mellomrom


 

Samlokalisering etter fusjonen

Samlokalisering etter fusjonen

Prosessen for arbeidet med samlokalisering som følge av fusjon med tidligere HiST ble vedtatt av rektor våren 2017.

Som følge av ny organisasjonsstruktur fra 01.01.2017 skal enheter samlokaliseres basert på integrasjon av faglige miljøer som følge av vedtak om fusjon, og endret fakultets- og instituttstruktur.

 


Gjennomførte flyttinger

Gjennomførte flyttinger

Deler av Institutt for elektroniske systemer har flyttet fra Gunnerus gate 1 til Elektroblokkene på Gløshaugen.

Deler av Institutt for teknisk kybernetikk har flyttet fra Gunnerus gate 1 til Elektroblokkene på Gløshaugen.

Deler av Institutt for elkraftteknikk har flyttet fra Gunnerus gate 1 til Elektroblokkene på Gløshaugen.

Elektrolabber er blitt flyttet fra Kalvskinnet til Høgskoleringen 3 på Gløshaugen.

Deler av Institutt for energi- og prosessteknikk (Fornybar energi) flyttet fra Gunnerus gate 1 til Varmeteknisk på Gløshaugen.

Undervisningsrom og studentarbeidplasser for Institutt for datateknologi og informatikk flyttet fra Høgskoleringen 3 til A-blokka i Realfagbygget på Gløshaugen

21. desember gikk siste flyttelass fra Moholt til Kalvskinnet, og samlingen av lærerutdanningen  Kalvskinnet er nå sluttført. I tillegg til flyttingene fra Moholt er det også gjennomført over 200 interne flyttinger på Kalvskinnet. Det er kun de aller siste klargjøringene og oppryddingene som gjenstår, og Samlokaliseringsprosjektet jobber sammen med Eiendomsavdelingen for å avklare hvilke løsninger som best ivaretar de behovene fagmiljøet har.

Flyttingen av Institutt for samfunnsøkonomi fra Dragvoll til Handelshøyskolen ble fullført februar 2019.

IndEcols flytting fra IT-bygg Sydfløy til Realfagsbygg E4 er fullført, og fagmiljøet flyttet inn i august 2019.

Pågående flyttinger

Pågående flyttinger

Arbeidet med de planlagte ombyggingene for å flytte IDI fra Kalvskinneter i rute for at flytting av ansatte kan skje i løpet av november 2019, og at nye undervisningslaboratorier kan tas i bruk fra semesterstart vår 2020. Det arbeides nå med bygging av undervisningslaboratorier og tilpassing av arbeidsplasser i IT-bygg, Sydfløy.

Instituttet skal være ferdig utflyttet fra Kalvskinnet 1.12.2019. IDI tar over lokalene i IT-bygg etter IndEcol, og får samlet sitt institutt på IT-bygget.

IDIs prosjektorganisasjon har ansvaret for å gjennomføre samlokaliseringen til instituttet. Prosjektet ledes av Jan Håvard Ryen.

Arbeidet med de planlagte ombyggingene i Byggteknisk er i ruteslik at flytting av fagmiljøet på Kalvskinnet kan skje innen semesterstart høst 2020.

Anskaffelsesprosessen starter i august/september 2019, og hele prosjektet er planlagt ferdig sommeren 2020. 

Det foreligger fortsatt ikke avklaringer vedrørende hvilke flyttinger fagmiljøet må gjennomføre før de har permanent lokalisering. Videre utredning avventes til det foreligger avklaringer om permanent faglig lokalisering og tilhørende relokaliseringsplan. Det anses hverken organisatorisk eller økonomisk forsvarlig å gjennomføre videre utredning uten at dette er avklart.

Det nye Berglaboratoriet ble overtatt 1.7, og flytting av ansatte og utstyr til hhv PTS1/PTS2 og det nye laboratoriebygget er gjennomført. Nybygget er nå i prøvedrift og det pågår avsluttende avklaringer med entreprenør om retting av mangler, sluttoppgjør mv.

Arbeidet med tilpasninger av studentarealer i Verkstedteknisk for Institutt for maskinteknikk og produksjon er under planlegging. Tilpasningene var et arbeid som finansieres direkte av IV-fakultetet, hvor SAMLOK er byggeorganisasjon.

HR/HMS-avdelingen

Arbeidet med ombygginger for HR-og HMS-avdelingen, som sitter på Kalvskinnet (Akrinn), er i rute for innflytting senest februar 2020. Ombyggingen iverksettes så snart som mulig etter utflyttingen av Institutt for datateknologi og informatikk i november.

Økonomiavdelingen

Arbeidet med ombyggingene for å gjennomføre flyttingen av Økonomiavdelingen er i rute for flytting årsskiftet 2020/21, men noe forlenget gjennomføringstid for prosjektet i Akrinn øst (Sverres gt. 10) kan forsinke avdelingens flytting fra Moholt. Endelig avklaring ventes i løpet av våren 2020.

Avdeling for studieadministrasjon og Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

Ombyggingene for å gjennomføre flyttingen av Avdeling for studieadministrasjon og Avdeling for dokumentasjonsforvaltning er i rute til årsskiftet 2020/21.

I styringsgruppemøtet 20.6.2019 ble det forutsatt at arealsituasjonen for ILU må avklares før endelig beslutning om flytting av fellesadministrative avdelinger til Kalvskinnet. Det er nå avklart at ILUs vekst kan ivaretas på Kalvskinnet, i hhv. Akrinn og Arkitekt Christies gt. Det legges derfor til grunn at flytting av fellesadministrative avdelinger kan skje som planlagt. ILUs bruk i Arkitekt Christies gt.f orutsetter at flyttingen av Bygg og miljø gjennomføres som planlagt sommer 2020.

Som siste del av flyttingen av fornybar energi fra Kalvskinnet til Varmeteknisk på Gløshaugen pågår arbeid med å etablere VVS-lab i Varmeteknisk. Arbeidene er nå ferdig prosjektert og det er innhentet tilbud (november 2019).

Dokumentoversikt

Dokumentoversikt

Medvirkning