Sameksistens

Fotoutstilling av Kim Sørenssen

Foto: Kim Sørenssen

Fotoutstilling av Kim Sørenssen

Tid: 20.–22. juni kl. 11.00–19.00
Pris: Gratis

Sameksistens er en fotoutstilling av Kim Sørenssen. Bildene er fra Tlingit-indianernes hjemland i Canada.

Hver seinsommer kommer noen få feltarbeidere til en liten feltstasjon i villmarka for å beregne hvor mye laks indianerne kan fiske. Grizzlybjørner og mennesker har sameksistert fredelig ved denne feltstasjonen i mer enn 25 år, i tråd med Tlingit-indianernes tradisjoner.

Over lang tid har bjørnene gjennomgått en sjelden tilvenning til feltarbeiderne. Tilvenning er en prosess der bjørnene reduserer sin vanlige frykt for mennesker, på grunnlag av gjentatte møter uten negative konsekvenser. En bjørns reaksjon på mennesker, i form av aggresjon, flukt eller annen adferd, er basert på dens oppfattelse av trussel. En tilvent bjørn oppfatter mennesker som nøytrale og ikke-truende.

Gjennom de mer enn 25 årene som feltstasjonen har vært i operasjon, har det aldri vært bjørneangrep på mennesker. Ingen bjørn har blitt avlivet. Grizzlybjørner kan sameksistere med mennesker når begge kan få tilpasse sin adferd.


Sameksistens (Coexistence) – Photo exhibition by Kim Sørenssen

Place: Marquee at Torvet, the Market Square
Time: 20-22 June 11:00-19:00
Admission: Free
Registration: Drop in

Sameksistens is a photo exhibition by Kim Sørenssen. The pictures are from the homeland of the Tlingit aboriginal people in Canada.

In the late summer every year, a few fieldworkers come to a small field station in the wilderness to calculate how much salmon the Tlingit can fish. Grizzly bears and humans have coexisted peacefully at this field station for more than 25 years, in line with the traditions of the Tlingit people.

Over a long period, the bears have gone through a rare process of getting used to the fieldworkers. Habituation is a process in which the bears reduce their typical fear of humans, based on repeated encounters without negative consequences. A bear’s reaction to humans, in the form of aggression, flight or other behavior, is based on its perception of threat. A habituated bear perceive humans as neutral and non-threatening.

The field station has been in operation for more than 25 years, but there has never been a bear attack on humans during that time. No bears have been put to death. Grizzly bears can coexist with humans when both have a chance to adapt their behaviour.

Event Details