Skape flyt og sammenheng

Hvordan strukturere teksten?

Skape flyt og sammenheng

koherens i forelesning

En viktig del av det å skrive en tekst handler om å skape flyt og sammenheng, også kalt koherens. En tekst som er koherent er lett å lese og følge med på.

Vi kan snakke om koherens på to nivå: global og lokal koherens. Global koherens betyr at hele teksten fungerer som en sammenhengende tekst, mens lokal koherens betyr at avsnitt og setninger er strukturert slik at de henger sammen på en logisk måte.

For at teksten skal ha global koherens, er det viktig at

  • det er tydelig sammenheng mellom problemstilling, resultater og konklusjon
  • alle delene av teksten er relevante og fremstilles i en logisk rekkefølge
  • språk og form er brukt konsekvent

For at teksten skal ha lokal koherens, er det viktig at

  • hvert avsnitt har et tydelig avgrenset tema, som kommer frem av temasetningen
  • avsnitt er plassert i en logisk rekkefølge
  • setninger og avsnitt bindes sammen av ulike kohesjonsmekanismer

Struktur og overskrifter

En koherent tekst har en logisk oppbygning. Dette betyr at du presenterer ulike deler av teksten i en logisk rekkefølge, slik at leseren lett kan følge tankegangen din.

For å gjøre det lettere å navigere i teksten, er det også lurt å bruke underoverskrifter i teksten. På denne måten kan leseren raskt finne fram til de ulike delene av teksten og se hva de inneholder. Da kan du for eksempel raskt finne frem til metodedelen, hvis det er den delen du vil lese. Hvis det er en lang tekst med mange underoverskrifter på flere nivåer, er det også være lurt å ha et nummereringssystem.

Temasetninger

En temasetning er i nesten alle tilfeller den første setningen i et avsnitt. Denne setningen oppsummerer hva resten av avsnittet handler om. De fleste bruker temasetninger intuitivt når de skriver, og trenger ikke å tenke så mye over dette. Det kan likevel være lurt å se over teksten og sjekke at den første setningen i hvert avsnitt oppsummerer hva som kommer i resten av avsnittet, og således avgrenser temaet for avsnittet.

Språk og format

For at teksten skal bli koherent, er det lurt å være bevisst på hvordan du bruker språk og format. For det første er det viktig at du er konsekvent stilmessig. Dette kan for eksempel bety at du konsekvent bruker samme skrifttype og strukturering av underoverskrifter. Språklig er det viktig å være konsekvent i måten du uttrykker deg på, slik at du for eksempel ikke svinger mellom å være veldig formell og veldig uformell. For det andre er det viktig at du er konsekvent når det kommer til begrepsbruk. Begreper bør være avklarte, og du bør unngå å veksle mellom ulike ord eller begreper for samme fenomen.

Bind ord og setninger sammen

For å få en logisk sammenheng i en tekst, i et avsnitt eller mellom setninger, bruker man ulike bindeord. De signaliserer hvordan setninger henger sammen. Ta en titt på disse eksemplene, der bindeordene er kursivert:

  1. Bente er redd for hunder, derfor har hun bare katter.
  2. Bente er redd for hunder, likevel har hun en dalmantiner.

I den første setningen signaliserer bindeordet derfor en logisk sammenheng mellom ytringene. I den andre setningen signaliserer bindeordet likevel en motsetning mellom ytringene.

I tillegg til å bruke bindeord, bruker man ofte referanser for å få en koherent tekst. Ved å referere til ting som allerede er kjent for leseren, unngår man å kjede leseren ved å fortelle henne noe hun allerede vet, eller gjenta noe som er sagt.

Logo SEKOM

Logo SEKOM