MILJØUNDERVISNINGEN I SIVILINGENIØRSTUDIET

NTNU legger stor vekt på miljøvernaspektet i sin sivilingeniørutdanning. Allerede på begynnelsen av 70-tallet var egne kurstilbud innen dette fagområdet etablert, men miljøundervisningen kom først inn i velorganiserte former mot slutten av 80-tallet. Hovedstrategien for miljøvernarbeidet kan oppsummeres slik:

- Det skal ikke utdannes sivilingeniører som blir miljøgeneralister, men faglige spesialiserte problemløsere med god miljøforståelse. Reparerende miljøtiltak vil fortsatt være viktig, men mer vekt må legges på forebyggende arbeid ved valg og utforming av produkt og prosess og på organisering. Som en konsekvens av dette er miljøaspektet søkt integrert i de enkelte fagdisipliner som et kriterium på linje med økonomi og kvalitet.

Elementer i oppfølgingen av denne strategien er:

- Grunnutdanningen i sivilingeniørstudiet (1.-4. semester) skal gi studentene en god forståelse for tverrfaglige miljøaspekter, og teknologiens og ingeniørens rolle og dilemmaer i viktige miljøspørsmål.

- Spesialisering og fordypning i miljørelaterte emner (5.-8. semester og i prosjektfag og hovedoppgave).

Miljøundervisningen i 1.-4. semester:

Fagene Samfunn og bedrift 1-3 er obligatoriske for alle studenter. De belyser sivilingeniørens rolle og ansvar i bedrift og samfunn med fokus på spørsmål knyttet til organisasjonsteori, miljø og verdier og økonomi.

Videregående kurs i 5.-8. semester:

Kursene finnes blant de valgbare miljøfagene i samfunnsfagblokkene og som enkeltstående fag, spesielt i 4. årskurs og i fordypningsstudier i egne miljøstudieretninger. De sistnevnte er (gamle fakultetsnavn er benyttet):

Fakultet for berg-, petroleums- og metallurgifag:

- Studieretning Miljø og ressursteknikk (3.-4. årskurs)

Fakultet for bygningsingeniørfag:

- Studieretning Fysisk miljøplanlegging (3.-4. årskurs)

Fakultet for kjemi og kjemisk teknologi:

- Fagkombinasjon Energi/miljø (4. årskurs)

- Fagkombinasjon Miljø-bioteknologi (4. årskurs)

- Fagkombinasjon Industriell renseteknologi (4. årskurs)

Fakultet for maskinteknikk:

- Studieretning Energi- og strømningsteknikk (3.-4. årskurs)

Fakultet for økonomi og arbeidslivsvitenskap:

- Studieretning Helse, miljø og sikkerhet

Spørsmål knyttet til de enkelte studiene kan rettes til fakultetskontorene. Spørsmål av mer generell art knyttet til miljøundervisningen i sivilingeniørstudiet kan rettes til Fagutvalget for miljøundervisning, ved:

Professor Hallvard F. Svendsen, Institutt for kjemiteknikk, NTNU (leder), tlf. 94100

Professor Helge Brattebø, Senter for miljø og utvikling, SMU, tlf. 98949

Fagkonsulent Anna Ølnes, Senter for miljø og utvikling, SMU, tlf. 98954.