mellomrom


 

Samlokalisering etter fusjonen

Samlokalisering etter fusjonen

Prosessen for arbeidet med samlokalisering som følge av fusjon med tidligere HiST ble vedtatt av rektor våren 2017.

Som følge av ny organisasjonsstruktur fra 01.01.2017 skal enheter samlokaliseres basert på integrasjon av faglige miljøer som følge av vedtak om fusjon, og endret fakultets- og instituttstruktur.

 


Gjennomførte flyttinger

Gjennomførte flyttinger

Deler av Institutt for elektroniske systemer har flyttet fra Gunnerus gate 1 til Elektroblokkene på Gløshaugen.

Deler av Institutt for teknisk kybernetikk har flyttet fra Gunnerus gate 1 til Elektroblokkene på Gløshaugen.

Deler av Institutt for elkraftteknikk har flyttet fra Gunnerus gate 1 til Elektroblokkene på Gløshaugen.

Elektrolabber er blitt flyttet fra Kalvskinnet til Høgskoleringen 3 på Gløshaugen.

Deler av Institutt for energi- og prosessteknikk (Fornybar energi) flyttet fra Gunnerus gate 1 til Varmeteknisk på Gløshaugen.

Undervisningsrom og studentarbeidplasser for Institutt for datateknologi og informatikk flyttet fra Høgskoleringen 3 til A-blokka i Realfagbygget på Gløshaugen
21. desember gikk siste flyttelass fra Moholt til Kalvskinnet, og samlingen av lærerutdanningen  Kalvskinnet er nå sluttført. I tillegg til flyttingene fra Moholt er det også gjennomført over 200 interne flyttinger på Kalvskinnet. Det er kun de aller siste klargjøringene og oppryddingene som gjenstår, og Samlokaliseringsprosjektet jobber sammen med Eiendomsavdelingen for å avklare hvilke løsninger som best ivaretar de behovene fagmiljøet har.

Flyttingen av Institutt for samfunnsøkonomi fra Dragvoll til Handelshøyskolen ble fullført februar 2019.

Pågående flyttinger

Pågående flyttinger

IndEcols flytting fra IT-bygg Sydfløy til Realfagsbygg E4 er i gjennomføring. Ombyggingen er godt i gang og fremdriften er i rute for flytting i løpet av august 2019.

IDI til IT-Sydfløy/IT-bygget/Realfagsbygget er klar til endelig beslutning for gjennomføring 20. juni 2019. Det er gjennomført konseptbearbeiding av de planlagte ombyggingene for å flytte IDI fra Kalvskinnet, og konseptbearbeidingen viser at prosjektene kan gjennomføres som planlagt.

Instituttet skal være ferdig utflyttet fra Kalvskinnet 1.12.2019. IDI tar over lokalene i IT-bygg etter IndEcol, og får samlet sitt institutt på IT-bygget.

IDIs prosjektorganisasjon har ansvaret for å gjennomføre samlokaliseringen til instituttet. Prosjektet ledes av Jan Håvard Ryen.

IBM til Byggteknisk er klar for beslutning om gjennomføring 20. juni 2019. Gjennomføring av ombyggingene for IBM gjennomføres slik at Samlokaliseringsprosjektet ivaretar ombyggingen i sokkelen på Byggteknisk, og at IBM selv gjennomfører eget prosjekt med ombygging i 1. etg.

Anskaffelsesprosessen starter i august/september 2019, og hele prosjektet er planlagt ferdig sommeren 2020. 

 

Flyttingen av Materialteknologi til Oppredningen/Berg/Realfagbygget avventer videre utredning og avklaringer i Campusutvikling. Det foreliger foreløpig ingen nye avklaringer vedrørende hvilke flyttinger fagmiljøet må gjennom før de har permanent lokalisering. 

Det nye laboratoriebygget på Valgrinda er i rute til overtagelse 1. juli 2019. Fokus i prosjektet er å sikre at gjennomføring skjer i henhold til plan, samt gjennomføring av krevende flytteprosesser. Hovedtyngden av utstyr vil bli flyttet fra Berg/Oppredningen i løpet av juli.

Ombygginger i PTS1/PTS2 er ferdigstilt og det er gjennomført interne flyttinger av ansatte i PTS1 og PTS2, samt flyttinger av ansatte fra Berg/Oppredningen (ferdig uke 25). Fokus i prosjektet er å sørge for at ombygginger og flyttekabaler gjennomføres slik at flytteprosessene er ferdige før sommerferien 2019.

SAMLOK bistår Institutt for maskinteknikk og produksjon med tilpasninger av studentarealer i Verkstedteknisk. Tilpasningene er et arbeid som finansieres direkte av IV-fakultetet, hvor SAMLOK er byggeorganisasjon.
Det er gjennomført konseptbearbeiding av de planlagte ombyggingene for å flytte Økonomiavdelingen, Avdeling for studieadministrasjon og Avdeling for dokumentasjonsforvaltning til Kalvskinnet. Det er også gjennomført konseptutvikling og konseptbearbeding av ombygginger for HR- og HMS-avdelingen som allerede sitter i på Kalvskinnet (Akrinn). Konseptbearbeidingen viser at prosjektene kan gjennomføres som planlagt.

2020

  • Deler av Institutt for bygg- og miljøteknikk utredes for flytting fra Kalvskinnet til Byggteknisk på Gløshaugen sommeren 2020.
  • Deler av Institutt for materialteknologi utredes for flytting fra Kalvskinnet til Oppredningen på Gløshaugen sommeren 2020.

2021

  • Flytting av Avdeling for studieadministrasjon til Kalvskinnet årsskiftet 2020/21 utredes videre.
  • Flytting av Avdeling for dokumentasjonsforvaltning til Kalvskinnet årsskiftet 2020/21 utredes videre.
  • Flytting av Økonomiavdelingen til Kalvskinnet årsskiftet 2020/21 utredes videre.
  • Flytting av HR- og HMS-avdelingen internt på Kalvskinnet årsskiftet 2020/21 utredes videre.

Flyttinger som foreløpig ikke utredes videre:

  • Flytting av IT-avdelingen til Kalvskinnet.
  • Flytting av deler av matvitenskap til Gløshaugen.
  • Flytting av felleslab for IV, NV og IE til Gløshaugen

Dokumentoversikt

Dokumentoversikt

Medvirkning