Språkpolitiske retningslinjer

Språkpolitiske retningslinjer

Vedtatt av NTNUs styre 26. mars 2009

ALLMENNE PRINSIPPER

 • NTNUs språkpolitikk skal bidra til å gjøre NTNU nasjonalt og internasjonalt fremragende.

 • Universitetet har et særlig ansvar for å bidra til å utvikle norsk språk og norsk fagterminologi. Norsk omfatter både bokmål og nynorsk.

 • Ved NTNU er engelsk det primære fremmedspråket. Som fremmedspråk regnes ikke-skandinaviske språk. Dansk og svensk regnes som skandinaviske språk.

 • NTNU har som mål å styrke det skandinaviske språkfellesskapet, og vil derfor fremme bruk av framstående faglitteratur på skandinaviske språk både i undervisning og forskning når det er faglig relevant.

 • NTNU skal fremme parallellspråklighet. Det innebærer et språklig mangfold der norsk brukes ved siden av ett eller flere fremmedspråk.

 • Fagmiljøene skal bidra til å fremme god språkbeherskelse både blant studenter og tilsatte. De skal legge særlig vekt på at studenter og tilsatte skal beherske både norsk og engelsk.

UTDANNING

GENERELT

 • Norsk er hovedspråket i undervisningen ved NTNU.

 • De skandinaviske språkene svensk og dansk er sidestilt med norsk som undervisningsspråk.

 • Faglitteratur og læremidler kan være både på skandinaviske språk, engelsk og/eller på andre fremmedspråk, så fremt studentene tilegner seg kunnskaper på et høyt internasjonalt faglig nivå. Der det finnes egnet faglitteratur på høyt nok faglig nivå på norsk, svensk eller dansk, bør fagmiljøene informere studentene om denne litteraturen.

 • Når språklig kompetanse er et sentralt læringsmål i emnet eller studieprogrammet, skal det gå fram av emnebeskrivelser og studieplaner.

 • Emnebeskrivelsene og studieplanene skal alltid informere om hvilket undervisningsspråk som primært blir brukt.

STUDIEPROGRAM FOR NORSKSPRÅKLIGE STUDENTER

 • Undervisning på lavere grad og på lavere grads nivå i profesjonsstudiene skal i hovedsak være på norsk. Studenter både på lavere og høyere nivå skal kjenne den sentrale terminologien for sitt fagfelt både på norsk og engelsk, eller på andre fremmedspråk når det er relevant.

 • Undervisning på engelsk kan gis uten nærmere godkjenning. Det kan også undervises på andre fremmedspråk når det er faglig relevant eller nødvendig.

 • Undervisning på høyere grad kan gis med engelsk som hovedspråk. Uansett undervisningsspråk skal studentene kjenne til og kunne bruke norsk fagterminologi.

 • Studenter på høyere nivå skal være i stand til å arbeide med sitt fag både på norsk og engelsk, eller på andre relevante fremmedspråk.

INTERNASJONALE STUDIEPROGRAM OG STUDIEPROGRAM MED FREMMEDSPRÅKLIG UNDERVISNING

 • På internasjonale studieprogram undervises det på engelsk. Det kan likevel undervises på norsk dersom det ikke deltar fremmedspråklige studenter.

 • Der undervisningen gis på engelsk eller et annet fremmedspråk for at studentene skal utvikle evnen til å forstå og utøve faget sitt i en internasjonal sammenheng, må undervisningen opprettholdes på engelsk eller det aktuelle fremmedspråket, selv om det ikke deltar fremmedspråklige studenter.

SPRÅKVALG I OPPGAVETEKSTER OG VED SKRIFTLIGE VURDERINGER

 • Bruk av språk ved skriftlige vurderinger (eksamensoppgaver) er regulert i NTNUs studieforskrift, jf § 34 pkt 2-4.

