STUDIETILBUD VED NTNU

Detaljert informasjon om de enkelte studiene finnes i studiehåndbøkene.

Det finnes flere studiehåndbøker ved NTNU, men «fellessidene» her omfatter følgende tre bøker:

- Matematisk naturvitenskapelige fag

- Historisk-filosofiske og samfunnsvitenskapelige fag

- Sivilarkitekt-, sivilingeniør- og nautikkstudiet

Kortfattet informasjon om studiene ved NTNU finnes i Opptaksbrosjyren og i de enkelte fakultetenes spesialbrosjyrer for rekruttering. For de allmennvitenskapelig studier finnes dessuten Forelesningskatalogen, hvor timeplaner, frister, praktiske rutiner o.l. er angitt.

Allmennvitenskapelige studier

De allmennvitenskapelige studiene er studiene av de klassiske universitetsfagene og moderne videreføringer av disse. Det som særpreger disse studiene er stor grad av valgfrihet slik at det kan settes sammen fag og emner etter egen interesse, og etter hva som vurderes som det beste grunnlaget for framtidig yrkesvalg. De allmennvitenskapelige studiene fører i første omgang fram til graden candidata magisterii (cand.mag.). Denne graden kan påbygges til en høyere grad (hovedfag) og eventuelt til doktorgrad. (For å få en grad må krav til omfang av studiet og bredde i fagvalg være oppfylt). NTNUs nye felles innføringsemne, «Fellesemne», skal erstatte «Ex.phil.» og er obligatorisk for de som skal ha en cand.mag.-grad ved NTNU. (De som har «Ex.phil.» trenger ikke å ta «Fellesemnet»).

Allmennvitenskapelige studier finnes innenfor følgende hovedområder:

- Historisk-filosofiske fag

Afrikakunnskap, allmenn litteraturvitenskap, anvendt språkvitenskap, arkeologi, drama og teater, film/fjernsyn/video, filmvitenskap, engelsk, filosofi, folkedans, fonetikk, fransk, historie, klassiske fag, livssynskunnskap, kunsthistorie, kristendomskunnskap, lingvistikk, medievitenskap, musikk, nordisk, swahili, tysk.

Tilbys ved Det historisk-filosofiske fakultet. Normert studietid: Cand.mag.: 4 år, Cand.philol.: 6 år.

- Matematisk-naturvitenskapelige fag

Biologi, bioteknologi, botanikk, cellebiologi, fysikk, informatikk, kjemi, marinbiologi, matematikk, statistikk, zoologi, akvakultur, naturmiljøkunnskap.

Tilbys ved Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk og Fakultet for kjemi og biologi. Normert studietid: Cand.mag.: 3,5 år, Cand.scient.: 5 år.

- Samfunnsvitenskapelige fag

Geografi, idrettsvitenskap, pedagogikk, psykologi, samfunnskunnskap, sosialantropologi, sosialøkonomi, sosiologi, statsvitenskap, økonomisk-administrativ studieretning, hovedfag i helsefag og hovedfag i sosialtarbeid.

Tilbys ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Normert studietid: Cand.mag.: 4 år, Cand. polit.: 6 år.

Lærerutdanning

Lærerutdanningen ved NTNU er todelt. Den første delen på 10 vt. består av fagstudier ved ulike fakulteter og går inn i universitetsgraden. Den andre delen er en praktisk-pedagogisk utdanning på 10 vt.(PPU), som kommer i tillegg til graden. PPU fokuserer på skolens funksjon i samfunnet og fagets plass i skolen. Fagområdene for lærerutdanning kan grupperes slik: Historisk-filosofiske fag, samfunnsvitenskapelige fag, realfag, teknologiske fag og yrkes- og formgivingsfag. PPU tilbys ved Avdeling for lærerutdanning og skoleutvikling, og varer tilsammen i 1 år.

Medisinstudiet

Medisinstudiet ved NTNU er basert på problembasert læring. Det betyr at flere fag leses parallelt, og at studentene arbeider sammen med en veileder i grupper på 7 - 8 stykker. Ved å ta utgangspunkt i en pasientbeskrivelse diskuteres aktuelle problemstillinger og læringsmål. Studentene møter pasienter tidlig i studiet, og utplasseres i løpet av studiet i allmenn praksis, kommunehelsetjeneste eller på lokalsykehus. Studiet tilbys ved Det medisinske fakultet, og varer i 6 år.

