HMS ved Senter for fiskeri og havbruk

FORMÅL: NTNU Senter for fiskeri og havbruk skal sikre ansatte og studenter gode og trygge arbeidsplasser, og skal legge forholdene til rette for godt dokumenterte, stabile og reproduserbare eksperimentelle forhold som oppfyller kravene gitt i lovgivningen om akvakultur og dyrevelferd.

NTNU Senter for fiskeri og havbruk skal sikre ansatte og studenter et godt forsknings- og læringsmiljø, gjennom god tilrettelegging av faglige og tekniske forhold, velferd og det fysiske arbeidsmiljø. arbeids- og læringsmiljøet skal fremme arbeidsevne, læring, helse og trivsel, og verne mot arbeidsrelatert sykdom og ulykker.
Spesielt fokus rettes mot drift av sjøvannsanlegg, vannrensing, vaktberedskap og dyrevelferd.

Miljø- og kvalitetsbevissthet skal prege alle deler av senterets virksomhet. NTNU skal kontinuerlig arbeide for å redusere belastningen på ytre miljø gjennom miljøvennlig drift.

Organiseringen av HMS-arbeidet, med lover, rutiner og forskrifter ved NTNU Senter for fiskeri og havbruk er underlagt det sentrale HMS-systemet ved NTNU, og inngår som del HMS-arbeidet ved NV-fakultetet.
 

HMS-arbeid ved NTNU

HMS-arbeidet ved NTNU skal være systematisk og bidra til kontinuerlig forbedring innen HMS. HMS er et lederansvar, og HMS-relaterte problemer løses på lavest mulig nivå. Aktiv medvirkning fra medarbeidere og studenter er en forutsetning for å oppnå et godt arbeids- og læringsmiljø. HMS ved NTNU

Temasider HMS:
Helse, Miljø, Sikkerhet

  • HMS håndbok
  • Organisering av HMS i NTNU
  • Laboratorie- og verkstedhåndbok for NTNU
  • Retningslinjer og skjema
  • Pålogging stoffkartotek