Samlokalisering etter fusjon

 • Prosessen for arbeidet med samlokalisering som følge av fusjon med tidligere HiST ble vedtatt av rektor våren 2017.

 • Som følge av ny organisasjonsstruktur fra 01.01.2017 skal enheter samlokaliseres basert på integrasjon av faglige miljøer som følge av vedtak om fusjon, og endret fakultets- og instituttstruktur.

 


Status og nyheter

Siste nytt

Siste nytt

12.11.2018 diskuterte styringsgruppen for samlokaliseringsprosjektet følgende saker:

 • Generell status på prosjektet
 • Laboratorieutvalgets rapport om felleslab på Gløshaugen
 • Organisasjonsprosesser

Styringsgruppen sluttet seg til laboratorieutvalgets tilrådning om å etablere en vertsinstituttmodell fremfor et felleslaboratorie


15.10.2018 foreslo styringsgruppen for samlokaliseringsprosjektet å utsette:

 • IT-avdelingens flytting til Kalvskinnet, deler av institutt for bioteknologi og matvitenskaps flytting til Gløshaugen, samt etablering av felleslab for IE, IV og NV. 

Styringsgruppa foreslo også videre utredning av flytting av:

 • Deler av Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), deler av Institutt for materialteknologi (IMA), deler av Institutt for bygg og miljø (IBM), program for Industriell økologi (IndEcol), samt deler av fellesadministrasjonen.

Vekst hos Institutt for lærerutdanning (ILU) og organisasjonsprosesser knyttet til flyttingene, samt videre fremdrift i prosjektet ble også behandlet i møtet

November

Oktober

Les mer

Gjennomførte flyttinger

Institutt for elkraftsystemer

Deler av Institutt for elektroniske systemer har flyttet fra Gunnerus gate 1 til Elektroblokkene på Gløshaugen.

Insitutt for teknisk kybernetikk

Deler av Institutt for teknisk kybernetikk har flyttet fra Gunnerus gate 1 til Elektroblokkene på Gløshaugen.

Institutt for elktraftteknikk

Deler av Institutt for elkraftteknikk har flyttet fra Gunnerus gate 1 til Elektroblokkene på Gløshaugen.

Elektrolabber

Elektrolabber er blitt flyttet fra Kalvskinnet til Høgskoleringen 3 på Gløshaugen.

Institutt for energi- og prosessteknikk

Deler av Institutt for energi- og prosessteknikk (Fornybar energi) flyttet fra Gunnerus gate 1 til Varmeteknisk på Gløshaugen.

Institutt for datateknologi og informatikk

Undervisningsrom og studentarbeidplasser for Institutt for datateknologi og informatikk flyttet fra Høgskoleringen 3 til A-blokka i Realfagbygget på Gløshaugen

Dokumentoversikt

Styringsgruppa

Fakultetene

Styret

Medvirkning

Annet

 

Hvem flytter når?

Rektor vedtok før sommeren 2018 å utsette deler av samlokaliseringen i inntil ett år. Grunnen var behovet for å koordinere samlokaliseringen med den langsiktige campusutviklingen, og gi rom for bedre involvering av og kommunikasjon med ansatte og studenter. Deler av flyttingen gjennomføres likevel som planlagt, og enkelte flyttinger er allerede ferdig. Rektor vedtok i oktober 2018 videre plan for utredning av flytteprosessen.

Flyttinger under gjennomføring

 • Samling av Institutt for lærerutdanning på Kalvskinnet er planlagt ferdig i desember 2018.
 • Flytting av deler av Institutt for maskinteknikk og produksjon fra Sverresgate 10 til Verkstedteknisk/Valgrinda/Varmeteknisk er planlagt ferdig i desember 2018.
 • Flyttingen av Institutt for samfunnsøkonomi fra Dragvoll til Handelshøyskolen er planlagt ferdig februar 2019.
 • Nybygg på Valgrinda er under oppføring, og er planlagt ferdig sommeren 2019.


Utredning av videre flytteplan

2019

 • Program for industriell økologi utredes for flytting til Realfagbygget sommeren 2019.
 • Deler av Institutt for datateknologi og informatikk utredes for flytting fra Kalvskinnet til IT-bygg på Gløshaugen høst 2019.

2020

 • Deler av Institutt for bygg- og miljøteknikk utredes for flytting fra Kalvskinnet til Byggteknisk på Gløshaugen sommeren 2020.
 • Deler av Institutt for materialteknologi utredes for flytting fra Kalvskinnet til Oppredningen på Gløshaugen sommeren 2020.

2021

 • Flytting av Avdeling for studieadministrasjon til Kalvskinnet årsskiftet 2020/21 utredes videre.
 • Flytting av Avdeling for dokumentasjonsforvaltning til Kalvskinnet årsskiftet 2020/21 utredes videre.
 • Flytting av Økonomiavdelingen til Kalvskinnet årsskiftet 2020/21 utredes videre.
 • Flytting av HR- og HMS-avdelingen internt på Kalvskinnet årsskiftet 2020/21 utredes videre.

Flyttinger som foreløpig ikke utredes videre:

 • Flytting av IT-avdelingen til Kalvskinnet.
 • Flytting av deler av matvitenskap til Gløshaugen.
 • Flytting av felleslab for IV, NV og IE til Gløshaugen.

 

 

Oppdatert Fri, 07 Dec 2018 13:54:54 +0100