Språkpolitiske retningslinjer for NTNU

Språkpolitiske retningslinjer for NTNU

Forord til Lohndalsrapporten - nynorsk

Frå forord i rapport frå språkpolitisk utval ved NTNU (juni 2022):

Norge har nylig fått en ny språklov. Denne slår fast at norsk er hovedspråket for all offentlig virksomhet, og den understreker også ansvaret universitetene har for å utvikle og røkte norsk som akademisk språk. Vitenskapen er global og prinsipielt uavhengig av det enkelte språk, men samtidig vet vi at engelsk har blitt den nye latinen. Dette har to konsekvenser. Vi må bli bedre i engelsk, og vi må arbeide hardt for å sikre at vi har et velfungerende norsk akademisk fagspråk, inkludert gode norske fagtermer. Les hele forordet frå rapporten (pdf)

Nynorsk: Språkpolitiske retningsliner

Språkpolitiske retningsliner – nynorsk

 

Fastsett av rektor, gjeldande frå 1. januar 2023.

Kapittel 1   Allmenne prinsipp

1.   Språkpolitikken skal bidra til å heve kvaliteten i heile NTNUs verksemd. God språkkompetanse er viktig for formidling og internasjonalisering, inkludering og mangfald. Språkpolitikk skal inngå i institusjonens strategiar på alle nivå.

2.   Hovudspråket på NTNU er norsk, der omgrepet norsk omfattar både bokmål og nynorsk. Norsk teiknspråk er det nasjonale teiknspråket. Dansk og svensk er sidestilt med norsk. Engelsk er det primære ikkje-skandinaviske språket.

3.   Skriftleg kommunikasjon ved NTNU skal følge prinsippa for klart språk, det vil seie at det skal vere korrekt, tydeleg og tilpassa målgruppa.

4.   NTNU skal sørge for at studentar og tilsette sine lovfeste språklege rettar blir tatt vare på.

5.   NTNU skal følge opp det lovpålagte ansvaret for å holde ved like og utvikle norsk fagspråk i alle fagmiljø.

6.   Bruken av dei offisielle skriftspråka skal vere i samsvar med lovverket. Dette inneber særlege tiltak for å styrke kompetansen i og bruken av nynorsk.

7.   NTNU skal praktisere parallellspråklegheit, det vil i praksis seie «norsk når du kan, engelsk når du må».

8.   Fast tilsette ved NTNU skal ha tilstrekkeleg språkleg kompetanse til å kunne kommunisere godt med studentar, tilsette og omverda.

9.   Fast tilsette som ikkje meistrar eit skandinavisk språk ved tilsetting, har ansvar for å lære seg norsk på B2-nivå innan tre år samt kontinuerleg utvikle den språklege kompetansen.

10.   NTNU skal særleg ha et godt tilbod til tilsette om å lære norsk, men òg tilby støtte til å auke kompetansen i engelsk. Einingane skal legge arbeidssituasjonen til rette slik at alle tilsette kan utvikle den språklege kompetansen.

 

Kapittel 2   Utdanning

11.   Norsk skal vere hovudspråket i undervisninga ved NTNU.

12.   Studentar på alle nivå bør kjenne den sentrale terminologien for deira fagfelt på både norsk og engelsk, eller på andre framandspråk når det er gagnleg.

13.   Faglitteratur og læremiddel på bachelorstudium skal vere på norsk når det finst gode norske ressursar. Unntak må vere grunngitt og forankra i fagmiljøet.

14.   Norsk, engelsk og andre framandspråk kan brukast parallelt på master- og ph.d.-studium når faglege og læringsmessige omsyn tilseier det.

15.   På internasjonale studieprogram skal det bli undervist på engelsk. Det kan bli undervist på norsk dersom alle studentar meistrar et skandinavisk språk, så lenge pensum og arbeidskrav framleis er på engelsk.

