Fellesemner

Fellesemner

– Ex.phil., områdeemne og EiT

Fellesemnene Ex.fac. og Perspektivemne utgår studieåret 2018/2019.


Fellesemnene kan forstås som selve fundamentet i det tverrfaglige NTNU. Kompetanse fra ulike fagmiljøer ved universitetet har gått sammen for å gi studentene en grunnleggende forståelse av samspillet mellom teknologi, natur, samfunn og kultur.

Målet er å gi deg som ny student en innføring i vitenskapelige tenkemåter, samt prøve å formidle noe av de verdiene NTNU er bygd på.

Fellesemnene Ex.phil, perspektivemne og Ex.fac. er obligatoriske i alle bachelorgrader og integrerte masterstudier ved NTNU. De utgjør tilsammen 22,5 studiepoeng (sp), og skal fortrinnsvis avlegges tidlig i studiet. Fra og med studieåret 2019/2020 vil fellesemnene perspektivemne og Ex.fac. legges ned, og de obligatoriske fellesemnene vil bestå av Ex.phil og områdeemne på totalt 15 studiepoeng. I tillegg omfattes alle masterprogram av kravet om å inkludere Eksperter i Team (EiT), jf. § 4-12 i forskrift om studier ved NTNU.


Ex.phil

NTNU tilbyr fem varianter for Examen philosophicum:


Områdeemnet

Områdeemneordningen innføres første gang studieåret 2019/2020, og skal bidra til å styrke integrasjonen og bygge faglige fellesskap i et nytt NTNU, forsterke studieprogrammenes relevans innen profesjons-, arbeids- og samfunnsliv, samt gi nødvendige felles perspektiver på studiene ved NTNU. Sjekk din studieplan for å finne informasjon om hvilket områdeemne du skal ta. Områdeemnene er inndelt i syv studieområder og er på 7,5 studiepoeng hver:

  1. Humaniora og estetiske fag
  2. Lærer- og lektorutdanning
  3. Medisin og helse
  4. Realfag
  5. Samfunnsvitenskap
  6. Teknologi
  7. Økonomi, ledelse og administrasjon

Ex.fac.

Emnene som inngår under Examen facultatum er også på 7,5 sp. De er programspesifikke og skal tas i første semester. Ex.fac. inngår for de fleste fag som en del av fordypningen i bachelorgraden. Ex.fac. utgår studieåret 2018/2019.


Perspektivemne

Perspektivemnet skal gi deg som student innsikt i et fagområde utenfor hovedprofilen til det studieprogrammet du er tatt opp på. Emnet skal bidra til å styrke grunnlaget til å kunne reflektere over egenarten til og metodebruken i ditt eget fagstudium, som samtidig skal øke forståelsen for andre fags egenart og vitenskapelige tradisjon. Perspektivemnet skal styrke grunnlaget for tverrfaglig samarbeid og tverrfaglig kommunikasjon. Ordningen med perspektivemne utgår studieåret 2018/2019 og erstattes av områdeemnet. Hvis du er tatt opp på et studieprogram før innføring av ny fellesemneordning, har du i de fleste tilfeller rett til å fullføre etter gammel modell og avlegge perspektivemne i graden. Ta kontakt med studieveileder tilknyttet ditt studieprogram for nærmere informasjon om overgangsordning og informasjon om hvilke emner du kan velge.

Bilde Fellesemner

Illustrasjonsbilde/FOTO

VITENSKAP FOR FERSKNGER2

"Du kan like godt først som sist benytte denne muligheten til å tilegne deg metoder og teknikker som er gode å ha for å lykkes i studiene."