Samlokalisering etter fusjonen

Prosessen for arbeidet med samlokalisering som følge av fusjon med tidligere HiST ble vedtatt av rektor våren 2017.

Som følge av ny organisasjonsstruktur fra 01.01.2017 skal enheter samlokaliseres basert på integrasjon av faglige miljøer som følge av vedtak om fusjon, og endret fakultets- og instituttstruktur.

 Status og nyheter: 2019

April

Styringsgruppen diskuterte belastningen på undervisningsrom på Gløshaugen som en følge av samlokaliseringen, hvor flere studenter er flyttet opp fra Kalvsinnet, kombinert med en generell vekst i studentmassen. Samlokaliseringsprosjektet vil se på ulike tiltak for å lette belastningen.

Veksten i studenttall legger også press på studentarbeidsplasser. Belastningen på masterplasser er innenfor tilfredsstillende nivåer, mens belastningen på arbeidsplasser for lavere grads-studenter vil etter flytting av flere institutt være under et tilfredsstillende nivå. Samlokaliseringsprosjektet vil også se på tilak for å bedre dette, blant annet ved bedre utnyttelse av fellesareal ol.

IBMs flytting til Byggteknisk utredes videre til konseptbearbeiding. 

Flyttingen av Materialteknologi til Oppredningen/Realfagbygget utredes videre når nærmere avklaringer i faglig lokasjon i Campusprosjektet foreligger. 

Les fullt referat her.

 

Februar

Flyttingene av Institutt for Lærerutdanning til Kalvskinnet, Studieadministrasjon til Moholt og Institutt for Samfunnsøkonomi til Rustbygget er fullført siden forrige styringsgruppemøte i november. 

Kritisk for fremdriften p.t. er flytting av IndEcol til Realfagbygget i løpet av august 2019, slik at det kan klargjøres for flyttingen av IDI til Gløshaugen november 2019. 

Samlokaliseringsprosjektets vurdering av risiko er at det ikke foreligger noen store risikomomenter i forhold til det overordnede bildet av prosjektet. 

Les fullt referat her

Status og nyheter: 2018

Siste nytt

I slutten av oktober ble rektorvedtaket vedrørende arealkonsepter ved NTNU ferdigstilt. Notatet gir NTNUs anbefalinger vedrørende kommende nybygg og ombygginger innenfor  Kunnskapsdepartementets rammer for campussamling. Det gir samtidig føringer på hvordan NTNU vil jobbe videre med sine eksisterende arealer. Les hele rektorvedtaket her.

 

 

 

 

Desember

Siste statusoppdatering til styringsgruppen for samlokaliseringsprosjektet kan leses her.

 • Det er noe forsinkelser i oppstartsprosessen for IndEcol og IDI, da enkelte avklaringer tar lenger tid enn planlagt. Institutt for Lærerutdannning påvirkes også av dette, da instituttet trenger mer plass på Kalvskinnet for å håndtere sin vekst.
 • Omfanget på ombyggingen i Verkstedteknisk er mer krevende enn antatt, men undervisningsarealene vil være klare til semesterstart
 • Eiendomsavdelingen vil hente inn ytterligere kapasitet for å bistå samlokaliseringarbeidet
 • Samlokaliseringsprosjektets overordnede bilde er at det er god kontroll på de fleste større usikkerheter.

November

Oktober

Les mer

Gjennomførte flyttinger

Institutt for elkraftsystemer

Deler av Institutt for elektroniske systemer har flyttet fra Gunnerus gate 1 til Elektroblokkene på Gløshaugen.

Insitutt for teknisk kybernetikk

Deler av Institutt for teknisk kybernetikk har flyttet fra Gunnerus gate 1 til Elektroblokkene på Gløshaugen.

Institutt for elktraftteknikk

Deler av Institutt for elkraftteknikk har flyttet fra Gunnerus gate 1 til Elektroblokkene på Gløshaugen.

Elektrolabber

Elektrolabber er blitt flyttet fra Kalvskinnet til Høgskoleringen 3 på Gløshaugen.

Institutt for energi- og prosessteknikk

Deler av Institutt for energi- og prosessteknikk (Fornybar energi) flyttet fra Gunnerus gate 1 til Varmeteknisk på Gløshaugen.

Institutt for datateknologi og informatikk

Undervisningsrom og studentarbeidplasser for Institutt for datateknologi og informatikk flyttet fra Høgskoleringen 3 til A-blokka i Realfagbygget på Gløshaugen

Institutt for Lærerutdanning

21. desember gikk siste flyttelass fra Moholt til Kalvskinnet, og samlingen av lærerutdanningen  Kalvskinnet er nå sluttført. I tillegg til flyttingene fra Moholt er det også gjennomført over 200 interne flyttinger på Kalvskinnet. Det er kun de aller siste klargjøringene og oppryddingene som gjenstår, og Samlokaliseringsprosjektet jobber sammen med Eiendomsavdelingen for å avklare hvilke løsninger som best ivaretar de behovene fagmiljøet har.