16.   Undervisningsspråk skal alltid gå frem av emnebeskrivingar og studieplanar.

17.   Eksamensoppgåver skal gis på det språket emnet undervisast på om ikkje anna er sagt i emnebeskrivinga. Dersom eksamensoppgåver blir gitt på fleire språk, må teksten ha likt innhald og same kvalitet. For eksamensoppgåver på norsk gjeld Forskrift om målform i eksamensoppgåver.

18.   Bacheloroppgåver skal normalt skrivast på norsk. Dersom dei blir skrivne på engelsk eller eit anna ikkje-skandinavisk språk, skal dei ha eit norsk samandrag.

19.   Masteroppgåver skrivast på det språket som er mest gagnleg i fagfeltet. Studenten vel språk i samråd med rettleiar.

20.   Masteroppgåver som skrivast på norsk eller skandinavisk, skal ha et samandrag på engelsk. Masteroppgåver som skrivast på eit ikkje-skandinavisk språk, skal ha eit samandrag på norsk.

 

Kapittel 3   Forsking og kunstnarleg utviklingsarbeid

21.   Fast vitskapeleg tilsette skal kjenne den sentrale terminologien på norsk i deira fagfelt. Utvikling av norsk fagspråk, inkludert relevant fagterminologi, er eit kollektivt ansvar i alle fagmiljø.

22.   De tilsette kan sjølv velje kva språk dei publiserer på i vitskapelege kanalar.

23.   Alle ph.d.-avhandlingar skal ha eit samandrag både på norsk og engelsk.

 

Kapittel 4   Formidling og nyskaping

24.   Forskingsbasert kunnskap og vitskapelege funn skal formidlast til ålmenta i eit klart og lettfatteleg språk.

25.   Avhengig av målgruppe, er norsk og engelsk dei primære formidlingsspråka ved NTNU.

26.   NTNU skal ha tilbod om opplæring og støtte i forskingsformidling både på norsk og engelsk.
 

Kapittel 5   Administrasjon, informasjon og samfunnskontakt

27.   Norsk er det primære arbeidsspråket i administrasjonen.

28.   Tilsette ved NTNUs administrasjon skal ha tilstrekkeleg kompetanse i både norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk.

29.   NTNUs kommunikasjon skal vere universelt utforma. Som hovudregel skal allmøte og liknande felles arrangement der døve eller høyrselshemma deltar, bli tolka eller teksta. Det same gjeld når leiinga vender seg til studentar og tilsette gjennom lyd- og bildemedium.

Bokmål

 

Språkpolitiske retningslinjer – bokmål

 

Fastsatt av rektor, gjelder fra 1. januar 2023.

Kapittel 1   Allmenne prinsipper

1.   Språkpolitikken skal bidra til å heve kvaliteten i hele NTNUs virksomhet. God språkkompetanse er viktig for formidling og internasjonalisering, inkludering og mangfold. Språkpolitikk skal inngå i institusjonens strategier på alle nivåer.

2.   Hovedspråket på NTNU er norsk, der begrepet norsk omfatter både bokmål og nynorsk. Norsk tegnspråk er det nasjonale tegnspråket. Dansk og svensk er sidestilt med norsk. Engelsk er det primære ikke-skandinaviske språket.

3.   Skriftlig kommunikasjon ved NTNU skal følge prinsippene for klart språk, det vil si at det skal være korrekt, tydelig og tilpasset målgruppen.

4.   NTNU skal sørge for at studenter og ansattes lovfestede språklige rettigheter ivaretas.

5.   NTNU skal følge opp det lovpålagte ansvaret for å vedlikeholde og utvikle norsk fagspråk i alle fagmiljø.

6.   Bruken av de offisielle skriftspråkene skal være i samsvar med lovverket. Dette innebærer særlige tiltak for å styrke kompetansen i og bruken av nynorsk.

