Manufacturing Execution Systems for økt synlighet i verdikjeden

 

Til tross for utviklingen av avanserte kontrollsystemer er effektiv overvåkning av produksjon og håndtering av avvik fortsatt en stor utfordring i praksis. Opprinnelige planer kan ofte ikke bli fulgt, da det stadig oppstår uforutsette hendelser som trenger øyeblikkelig håndtering. 

Eksempler på slike hendelser eller avvik er feil på produktet eller produksjon av feil variant, uforutsett vedlikehold og endringer i leveringsdato fra leverandører eller til kunder. I dag legges det store ressurser i å fange opp og identifisere slike hendelser, diagnostisere og evaluere avvik og ta beslutning om tiltak og eventuelle planendringer. Flere finner at konvensjonelle IKT-systemer er lite egnet for å håndtere uforutsette hendelser. Det finnes i dag IKT-løsninger som muliggjør datafangst i sanntid, men effektiv visualisering og bruk av disse dataene er fortsatt en stor utfordring. For eksempel er Enterprise Resource Planning (ERP)-systemer basert på aggregert logikk og lite egnet til å håndtere informasjon om produksjonsstatus og avvik på verkstedgulvet. Det samme gjelder også Advanced Planning and Scheduling (APS)-systemer. Manufacturing Execution Systems (MES) kan gi informasjon om produksjonsstatus, men de mangler funksjonalitet for å oppdage avvik og gi effektiv beslutningsstøtte. Felles for alle disse systemene er at de i liten grad integrerer flere ledd i verdikjeden. Det er med andre ord mangel på løsninger for sanntidsoverføring og hendelsesbasert styring på tvers av aktører i produksjonsnettverket.

Utfordringer knyttet til MES i verdikjeden er:

  • Hvordan kan man sikre systematisk tilgang til informasjon om produksjonsstatus og uforutsette hendelser gjennom verdikjeden?
  • Hvordan kan IKT brukes for å gi støtte til håndtering av uforutsette hendelser i verdikjeden, basert på produksjonsstatus, avvikinformasjon og konsekvensanalyser?