Helhetlig produksjonskonsept

 

I løpet av de siste 15-20 årene har utallige produksjonsbedrifter oppnådd imponerende gevinster gjennom å effektivisere sin produksjonslogistikk, også i Norge. Dette har man klart ved å ta i bruk produksjonskonsepter som Toyota Production System og just-in-time, lean manufacturing, mass customization og flow manufacturing. 

Imidlertid er disse prinsippene og konseptene utviklet først og fremst for masseproduserende industri med stabil etterspørsel. For eksempel har sentrale elementer i lean, som takttid og kanban, som mål å redusere variabilitet, men for å opprettholde konkurransedyktig produksjon av innovative maritime sensorer, er det et behov for å håndtere denne variabiliteten. Produksjonskonsepter som agile manufacturing, leagility og quick response manufacturing hevder å hensynta dette behovet, men de forankret i et fåtall miljø i hele verden, er så langt relativt lite utprøvd i praksis, og det er uklart om de er egnet for bruk i produksjonssystemer med mange, vanskelige og tidskrevende prosesser i stadig utvikling. Det er behov for mer forskning på hvordan eksisterende produksjonskonsepter best kan tas i bruk i ulike typer produksjonssystem. Videre må blikket heves ved innføringen av produksjonskonsept, slik at også behovet til kjerneleverandører ivaretas. Dersom hele kjerneverdikjeden ikke sees under ett risikerer man at leverandørenes prestasjon påvirkes negativt. Eksempelvis har man ved lagerreduksjon i forbindelse med innføring av just-in-time hos sentrale verdikjedeaktører sett at deres leverandører og kunder har blitt utsatt for svært store variasjoner i sine lagerbeholdninger. Eksisterende konsepter belyser ikke i tilstrekkelig grad hvordan dette kan gjennomføres i praksis.

Forskningsbehovene knyttet til produksjonskonsept er:

  • Hva er riktig produksjonskonsept for produsenter av undervannsakustiske sensorsystemer?
  • Hvordan kan produksjonskonseptet koordineres med kjerneleverandørene?