Institutt for Samfunnsøkonomi

Flyttingen av Institutt for samfunnsøkonomi fra Dragvoll til Handelshøyskolen ble fullført februar 2019.

Pågående flyttinger

Program for Industriell økologi

IndEcols flytting fra IT-bygg Sydfløy til Realfagsbygg E4 er i gjennomføring. Ombyggingen er godt i gang og fremdriften er i rute for flytting i løpet av august 2019.

Institutt for Datateknologi og informatikk

IDI til IT-Sydfløy/IT-bygget/Realfagsbygget er klar til endelig beslutning for gjennomføring 20. juni 2019. Det er gjennomført konseptbearbeiding av de planlagte ombyggingene for å flytte IDI fra Kalvskinnet, og konseptbearbeidingen viser at prosjektene kan gjennomføres som planlagt.

Instituttet skal være ferdig utflyttet fra Kalvskinnet 1.12.2019. IDI tar over lokalene i IT-bygg etter IndEcol, og får samlet sitt institutt på IT-bygget.

IDIs prosjektorganisasjon har ansvaret for å gjennomføre samlokaliseringen til instituttet. Prosjektet ledes av Jan Håvard Ryen.

Institutt for Bygg og miljø

IBM til Byggteknisk er klar for beslutning om gjennomføring 20. juni 2019. Gjennomføring av ombyggingene for IBM gjennomføres slik at Samlokaliseringsprosjektet ivaretar ombyggingen i sokkelen på Byggteknisk, og at IBM selv gjennomfører eget prosjekt med ombygging i 1. etg.

Anskaffelsesprosessen starter i august/september 2019, og hele prosjektet er planlagt ferdig sommeren 2020. 

Institutt for Materialteknologi

 

Flyttingen av Materialteknologi til Oppredningen/Berg/Realfagbygget avventer videre utredning og avklaringer i Campusutvikling. Det foreliger foreløpig ingen nye avklaringer vedrørende hvilke flyttinger fagmiljøet må gjennom før de har permanent lokalisering. 

Institutt for Geovitenskap og petroleum

Det nye laboratoriebygget på Valgrinda er i rute til overtagelse 1. juli 2019. Fokus i prosjektet er å sikre at gjennomføring skjer i henhold til plan, samt gjennomføring av krevende flytteprosesser. Hovedtyngden av utstyr vil bli flyttet fra Berg/Oppredningen i løpet av juli.

Ombygginger i PTS1/PTS2 er ferdigstilt og det er gjennomført interne flyttinger av ansatte i PTS1 og PTS2, samt flyttinger av ansatte fra Berg/Oppredningen (ferdig uke 25). Fokus i prosjektet er å sørge for at ombygginger og flyttekabaler gjennomføres slik at flytteprosessene er ferdige før sommerferien 2019.

Institutt for Maskinteknikk og produksjon

SAMLOK bistår Institutt for maskinteknikk og produksjon med tilpasninger av studentarealer i Verkstedteknisk. Tilpasningene er et arbeid som finansieres direkte av IV-fakultetet, hvor SAMLOK er byggeorganisasjon.

Fellesadministrasjon til Kalvskinnet

Det er gjennomført konseptbearbeiding av de planlagte ombyggingene for å flytte Økonomiavdelingen, Avdeling for studieadministrasjon og Avdeling for dokumentasjonsforvaltning til Kalvskinnet. Det er også gjennomført konseptutvikling og konseptbearbeding av ombygginger for HR- og HMS-avdelingen som allerede sitter i på Kalvskinnet (Akrinn). Konseptbearbeidingen viser at prosjektene kan gjennomføres som planlagt.

Videre flytteplan

2020

 • Deler av Institutt for bygg- og miljøteknikk utredes for flytting fra Kalvskinnet til Byggteknisk på Gløshaugen sommeren 2020.
 • Deler av Institutt for materialteknologi utredes for flytting fra Kalvskinnet til Oppredningen på Gløshaugen sommeren 2020.

2021

 • Flytting av Avdeling for studieadministrasjon til Kalvskinnet årsskiftet 2020/21 utredes videre.
 • Flytting av Avdeling for dokumentasjonsforvaltning til Kalvskinnet årsskiftet 2020/21 utredes videre.
 • Flytting av Økonomiavdelingen til Kalvskinnet årsskiftet 2020/21 utredes videre.
 • Flytting av HR- og HMS-avdelingen internt på Kalvskinnet årsskiftet 2020/21 utredes videre.

Flyttinger som foreløpig ikke utredes videre:

 • Flytting av IT-avdelingen til Kalvskinnet.
 • Flytting av deler av matvitenskap til Gløshaugen.
 • Flytting av felleslab for IV, NV og IE til Gløshaugen

Dokumentoversikt

Styringsgruppa

Fakultetene

Styret

Medvirkning

Annet