Ordliste - hva er hva ved NTNU

Ordliste - hva er hva ved NTNU

Fakultet, stud.ass og ex.phil: Hva betyr egentlig alle disse ordene?

AD er forkortelsen for Fakultet for arkitektur og design. Fakultetet utdanner arkitekter på Gløshaugen og tilbyr også kunstutdanning via Kunstakademiet i Trondheim som holder til på Solsiden i sentrum.

Alumni er ett nettverk for NTNUs tidligere studenter, nåværende studenter og ansatte.

Amanuensis er en vitenskapelig mellomstilling. Som regel har ikke en amanuensis doktorgrad. Har man doktorgrad kvalifiserer man til opprykk til førsteamanuensis før man etter det igjen kan kvalifisere seg til professor.

Auditorium er større undervisningsrom hvor forelesningene foregår. Søk etter auditorier og rom.

Bachelor tildeles for 3-årige utdanninger av 180 studiepoeng.. For å bli tatt opp må du ha generell studiekompetanse fra videregående. Alle bachelorprogram.

Basisemne er et emne som gir deg de grunnleggende kunnskapene og ferdighetene. Er en forutsetning for videre faglig spesialisering.

Bokstavkarakterene går fra A til F der A er beste karakter og F er ikke bestått. Karakterskalaen.

Campus er et annet ord for universitetsområde. NTNU består av flere campus, både i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Campuser ved NTNU.

Dekanus Lederen for et fakultet. NTNU har åtte fakultet. Oversikt over dekanene.

Delvurdering Prestasjon som gis karakter og som inngår i beregningen av endelig karakter i emnet. Vekting av delvurderinger skal fremgå av emnebeskrivelsen.

Doktorgrad - ph.d. - er en treårig utdannelse for den som ønsker en forskerkarriere. Hvordan søke doktorgrad.

Eksamenskrav angir hva du må ha fått godkjent før du kan gå opp til eksamen. Dette er for eksempel semesteroppgaver, øvinger, ekskursjoner o.l.

Eksamensmelding Når du har bestemt deg for hvilke eksamener du skal ta, melder du deg opp til disse via utdanningsplanen din i Studentweb. Fristene er 1. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret.

Ekskursjon er en studietur som har en faglig målsetning. For eksempel drar arkitektstudentene jevnlig på ekskursjon for å se på bygninger og byarkitektur.

Eksperter i team (EiT) er et tverrfaglig og obligatorisk emne for alle som tar mastergrad eller profesjonsstudier ved NTNU. Emnet gir deg jobbtrening i å bruke din fagkunnskap sammen for å løse komplekse utfordringer i samarbeid med studenter fra andre fag. Eksperter i team gir deg 7.5 studiepoeng.

Emne Den minste enheten som gir studiepoeng, som en student vurderes i, og som fører til en sluttkarakter. Et studieprogram består av mange ulike emner, noen er obligatoriske, andre kan du velge mellom. Vanligvis består et emne av 7.5 studiepoeng. Mange emner krever at du har tatt andre emner først. Søk etter emner.

Fakultet NTNU har åtte fakultet. Et fakultet består av en rekke institutter. Det er fakultetet som både hjelper deg og holder orden på utdanningen din, mens instituttet sørger for det faglige tilbudet til deg som er student.

Fellesemner er det første du møter som student. Fellesemnene består av ex.phil og områdeemne og skal gi deg grunnleggende forståelse for vitenskapelige tenkemåter.

Fordypning Se Studieretning.

Fordypningsemne er et emne som gir faglig spesialkompetanse. Det forutsettes at du har tatt basisemnene før du kan ta dette emnet.

Forkunnskapskrav angir hvilke emner du må ha tatt før du kan melde deg opp til dette emnet. Dette er et absolutt krav.

Forskerutdanning Se doktorgrad og ph.d.

Førsteamanuensis er en vitenskapelig stilling og betyr at man minumum har en doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.

HF står for Det humanistiske fakultet, som ligger på Dragvoll. Musikkonservatoriet, som er en avdeling av HF, holder til i Olavskvartalet i Trondheim sentrum.

IE står for Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Immatrikulering er en offisiell innskriving av deg som er ny student. Hvert år i august har NTNU høytidelig seremoni på Gløshaugen hvor alle de nye studentene offisielt blir immatrikulerte. Ca 2000 nasjonale og internasjonale studenter møter opp og blir feiret med god musikk, taler og annen underholdning. Immatrikulering - dato og oppmøte.

Innsida er NTNUs intranett. Her finner du informasjon om ditt studium og alt som angår din studiehverdag. Når du får brukernavn og passord, kan du logge deg på Innsida.

