STUDIEAVDELINGEN

Ledelse:
StudiedirektørLauritzen, Odd
Ass. studiedirektørWalstad, Jon

Seksjon for planlegging og utvikling:
Administrasjon/ledelseRamstad, Lone S.

Oversikten for seksjonen for øvrig gjelder kun sivilarkitekt-, sivilingeniør- og nautikkstudiet:
RekrutteringBollingmo, Tor
Hole, Cathrine
Oddaker, Janne
Ryghaug, Torill
StudieveiledningHole, Cathrine
Oddaker, Janne
Rådgiving for funksjonshemmedeWibe, Anne Lise
Studieplan og eksamensplanBendiksvold, Gerd
Hanssen, Gunvor
Reglementssaker og klagesakerBendiksvold, Gerd
Nørbech, Gunn-Helen
Resell, Jon Inge

Seksjon for studentadministrative oppgaver:
Administrasjon/ledelseLien, Eirik

Oversikten for seksjonen for øvrig gjelder kun sivilarkitekt-, sivilingeniør- og nautikkstudiet:
StudentopptakStrømmen, Tore
TimeplanStrømmen, Tore
Eksamensplan (kontinuasjonseksamen)Sivertsen, Sven Erik
EksamensavviklingSivertsen, Sven Erik
Romundset, Magnhild
Rydningen, Ann-Elise
SensurHenriksen, May Brit
VitnemålRomundset, Magnhild
HospiteringLangaas, Ann Karin

Seksjon for etter- og videreutdanning:
Administrasjon/ledelseHalvorsen, Kjell Atle

Oversikten for seksjonen for øvrig gjelder kun sivilarkitekt-, sivilingeniør- og nautikkstudiet:
PraksisformidlingBy, Kjell Olav
Audiovisuelle hjelpemidlerBørø, Frank
Gjendem, Jan Tore

Seksjon for universitetspedagogikk:
Administrasjon/ledelseFuglem, Margrete
FagevalueringGynnild, Vidar
Praktisk pedagogisk utdanningHagen, Einar

STUDIEVEILEDNING

Studenter i sivilarkitekt-, sivilingeniør- og nautikkstudiet og de som overveier å begynne ved disse studier kan få informasjon og veiledning om studiet ved Studieavdelingen og ved fakultetene.

Studieavdelingen driver veiledningstjeneste særlig med sikte på å møte behovene hos studentene i første del av studiet. Her kan man få:

­ informasjon om studiet

­ drøfte spørsmål om studieteknikk og utdanningsplaner

­ drøfte problemer av mer personlig art

Fakultetene har hver sin veileder som tar imot studenter med spørsmål, særlig om siste del av studiet.

Veilederne vil:

­ gi informasjon om studiet ved fakultetet.

­ holde orientering som gir grunnlag for valg av studieretning og fagkombinasjoner.

­ gi individuell veiledning og råd i spørsmål om studieopplegg og studieteknikk.

Ved de respektive fakulteter er for tiden følgende veiledere:

A. Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst

Fakultetsdirektør Gunnar Parelius, Fakultetskontoret.

Veiledning: Sentralbygg I, 3. etasje, rom 363.

G. Fakultet for geofag og petroleumsteknologi

Fakultetsdirektør Birger Hoggen, Fakultetskontoret, 2. etasje.

B. Fakultet for bygg- og miljøteknikk

1. og 2. årskurs:

Fakultetsdirektør Erik Lund, Fakultetskontoret, 11. etasje, Sentralbygg I.

3. og 4. årskurs:

NN

E. Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon

Elkraftteknikk:

Fakultetsdirektør Trygve Karlsen, Fakultetskontoret.

Teleteknikk:

NN

Fysikalsk elektronikk:

Førsteamanuensis Bjørn-Ove Fimland.

Veiledning: Rom A-381.

Teknisk kybernetikk:

Professor Kjell E. Malvig.

Veiledning: Rom D-239.

