FAKULTET FOR BERG-, PETROLEUMS- OG METALLURGIFAG

(Studieplanstrukturen og fakultetsnavnet er beholdt som før overgangen til NTNU ettersom det nye angående dette ikke er bearbeidet og endelig godkjent når studieplanen trykkes).

SÆRBESTEMMELSER

Kompletteringskurs i kjemi eller fysikk

Opptatte studenter som ikke har hatt kjemifaget 2KJ eller fysikkfaget 3FY i den videregående skolen, må bestå en prøve ved NTNU i det faget som mangler, etter at studiet er påbegynt. Det tilbys et to ukers kompletteringskurs i august i hvert fag. Kompletteringskurset i kjemi har fagnummer 50504 og kompletteringskurset i fysikk har fagnummer 74001, og begge fag er beskrevet i studieplanen.

Særskilt informasjon om kursene blir sendt sammen med melding om opptak. De som skal følge kursene vil ha stort utbytte av å lese gjennom pensum på forhånd.

Adgang til eksamen

For å få adgang til eksamen i de enkelte fag må kandidatene på tilfredsstillende måte ha utført øvingsarbeidene i faget. Denne bestemmelse gjelder dog ikke for kartleggingskurs i fag 20505 Geologi, innføring.

Valg av studieretning og valgkombinasjon

Studentene skal skriftlig innen 15. mai i 2. årskurs legge fram sitt ønske om valg av studieretning ved fakultetet. På grunn av eventuell plassbegrensning ved de ulike studieretninger må studentene velge alternativt. Fordeling av studieretningene vil om nødvendig skje ved konkurranse på grunnlag av middel av karakterer oppnådd til og med vintereksamen i 2. årskurs.

Melding om valgbare fag gis fakultetskontoret innen følgende frister:

3. årskurs

For fag i høstsemesteret innen 15. mai i 4. semester

For fag i vårsemesteret innen 15. november i 5. semester

4. årskurs

For fag i høstsemesteret innen 15. mai i 6. semester

For fag i vårsemesteret innen 15. november i 7. semester

Studenter som ønsker å ta et årskurs som deltidsstudium, må imidlertid velge full fagkrets for årskurset senest 15. september. Det er en forutsetning at de fag som inngår i en fagkrets, ikke ligger i kollisjon på eksamensplanen.

Ved søknad til fakultetet, kan studentene få godkjent andre fag enn de som er angitt i tabellen, som valgbare, under forutsetning av at fagene ikke ligger i kollisjon på eksamensplanen.

Forandring av fagkrets

Under spesielle forhold vil ombytting av fag kunne finne sted. Slike søknader stiles til Fakultet for berg-, petroleums- og metallurgifag.

Slike endringer tillates ikke foretatt etter 15. september for vintereksamensfag og 1. mars for sommereksamensfag for den eksamensperiode hvor første gangs prøve i faget/fagene skal være avlagt.

Svalbardstudier

Studenter ved linje A som har fått adgang til 4. årskurs kan ta deler av årskurset på Svalbard. Årskurset gjennomføres som deltidsstudium. Første deltidsår tas ved Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS). Fag tatt ved UNIS godkjennes som valgfag i vedkommende students fagkrets. De obligatoriske fagene i 4. årskurs tas i 2. deltidsår.

Undervisning på engelsk

Fagene 24026, 24062 og 24063 som er obligatoriske både i sivilingeniørstudiet og Master of Science-studiet, vil bli undervist på engelsk.

Fagene 20561, 24013, 24023, 24028, 24029, 24040, 24041, 24048, 24064 og 24078 vil bli gitt på engelsk dersom studenter i masterstudiet velger fagene.

Hovedoppgaven

Hovedoppgaven tas normalt i hovedfag for vedkommende studieretning, men når spesielle forhold tilsier det, kan fakultetet innvilge at den tas i et annet fagområde.

Emne for oppgaven velges i samråd med de ansvarlige faglærere ved det eller de institutter som står for undervisningen i hovedfagene.

En av faglærerne i hovedfagene er ansvarlig for oppgavens utforming og gjennomføring.

For å få utlevert hovedoppgave kreves som hovedregel at alle fag i fagkretsen skal være bestått og at studenten har deltatt i all obligatorisk feltundervisning. Dersom fakultetet skal kunne fravike dette krav, skal det tas hensyn til:

- omfanget av de gjenstående fag

- om de gjenstående fag er vesentlige for gjennomføring av hovedoppgaven.

For å få utlevert hovedoppgave forlanges at den foreskrevne praksis er opparbeidet og godkjent.

Feltundervisning og ekskursjoner

Ved alle studieretninger innen fakultetet arrangeres det normalt en større hovedekskursjon. Linje A har vanligvis hatt sine hovedekskursjoner i løpet av 4. årskurs eller umiddelbart etter sommereksamen i 4. årskurs. Linje B har hatt sine hovedekskursjoner umiddelbart før 4. årskurs.

Ekskursjonene foregår både i Norge og utlandet og kan ha varighet 1-2 uker. I tillegg til hovedekskursjonen har de fleste studieretninger en eller flere mindre ekskursjoner til innenlandske bedrifter eller andre mål av interesse (anlegg, bergverk, geologisk interessante områder, oljeindustri, smelteverk).

Det gis tilskudd til ekskursjoner etter nærmere bestemte regler.

Det vises for øvrig til krav om gjennomført obligatorisk feltundervisning før hovedoppgaven kan tas ut.

Følgende fag har obligatorisk feltundervisning i studieåret 1996/97:

20503 Petrologi

20505 Geologi, innføring

20511 Petroleumsgeologiske felt- og laboratoriemetoder

20526 Regionalgeologi

20527 Strukturgeologi

21031 Ressursgeologiske felt- og laboratoriemetoder

21032 Mineralforekomstgeologi

21033 Mineralråstoffer

21515 Ingeniørgeologi - Fjell GK

21525/

21526 Ingeniørgeologi - Løsmasser GK

21527 Ingeniørgeologi - innføring

21531 Ingeniørgeologiske felt- og laboratoriemetoder

21536 Hydrogeologi

21540 Ingeniørgeologisk prosjektering

21560/

21562 Ingeniørgeologi - Fjell VK

21561/

21563 Ingeniørgeologi - Løsmasser VK

21625 Utvinning av faste mineralske råstoffer

21654 GIS for mineralutvinning

21670 Arbeidsmiljø og sikkerhet i tungindustrien

21725 Mineral- og partikkelteknikk

21726 Mineral- og resirkuleringsteknikk

21731 Miljøgeologiske felt- og laboratoriemetoder

23003 Innføring i metallurgi

24041 Brønnstabilisering og brønnsikring

24042 Maskinsystemer i boring og produksjon