Art Crawl

Kirsti Huke

Tid: 21. juni, kl. 18.00 – 21.00
Pris: 200,- per pers
Påmelding: https://smnarrangement.hoopla.no/sales/4177545582
Maks 60 deltakere

Bli med på spennende og variert kunstvandring! Vandringen passer for absolutt alle, enten kunstfeltet er et helt nytt og ukjent område for deg, eller du er en garvet gallerigjenger.

Vi tar deg med til fire varierte kunstopplevelser på én kveld. Noe av det vi får oppleve er kun tilgjengelig for et begrenset tidsrom, annet er permanent. Noe er åpent tilgjengelig for publikum, mens noe stilles tilgjengelig spesielt for vår Art Crawl.

Vi vandrer følgende rute:

  • Café Ni Muser/Trondhjems kunstforening (Bispegata 9)
  • Nidarosdomen (Kvinnenes minnekapell)
  • Trondheims minnested etter 22. juli (Tordenskioldsparken)
  • SpareBank 1 SMN, Søndre gate 4

Oppmøte er i Café Ni Muser i Bispegata 9, der Trondhjems Kunstforening holder til. Vi deler oss opp i to grupper med 30 deltakere i hver. I caféen i første etasje vises maleri og tegning av Ragnhild Ohma. Hun har bearbeidet amatørfotografier og forvandlet dem til kunstverk der ikke alt nødvendigvis er hva det ser ut til å være. I andre etasje vises konseptutstillingen «Om tørre ting» av Sebastian Makonnen Kjølsaas. Han vant Norske Kunstforeningers debutantpris i 2015. «Om tørre ting» tar oss med på en reise som gjennom lek med norrøne myter, som utfordrer ideen om det norske. Kunstforeningens egne folk guider oss gjennom utstillingene.

Deretter vandrer vi til en kunstopplevelse av de sjeldne. I en begrenset periode i år, henger «Korsveien» av Håkon Bleken i Kvinnenes minnekapell. «Korsveien» ble opprinnelig laget til St. Olavs katolske kirke på 70-tallet, som en serie på 15 malerier om Jesu lidelseshistorie. I katedralen vises nå 14 av disse. Bleken valgte å ta ut det femtende bildet, som viser oppstandelsen, fordi dette allerede er representert i kirken ved Kristoffer Leirdals bronseskulptur. Maleriene og skulpturen vises sammen i kvinnekapellet, og inngår i dialog med hverandre.

Neste stopp er Tordenskioldsparken. Her er Trondheims minnested etter 22. juli, «Terra Incognita» som er utformet av kunstnerne Anders Krüger og Marianne Levinsen. Hvite øyer av betong ligger på et gulv av hvit marmorgrus. Plassen er verdig, tankevekkende og vakker. Trondheim kommune guider oss til en bedre forståelse av minnestedet.

Til sist går vi til SpareBank 1 SMN i Søndre gate 4, der det også blir servering. Konsernbanksjef Eli Arnstad tar imot og viser oss bankens betydelige kunstsamling. Noe er alltid tilgjengelig for allmenheten i bankens besøkstid, som de 12 miniatyrskulpturene av Nils Aas som representer årets 12 måneder. Annet befinner seg i rom som vanligvis er forbeholdt bankens forbindelser og ansatte. I underetasjen vises utstillingen «Lyset fra nord til sør» av en gruppe kunstnere fra Trøndelag og Provence i hele Starmus-uken.

I underetasjen har også det enorme kunstverket «Salamandernatten» av Kjell Erik Killi Olsen fått permanent bolig. 72 skulpturer med et sterkt miljøbudskap befinner seg i et nesten mørkt rom, og trer gradvis fram etter hvert som nattsynet aktiveres. Skulpturene var først utstilt i Sao-Paolo Biennalen i 1989. Killi Olsen var på den tiden opptatt av økologi og indianerpolitikk, og «Salmandernatten» er et resultat av møte kunstneren hadde med klasseskiller, politisk-økonomisk utsuging og utarming av skog og jord i Brasil – dette i en tid da miljøvern og økologisk mangfold enda ikke var et tema man snakket om.

Her vil vokalisten Kirsti Huke framføre en live lydinstallasjon. Prosjektet til musiker Kirsti Huke er å lydsette skulpturrommet. Dette er ikke en konsert, men en lydinstallasjon som en kommentar til kunstverket, på kunstverket sine premisser. Medvirkende på lydinstallasjonen er også Andreas Elvenes og Ketil Nicolaisen.

