Roboten [self.]

Roboten Self Foto Ole Morten Melgård

Foto: Ole Morten Melgård

Tid: 22. juni kl. 11.30
Pris: Gratis
Ingen nedre aldersgrense

Demonstrasjon av Øyvind Brandtsegg og Axel Tidemann

Professor Øyvind Brandtsegg (NTNU) og forsker Axel Tidemann (Telenor Research) har laget en kunstinstallasjon i form av en robot som lærer seg alt den kan gjennom interaksjon med publikum. Roboten har fått navnet [self.]. Den er ikke programmert med noe form for kunnskap eller språk, kun evnen til å lære.

Gjennom prosjektet vil Brandtsegg og Tidemann utforske hvordan publikum forholder seg til teknologi og kunstig intelligens. For å tydeliggjøre dette, er det ikke gjort noe forsøk på å få roboten til å se ut som et menneske. I løpet av natten så «drømmer» roboten, ved å gå gjennom alle minnene den har dannet i løpet av dagen og fjerne de som ikke passer.

Deler av kontroll-programmet til roboten skrives av roboten selv, gjennom et prinsipp som kalles evolusjonære algoritmer. Det innebærer klassisk darwinistisk evolusjon, som i stedet for å forme levende vesener, her skriver selve kontrollprogrammet. Hele systemet er altså «bottom up», hvor dens utvikling er ikke gitt på noen som helst måte på forhånd.

Brandtsegg og Tidemann ønsker at dette skal være en plattform som andre kan videreutvikle og eksperimentere med. Kildekoden er åpen tilgjengelig, og alle komponenter kan kjøpes i butikk. Kildekoden finnes på https://github.com/axeltidemann/self_dot og systemet er beskrevet i flere publikasjoner.

[self.] har vært utstilt ved Trondheim Senter for Samtidskunst, Bomuldsfabrikken i Arendal, Glasgow og St. Petersburg.


The robot [self.]

Place: Torvscenen (Market Square)
Time: 22 June 11:30
Admission: Free
Registration: Drop in
No minimum age

Demonstration by Øyvind Brandtsegg and Axel Tidemann

Professor Øyvind Brandtsegg (NTNU) and researcher Axel Tidemann (Telenor Research) have created an art installation in the form of a robot that teaches itself all it can through interaction with the audience. The robot has been named [self.]. It has not been programmed with any form of knowledge or language – only the ability to learn.

Through the project, Brandtsegg and Tidemann will explore how the audience relates to technology and artificial intelligence. To make this clear, no attempt has been made to make the robot look like a human being. During the night, the robot will “dream”, by going through all the memories it has formed during the day and removing those that do not fit. Parts of the control program for the robot are written by the robot itself, through a principle called evolutionary algorithms. This involves classic Darwinian evolution, which is here used to write the control program itself instead of forming living beings. The whole system is thus “bottom up”, where its development is not defined in advance in any way.

Brandtsegg and Tidemann want this to be a platform that others can develop further and experiment with. The source code is open access, and you can buy all the components in stores. The source code is available at https://github.com/axeltidemann/self_dot and the system has been described in several publications.

[self.] has been on display at the Trondheim Centre for Contemporary art, Bomuldsfabrikken in Arendal, Glasgow, and St. Petersburg.

Event Details