 • Når all undervisning gis på et ikke-skandinavisk språk, kan fakultetet bestemme at både oppgavetekst og besvarelse levert til vurdering skal være bare på det språket. I så fall skal det være angitt i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsbesvarelser og masteroppgaver kan leveres på norsk, svensk, dansk eller engelsk hvis det ikke er fastsatt annen ordning i emnebeskrivelsen eller studieplanen.

 • Der et annet fremmedspråk enn engelsk inngår i egenarten til emnet, i dets læringsmål eller pensum, fastsetter enheten selv hvilket språk kandidatene kan bruke i sine vurderingsbesvarelser.

 • Masteroppgaven skrives på det språket som er mest relevant for innholdet i oppgaven og de praktiske forholdene for hver enkelt masterstudent. Masteroppgaver som skrives på norsk, skal ha et sammendrag på engelsk eller et annet relevant fremmedspråk. Masteroppgaver som skrives på et ikke-skandinavisk språk, skal ha et kort sammendrag på norsk.

FORSKNING

 • Fagmiljøene skal arbeide for å fremme bedre språkbeherskelse og utvikle relevant fagterminologi - på norsk og engelsk, eventuelt andre fremmedspråk.

 • Valg av publiseringsspråk er avhengig av hvem forskningen retter seg til og hva temaet for forskningen er. I en del faglige sammenhenger er norsk derfor det mest relevante fagspråket for vitenskapelig fagutvikling og publisering. I andre sammenhenger er engelsk, eller andre fremmedspråk, best egnet.

 • Ut fra NTNUs visjon skal forskningsresultater gjøres allment kjent både internasjonalt og i det norske samfunnet. Tilsvarende skal internasjonale forskningsresultater i størst mulig grad gjøres kjent i det norske samfunnet. De enkelte fagmiljøene ved NTNU må derfor ha både norskspråklig og relevant fremmedspråklig kompetanse.

 • Doktoravhandlinger som skrives på engelsk eller et annet fremmedspråk, bør ha et norsk sammendrag. Doktoravhandlinger som skrives på norsk, skal ha et engelsk sammendrag, eventuelt også et sammendrag på et annet fremmedspråk.

FORMIDLING

 • Norsk er det primære formidlingsspråket ved NTNU.

 • Ved formidling rettet til internasjonale målgrupper er engelsk det primære språket.

ADMINISTRASJON, INFORMASJON OG SAMFUNNSKONTAKT

 • Administrasjonen har norsk som sitt primære arbeidsspråk.

 • Når NTNU henvender seg til tilsatte eller studenter med fremmedspråklig bakgrunn, skal det primært skje på engelsk.

 • Administrativt tilsatte ved NTNU bør beherske norsk og engelsk.

 • NTNU skal formidle sentral informasjon til både interne og eksterne mottakere på både norsk og engelsk.

 • NTNU har som mål å gjøre all informasjon og saksutredning enkel, lett forståelig og entydig.

SPRÅKOPPLÆRING

 • Systematisk språkopplæring for både studenter og tilsatte skal være en integrert del av NTNUs virksomhet.

 • Studentene skal stimuleres til å utvikle sin akademiske framstillingsevne slik at de kan bidra faglig så vel nasjonalt som internasjonalt.

 • Universitetstilsatte som skal undervise på engelsk i internasjonale studieprogram, skal ha tilbud om relevant språkopplæring og andre språklige tjenester for å sikre god undervisning.

 • I NTNUs tilsettingsavtale for fremmedspråklige vitenskapelig tilsatte er det satt følgende krav om å beherske norsk eller et annet skandinavisk språk: "Det forutsettes at den tilsatte innen en periode på tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset for fremmedspråklige holdt ved Institutt for språk og litteratur." Fremmedspråklige tilsatte skal derfor sikres opplæring i norsk språk, kultur og samfunnsforhold. NTNU skal så langt det er praktisk mulig, gi fremmedspråklige studenter tilbud om relevante språkkurs i norsk språk og kultur.