Kirsti Huke er sanger og musiker bosatt i Trondheim. Huke er mest kjent som jazzmusiker, og har reist og turnert mye gjennom sine 15 år som musiker. Hun vant Spellemannspris i 2013 og ble utnevnt Fylkeskunstner i 2014.


Art Crawl

Place: Meet at Café Ni Muser
Time: 21 June, from 18:00 onwards
Admission: NOK 200 per person
Registration: https://smnarrangement.hoopla.no/sales/4177545582
Maximum 60 participants

Join us on an exciting and varied art walk. The walk is suitable for absolutely everyone, whether the world of art is a new and unknown area for you or you are a seasoned gallery visitor.
We’ll take you to four varied art experiences in one evening. Some of what we experience will only be available for a limited time. Others are permanent. Some are open to the public, while some are being made available especially for our Art Crawl.

We will wander along the following route:

  • Café Ni Muser/Trondhjems kunstforening (art society) (Bispegata 9)
  • Nidaros Cathedral (Women’s Memorial Chapel)
  • Trondheim’s 22 July Memorial (Tordenskiold Park)
  • SpareBank 1 SMN, Søndre gate 4

Meet at Café Ni Muser in Bispegata 9, home of Trondheim kunstforening (the Trondheim Art Society). We will divide into two groups with 30 participants in each. In the café on the first floor, paintings and drawings by Ragnhild Ohma are on display. She has worked with amateur photos and transformed them into works about in which not everything is necessarily what it seems to be. In the second floor, you’ll find the conceptual exhibition “Om tørre ting” (“On dry Things”) by Sebastian Makonnen Kjølsaas. He won the debutant award of the Norwegian Art Association in 2015. “Om tørre ting” takes us on a journey that challenges the concept of what is Norwegian by playing with Norse myths. The Trondheim art society’s own people will guide us through the exhibitions.

After this, our walk will take us to an art experience out of the ordinary. For a limited period this year, “Korsveien” (“Via Dolorosa”) by Håkon Bleken is on display in the Women’s Memorial Chapel. “Via Dolorosa” was originally created for St. Olav’s Catholic Church in the 1970s, as a series of 15 paintings about the sufferings of Jesus. Of these, 14 are now displayed in the cathedral. Bleken chose to take out the fifteenth image, which shows the Resurrection, because this is already represented in the church by Kristoffer Leirdal’s bronze sculpture. The paintings and the sculpture are displayed together in the Women’s Memorial Chapel in a dialogue with each other.

The next stop is Tordenskiold Park. Here, you will find “Terra Incognita”, Trondheim’s tribute of remembrance to the 77 people who lost their lives in the terror attacks of 22 July 2011. The memorial was designed by the artists Anders Krüger and Marianne Levinsen. White islands of concrete lie on a floor of white marble gravel. The site is respectful, thought-provoking and beautiful. The municipality of Trondheim guides us to a better understanding of the memorial.

Finally, we head for SpareBank 1 SMN in Søndre gate 4, where refreshments will be served. Group CEO Eli Arnstad will welcome us and show us the bank’s impressive art collection. Some items are always available to the public during the bank’s visiting hours, such as the 12 miniature sculptures by Nils Aas that represent the 12 months of the year. Others are in rooms that are usually reserved for the bank’s connections and staff. On the lower floor, the exhibition “The Light from North to South” by a group of artists from Trøndelag and Provence will be displayed throughout the Starmus week.

The lower floor has also become the permanent home of the colossal installation “Salamandernatten” by Kjell Erik Killi Olsen. In an almost dark room, 72 sculptures with a strong environmental message gradually emerge as our night vision is activated. The sculptures were first exhibited at the Sâo Paulo Biennale in 1989. At that time Killi Olsen was preoccupied with ecology and Native American politics, and “Salmandernatten” is a result of the artist’s encounter with class distinctions, political-economic depletion and impoverishment of forests and soil in Brazil – at a time when environmental protection and ecological diversity was not yet a topic that people were talking about.

Here, vocalist Kirsti Huke will perform a live sound installation. Kirsti Huke’s project is to integrate sound in the sculpture room. This is not a concert, but a sound installation as a comment on the work of art, and on the sculptures’ own terms. Andreas Elvenes and Ketil Nicolaisen are also contributors to the sound installation.

Kirsti Huke is a singer and musician living in Trondheim. Huke is best known as a jazz musician and has travelled and toured extensively through her 15 years as a musician. She won the Spellemannspris (Norwegian Grammy Award) in 2013 and was appointed County Artist in 2014.

Event Details