Institutt er en underavdeling til et fakultet. Det er her den faglige aktiviteten foregår. Mange institutt er oppdelt i faggrupper som samler forskere innenfor samme fagfelt. Alle institutt.

IV står for Fakultet for ingeniørvitenskap.

KiT er Kunstakademiet i Trondheim og holder til på Solsiden. KiT er en del av Fakultet for arkitektur og design.

Kollokvium betyr at en gruppe studenter samles for å diskutere pensum eller et spesielt tema. Begrepet brukes mest i de samunnsvitenskapelige og humanistiske fagene.

Kompendium Flere emner tilbyr digitale kompendier der utdrag fra pensum er samlet digitalt. Det digitale kompendiet skal være tilgjengelig for studentene i læringsplattformens emnerom.

Kont / kontinuasjonseksamen se utsatt eksamen

Linjeforening er knyttet til ett eller flere studieprogram og drives av studenter. Linjeforeningene arrangerer både faglige og sosiale arrangement.

Masterprogram (5 år) Et studieprogram på 300 studiepoeng som fører fram til en mastergrad. Opptaksgrunnlag; generell studiekompetanse.

Masterprogram (2 år) Et studieprogram på 120 studiepoeng som føre til en mastergrad. Opptaksgrunnlag: fullført bachelorgrad.

Masteroppgave Selvstendig arbeid med veiledning i avslutningen av en mastergrad. Masteroppgaven skal ha et omfang på minimum 30 og ikke mer enn 60 studiepoeng.

MH er forkortelsen for Fakultet for medisin og helsevitenskap. Dette fakultetet ligger på samme område som St. Olavs hospital på Øya.

NV står for Fakultet for naturvitenskap.

Obligatoriske aktiviteter Arbeider og prøver som må være godkjent for å kunne fremstille seg til vurdering, men der resultatet ikke inngår i beregningsgrunnlaget for karakteren i emnet.

Orakeltjenesten hjelper deg med pc-relaterte frustrasjoner: e-post, hjemmeområder, trådløst nett m.m. Kontaktinformasjon Orakeltjenesten.

PBL PBL står for problembasert læring. Denne læringsmetoden brukes spesielt i helsefagutdanningene. Her får studentene presentert et problem (for eksempel symptomer) som de må finne en diagnose og behandling til.

Ph.d. er forkortelsen for doktorgraden philosophae doctor. Man må ha fullført mastergrad for å begynne på doktorgradsstudiet. Hvordan søke ph.d.

Profesjonsrettet utdanning er en "yrkesutdanning" der du utdanner deg for å oppnå et bestemt kunnskapsnivå innen et mindre fagområde. For eksempel er medisin-, psykologi-, arkitekt- og lærerstudiene profesjonsrettet.

Professor er den høyeste tittelen en som forsker og underviser ved et universitet kan ha.

Professor II er tittelen på en deltidsansatt professor. Han eller hun jobber til vanlig i næringslivet eller ved en annen institusjon og fungerer som en fast gjesteforeleser.

Professor emeritus er en pensjonert professor som fortsatt er faglig aktiv gjennom å publisere vitenskapelige publikasjoner eller deltar i faglige debatter. Mange har fortsatt kontorplass ved NTNU.

Prorektor er stedfortredende for rektor. Ved NTNU har vi tre prorektorer innenfor utdanning, forskning og nyskaping.

Rektor er leder for universitetet. Rektor ved NTNU heter Gunnar Bovim. 

Semesteravgiften går til Studentsamskipnaden for drift av velferdsgoder som bolig, kantine, idrett m.m. Avgiften må betales av alle studenter hvert semester. Du må ha betalt semesteravgiften for å kunne gå opp til eksamen. Frister og informasjon om betaling av semesteravgift.

Semesterplan lages av den som er ansvarlig for emnet. Planen skal si noe om de aktivitetene du som student skal gjennomføre og når de skal foregå.

SiT - eller Studentsamskipnaden i Trondheim - jobber med studentvelferd. SiTs mange oppgaver omfatter bl.a. boliger, spisesteder, bokhandler, legesenter, psykososial helsetjeneste, barnehager, karriereveiledning og idrettstilbud. Det er dette semesteravgiften alle studenter må betale, går til.

Stipendiat er en person som har fått stipend for å utdanne seg til ph.d.

Stud.ass. står for studentassistent og er studenter fra høyere årskull som hjelper til med å rette øvinger. De veileder også i øvingstimer og gruppearbeid.