Telematikk:

NN

K. Fakultet for kjemi og biologi

Kjemi:

Fakultetsdirektør Geir Walsø, Fakultetskontoret.

Veiledning: Rom 120 mellom Kjemiblokk II og III.

Metallurgi:

NN

O. Fakultet for maskinteknikk

Fakultetsdirektør Åge Søsveen, Fakultetskontoret, 1.etasje, Gamle kjemi.

Overingeniør Anne Rossvoll, Fakultetskontoret, 1. etasje, Gamle kjemi.

F. Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk

Førstekonsulent Jørgen Midtlyng, Fakultetskontoret, 2. etasje, Nye Fysikk.

Fysikk:

Professor Ola Hunderi.

Veiledning: Onsdag kl. 1000 - 1200, rom 222, Gruppe for anvendt optikk.

Matematiske fag:

Professor Harald E. Krogstad.

Veiledning: Mandag kl. 1000 - 1200, rom 209, Nye fysikk.

Datateknikk:

Universitetslektor Bård Kjos.

Veiledning: Tirsdag kl. 1300 - 1500 og torsdag kl 1300 - 1500, rom F-251, Elektrobygget.

N. Fakultet for marin teknikk

Fakultetsdirektør Leif Lundby, Fakultetskontoret, Marinteknisk senter, Tyholt.

Overingeniør Astrid Egeland, Fakultetskontoret, Marinteknisk senter, Tyholt.

S. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse - Industriell økonomi og teknologiledelse

Direktør Helge Gravås, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Sentralbygg II, rom 750.

STUDENTDEMOKRATIET

Studenttinget NTNU (Sti)

Studenttinget (STi) er det øverste studentorganet ved NTNU. Studenttinget er det studentorganet som taler studentenes sak opp mot Kollegiet og sentrale myndigheter. Studenttinget NTNU er dessuten lokallag av Norsk Studentunion, NSU.

Organet består av 25 studentrepresentanter fra alle fakultetene. Fordelingen skjer etter hvor mange studenter de enkelte fakultetene har, og alle fakulteter skal ha minst en representant. Organet velger selv leder og nestleder, som driver studentpolitikk på heltid.

Studenttinget har kontor på rom 121, Sentralbygg I, på Gløshaugen, telefon 73 59 32 88 og telefax

73 59 14 44.

Studentutvalget for sivilingeniørutdanningen (SU-siv.ing.)

Studentutvalget for sivilingeniørutdanningen (SU-siv.ing.) er interesseorganet for sivilingeniørstudentene ved NTNU. SU-siv.ing. består av 2 studenter fra hvert av fakultetene som utdanner sivilingeniører. Studentutvalget kan hjelpe studentene i saker som avgjøres i universitetets styringsorganer, f.eks. søknader om fritak for eksamen, klager på karakteravgjørelser, problemer i forbindelse med undervisningen o.l. SU-siv.ing. har nært samarbeid med Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).

SU-siv.ing. har kontor i Sentralbygg II, 2. etasje (over Tapir Mat), telefon 73 59 54 96.

Studentutvalget ved Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst (SU-APB)

Studentutvalget ved Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst (SU-APB) er et interesseorgan for studentene ved fakultetet. SU-APB består av representanter både fra sivilarkitektstudiet og Kunstakademiet. SU-APB har høringsrett overfor Fakultetet.

Sivilarkitektstudentene har et studentråd som tar seg av saker som berører studentene. Klassetillitsrepresentantene er kontaktpersoner overfor studentene.

HELSETJENESTEN PÅ GLØSHAUGEN

Helsetjenesten driver vanlig legepraksis, henviser til spesialister og poliklinikker, samt ordner med innleggelse i sykehus. All henvendelse til lege eller psykolog skjer gjennom Ekspedisjonen i Helsetjenestens paviljong, Richard Birkelands vei 5 ­ Gløshaugen tlf. 73 59 32 80.