPÅMELDING/FAGVALG OG OPPMELDING TIL EKSAMEN FOR STUDENTER VED NTNU

For studenter ved allmennvitenskapelige studier

Fagpåmelding må innleveres/sendes på særskilt skjema til Studieavdelingens studentekspedisjoner på Lade, Rosenborg eller Dragvoll, innen

1. juni for høstfag

15. november for vårfag

(For musikk og idrett-grunnfag er fagpåmeldingsfristen 15. april for høstfag)

Oppmelding til eksamen må foretas ved Studieavdelingens studentekspedisjoner på Lade, Rosenborg eller Dragvoll, innen

15. september for fag som avsluttes i høstsemesteret

15. februar for fag som avsluttes i vårsemesteret

Denne ordningen gjelder selv om de fag/emner som skal tas, tilhører teknologistudiene, sivilarkitektstudiet eller øvrige studier ved NTNU.

For adgangsbegrensede fag/emner vil det bli gitt skriftlig tilbakemelding fra Studieavdelingen om hvorvidt det er gitt adgang til fag/emner.

Det planlegges å innføre elektronisk fagpåmelding og eksamensmelding så snart dette er praktisk mulig.

For studenter ved teknologistudiene og sivilarkitektstudiet

Valg av fag i 3. og 4. årskurs (og 9. semester for sivilarkitekt) skjer til eget fakultet innen de frister som gjelder for fagvalget - se særbestemmelsene for eget fakultet i studiehåndboken. Fagvalget godkjennes av studentens fakultet.

Dersom noen av fagene er adgangsbegrenset, må studentene foreta en endring av fagvalget dersom det ikke gis adgang til adgangsbegrensede fag. (Dette gjelder adgangsbegrensede fag/emner innenfor alle studier ved NTNU).

I alle fag som skal inngå i den obligatoriske/valgte fagkrets (inngå i hovedkarakteren) er det automatisk eksamensoppmelding.

Oppmelding til eksamen i frivillige fag må foretas på særskilt liste ved Studieavdelingen, Gløshaugen, innen

15. september for fag som avsluttes i høstsemesteret

15. februar for fag som avsluttes i vårsemesteret

Ordningen ovenfor gjelder selv om de fag/emner som skal tas, tilhører allmennvitenskapelige studier eller øvrige studier ved NTNU.

For adgangsbegrensede fag/emner ved allmennvitenskapelige studier og øvrige ikke-teknologiske studier/sivilarkitektstudiet må det innleveres særskilt skjema ved Studieavdelingen, Gløshaugen, innen

1. juni for høstfag

15. november for vårfag

(For musikk og idrett-grunnfag er fagpåmeldingsfristen 15. april for høstsemesteret).

For adgangsbegrensede fag/emner i disse studier, vil det bli gitt skriftlig tilbakemelding fra Studieavdelingen om det er tildelt plass på faget/emnet.

For adgangsbegrensede fag i teknologistudiene og sivilarkitektstudiet tas kontakt med det enkelte faginstitutt eller som anvist i fagbeskrivelsen for det aktuelle fag. Faginstitutt/faglærer gir tilbakemelding muntlig eller skriftlig om hvorvidt det blir gitt adgang til faget.

For studenter ved medisinstudiet, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet

For fagpåmelding og oppmelding til eksamen i fag/emner tilhørende ovennevnte studier, vises til særskilte bestemmelser for disse studier.

Studenter ved disse studier som ønsker å ta fag innenfor allmennvitenskapelige studier, teknologistudiene og sivilarkitektstudiet må forholde seg til de samme fagpåmeldingsfrister, frister for søknad til adgangsbegrensende fag og oppmeldingsfrister som gjelder for de aktuelle studier (se punktene over). Henvendelsen skjer til eget fakultet/fagmiljø som formidler fagpåmelding/oppmelding til Studieavdelingen, Dragvoll eller Gløshaugen, avhengig av hvilket studium faget tilhører.

Praktisk - Pedagogisk utdanning (PPU)

Frist for påmelding til PPU, del II, er

15. april for høstsemesteret

1. oktober for vårsemesteret.