Student En som er tatt opp til emne eller studieprogram ved NTNU, med hjemmel i § 3-6 og § 3-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Studenttinget er det øverste studentorganet ved NTNU. De kan sammenlignes med en fagforening og taler din sak i ulike råd og utvalg. Mer om Studenttinget.

Studentutvalg Hvert fakultet har et studentutvalg som ivaretar studentenes interesser.

Studiehåndbøker og studieplaner er de mest sentrale informasjonsdokumentene for alle som planlegger å studere ved universitetet. Her finner du en generell beskrivelse av studieprogrammets mål og innhold samt detaljert beskrivelse av hvordan studiene er bygd opp og hvilke krav som stilles. 

Studiepoeng angir omfanget av et emne eller et studieprogram ved å anslå den arbeidsinnsatsen universitetet forventer at du må yte. Et studieår med fulltids studier er satt til 60 studiepoeng. Emnene på NTNU er vanligvis 7,5 eller 15 studiepoeng. Se også studienes oppbygning.

Studieprogram En studieenhet som består av en samling emner med totalt læringsutbytte som tilbys studenter å søke på og bli tatt opp til. Et studieprogram kjennetegnes ved at det ikke er nødvendig å søke nytt opptak for å ta nye emner innenfor studieprogrammet (jf. DBHs definisjon). Alle studieprogram. Slik er studieprogrammene bygd opp.

Studierett Studenters rettigheter og plikter knyttet til å være tatt opp til et studieprogram eller enkeltemne.

Studieretning En faglig spesialisering innenfor et studieprogram. Du kan også treffe på betegnelsene fordypning og hovedprofil i stedet for studieretning.

Styret er øverste styringsorgan ved universitetet. Der sitter rektor, studenter, vitenskapelige ansatte og teknisk-administrativt ansatte, samt flere eksterne representanter. Styrets medlemmer.

Støttefag Ved noen studier må man ha et støttefag i et annet fag enn det man tar fordypning i.

Tilrettelegging Dersom du av ulike årsaker har behov for spesiell tilrettelegging av studiet og/eller eksamen kan du ta kontakt med Rådgivningstjenesten ved NTNU. Eksempler på tilrettelegging.

Tutor betyr på latin verge og er en universitetslærer som gir samtaleundervisning. Særlig bruker medisinstudentene denne tittelen.

Und. ass. betyr undervisningsassistent, student som er ansatt for å veilede yngre studenter. Svært likt stud. ass, men "undassen" har litt flere oppgaver.

Utdanningsplan er en avtale mellom deg og universitetet om plikter og ansvar begge parter har for ditt studieløp. Utdanningsplanen er basert på det studieprogrammet du er tatt opp til, og kan til en viss grad endres. Du finner utdanningsplanen i Studentweb.

Utsatt eksamen Eksamen for studenter som hadde gyldig fravær ved siste ordinære eksamen eller som strøk ved siste ordinære eksamen

Utvekslingsstudent Student som tar studieopphold i utlandet som del av påbegynt utdanning eller grad i Norge. En generell regel er at slike delstudieopphold i utlandet kan vare inntil ett år. Studieoppholdet må være faglig godkjent før utreise.

Velferdstinget er et studentråd som jobber med velferden til studentene. Velferdstinget jobber spesielt opp mot SiT. 

Vit. ass. er en vitenskapelig stilling. Stillingen er tidsbegrenset til maks to år.

Vitenskapelige ansatte er de som arbeider med forskning og undervisning ved et lærested. De som gjør resten av arbeidet ved universitetet kalles ofte for teknisk eller administrativt ansatte.

Vitnemål Bekreftelse på oppnådd grad med karakterutskrift, samt generell beskrivelse av graden, underskrevet av dekanus. Med vitnemålet følger også Diploma Supplement som er en engelskspråklig beskrivelse av graden. Bestill karakterutskrift og vitnemål.

Vitenskapsmuseet er en del av NTNU. Det er ikke bare et museum, her finner du også forskere innenfor for eksempel arkeologi og naturhistorie. Vitenskapsmuseet - åpningstider, samlinger og forskning.

Vurdering Alle typer prøving av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gir grunnlag for fastsettelse av karakter i et emne.

Årsstudium er et ettårig studieløp som er konsentrert om et fagområde. Det er satt sammen slik at det normalt skal ta ett år å gjennomføre det, og består av emner på til sammen 60 studiepoeng. Det kan inngå som del av den faglige spesialiseringen i et studieprogram. Det er opptak til årsstudium på samme måte som til et studieprogram.

 

Se forøvrig Forskrift om studier ved NTNU på www.lovdata.no for flere begrep