Psykologstudiet

Studentene må ha avlagt eksamen i et introduksjonskurs på 1 år før profesjonsutdanningen i psykologi kan påbegynnes. I første del av studiet legges det vekt på basisområder som biologisk-, utviklings- og personlighetspsykologi. Hovedområdet er klinisk psykologi, men studiet inneholder også emner som samfunnspsykologi og nevropsykologi. Studiet avsluttes med en praksisperiode ved en helseinstitusjon. Utdanningen tilbys ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, og varer i 6 år, inklusive introduksjonsstudiet.

Sivilarkitektstudiet
Undervisningen i sivilarkitektstudiet er basert på læring ved øvingsoppgaver eller prosjektoppgaver. I de mer typiske kunnskapsfagene holdes ordinære forelesninger. De tre første årene av studiet er felles for alle studentene. I de to siste årene kan studentene velge blant fagtilbudet ved fakultetet eller andre fagmiljøer ved NTNU der dette kan inngå som en relevant del av utdanningen. Det siste semesteret arbeider studentene med en hovedoppgave. Studiet tilbys ved Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst, og varer i 5 år.

Sivilingeniørstudiet

Sivilingeniørstudiet ved NTNU for de som opptas i 1. årskurs høsten 1997 vil være en femårig utdanning. For de som er opptatt tidligere, er studiets varighet 4 ½ år. Studieplanen for årets nyopptatte studenter består kun av nye fag. I likhet med den tidligere studieplanen legges det stor vekt på basisfag som matematikk, fysikk, kjemi, mekanikk, informasjonsteknologi og samfunnsfag. Studentene vil få undervisning i "Fellesemne" - fag som vil være obligatorisk for de fleste NTNU-studenter, og som har likhetstrekk med tidligere Examen philosophicum. I tredje årskurs velges studieretning og spesialisering. Studiet avsluttes med en selvstendig utført hovedoppgave i det siste semesteret.

Sivilingeniørstudiet ved NTNU tilbys ved følgende linjer:

- Linje for geofag og petroleumsteknologi

Studiet tilbys ved Fakultet for geofag og petroleumsteknologi.

- Linje for bygg- og miljøteknikk

Studiet tilbys ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk.

- Linje for elkraftteknikk

Studiet tilbys ved Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon.

- Linje for elektronikk

Studiet tilbys ved Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon.

- Linje for teknisk kybernetikk

Studiet tilbys ved Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon.

- Linje for kjemi

Studiet tilbys ved Fakultet for kjemi og biologi.

- Linje for metallurgi

Studiet tilbys ved Fakultet for kjemi og biologi.

- Linje for maskinteknikk

Studiet tilbys ved Fakultet for maskinteknikk.

- Linje for teknisk design

Studiet tilbys ved Fakultet for maskinteknikk.

- Linje for fysikk og matematikk

Studiet tilbys ved Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk.

- Linje for datateknikk

Studiet tilbys ved fakultet for fysikk, informatikk og matematikk.

- Linje for marin teknikk

Studiet tilbys ved Fakultet for marin teknikk.

- Linje for industriell økonomi og teknologiledelse

Studiet tilbys ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.

Nautikkstudiet

Nautikkstudiet er et teknologiorientert studium som leder frem til graden Maritim kandidat. Det undervises i grunnleggende teoretiske fag og anvendte fag innen marin teknologi og elektronikk. Utdanningen avsluttes med en hovedoppgave. Studiet tilbys ved Fakultet for marin teknikk, og varer i

2 ½ år. Studiet er basert på maritim høgskole, Sjøkrigsskolen-operativ linje og minst ett års praksis fra maritim relatert virksomhet.

Musikkonservatoriet i Trondheim

Musikkonservatoriet i Trondheim (MiT) gir en tre-fireårig profesjonsutdanning i musikk med muligheter for videreutdanning. Studiet er delt opp i to avdelinger. Første avdeling er en felles fagutdanning basert på jazz eller klassiske fag. I andre avdeling kan studentene spesialisere seg innen instrumental/vokal utdanning, musikklærerutdanning eller kirkemusikerutdanning.


Studier ved Kunstakademiet

Utdanningen ved Kunstakademiet i Trondheim varer i fire år. Det er muligheter for et femte påbyggingsår. Studiet samler de tradisjonelle teknikkene maleri, tegning, skulptur og grafikk med nye intermediateknikker. Utdanningen legger vekt på å utvikle kreativitet hos studentene og sette kunstneriske prosesser inn i en teoretisk sammenheng.