7.   NTNU skal praktisere parallellspråklighet, det vil i praksis si «norsk når du kan, engelsk når du må».

8.   Fast ansatte ved NTNU skal ha tilstrekkelig språklig kompetanse til å kunne kommunisere godt med studenter, ansatte og omverden.

9.   Fast ansatte som ikke mestrer et skandinavisk språk ved ansettelse, har ansvar for å lære seg norsk på B2-nivå innen tre år samt kontinuerlig utvikle sin språklige kompetanse.

10.   NTNU skal særlig ha et godt tilbud til ansatte om å lære norsk, men også tilby støtte til å øke kompetansen i engelsk. Enhetene skal legge arbeidssituasjonen til rette slik at alle ansatte kan utvikle sin språklige kompetanse.

 

Kapittel 2   Utdanning

11.   Norsk skal være hovedspråket i undervisningen ved NTNU.

12.   Studenter på alle nivå bør kjenne den sentrale terminologien for sitt fagfelt på både norsk og engelsk, eller på andre fremmedspråk når det er hensiktsmessig. 

13.   Faglitteratur og læremidler på bachelorstudier skal være på norsk når det finnes gode norske ressurser. Unntak må begrunnes og forankres i fagmiljøet.

14.   Norsk, engelsk og andre fremmedspråk kan brukes parallelt på master- og ph.d.-studier når faglige og læringsmessige hensyn tilsier det.

15.   På internasjonale studieprogram skal det undervises på engelsk. Det kan undervises på norsk dersom alle studenter mestrer et skandinavisk språk, så lenge pensum og arbeidskrav fremdeles er på engelsk.

16.   Undervisningsspråk skal alltid gå frem av emnebeskrivelser og studieplaner.

17.   Eksamensoppgaver skal gis på det språket emnet undervises på hvis ikke annet er angitt i emnebeskrivelsen. Dersom eksamensoppgaver gis på flere språk, må teksten ha likt innhold og samme kvalitet. For eksamensoppgaver på norsk gjelder Forskrift om målform i eksamensoppgåver.

18.   Bacheloroppgaver skal normalt skrives på norsk. Dersom de skrives på engelsk eller et annet ikke-skandinavisk språk, skal de ha et norsk sammendrag.

19.   Masteroppgaver skrives på det språket som er mest hensiktsmessig i fagfeltet. Studenten velger språk i samråd med veileder.

20.   Masteroppgaver som skrives på norsk eller skandinavisk, skal ha et sammendrag på engelsk. Masteroppgaver som skrives på et ikke-skandinavisk språk, skal ha et sammendrag på norsk.

 

Kapittel 3   Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

21.   Fast vitenskapelig ansatte skal beherske den sentrale terminologien på norsk i sitt fagfelt. Utvikling av norsk fagspråk, inkludert relevant fagterminologi, er et kollektivt ansvar i alle fagmiljø.

22.   De ansatte kan selv velge hvilke språk de publiserer på i vitenskapelige kanaler.

23.   Alle ph.d.-avhandlinger skal ha et sammendrag både på norsk og engelsk.

 

Kapittel 4   Formidling og nyskaping

24.   Forskningsbasert kunnskap og vitenskapelige funn skal formidles til allmennheten i et klart og lettfattelig språk.

25.   Avhengig av målgruppe, er norsk og engelsk de primære formidlingsspråkene ved NTNU.

26.   NTNU skal ha tilbud om opplæring og støtte i forskningsformidling både på norsk og engelsk.

 

Kapittel 5   Administrasjon, informasjon og samfunnskontakt

27.   Norsk er det primære arbeidsspråket i administrasjonen.

28.   Ansatte ved NTNUs administrasjon skal ha tilstrekkelig kompetanse i både norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk.

29.   NTNUs kommunikasjon skal være universelt utformet. Som hovedregel skal allmøter og liknende felles arrangementer der døve eller hørselshemmede deltar, tolkes eller tekstes. Det samme gjelder når ledelsen henvender seg til studenter og ansatte gjennom lyd- og bildemedier.