Samlokalisering etter fusjonen

Prosessen for arbeidet med samlokalisering som følge av fusjon med tidligere HiST ble vedtatt av rektor våren 2017.

Som følge av ny organisasjonsstruktur fra 01.01.2017 skal enheter samlokaliseres basert på integrasjon av faglige miljøer som følge av vedtak om fusjon, og endret fakultets- og instituttstruktur.

 Status og nyheter

Siste nytt

Siste nytt

I slutten av oktober ble rektorvedtaket vedrørende arealkonsepter ved NTNU ferdigstilt. Notatet gir NTNUs anbefalinger vedrørende kommende nybygg og ombygginger innenfor  Kunnskapsdepartementets rammer for campussamling. Det gir samtidig føringer på hvordan NTNU vil jobbe videre med sine eksisterende arealer. Les hele rektorvedtaket her.

 

 

 

 

Desember

Siste statusoppdatering til styringsgruppen for samlokaliseringsprosjektet kan leses her.

 • Det er noe forsinkelser i oppstartsprosessen for IndEcol og IDI, da enkelte avklaringer tar lenger tid enn planlagt. Institutt for Lærerutdannning påvirkes også av dette, da instituttet trenger mer plass på Kalvskinnet for å håndtere sin vekst.
 • Omfanget på ombyggingen i Verkstedteknisk er mer krevende enn antatt, men undervisningsarealene vil være klare til semesterstart
 • Eiendomsavdelingen vil hente inn ytterligere kapasitet for å bistå samlokaliseringarbeidet
 • Samlokaliseringsprosjektets overordnede bilde er at det er god kontroll på de fleste større usikkerheter.

November

Oktober

Les mer

Gjennomførte flyttinger

Institutt for elkraftsystemer

Deler av Institutt for elektroniske systemer har flyttet fra Gunnerus gate 1 til Elektroblokkene på Gløshaugen.

Insitutt for teknisk kybernetikk

Deler av Institutt for teknisk kybernetikk har flyttet fra Gunnerus gate 1 til Elektroblokkene på Gløshaugen.

Institutt for elktraftteknikk

Deler av Institutt for elkraftteknikk har flyttet fra Gunnerus gate 1 til Elektroblokkene på Gløshaugen.

Elektrolabber

Elektrolabber er blitt flyttet fra Kalvskinnet til Høgskoleringen 3 på Gløshaugen.

Institutt for energi- og prosessteknikk

Deler av Institutt for energi- og prosessteknikk (Fornybar energi) flyttet fra Gunnerus gate 1 til Varmeteknisk på Gløshaugen.

Institutt for datateknologi og informatikk

Undervisningsrom og studentarbeidplasser for Institutt for datateknologi og informatikk flyttet fra Høgskoleringen 3 til A-blokka i Realfagbygget på Gløshaugen

Institutt for Lærerutdanning

21. desember gikk siste flyttelass fra Moholt til Kalvskinnet, og samlingen av lærerutdanningen  Kalvskinnet er nå sluttført. I tillegg til flyttingene fra Moholt er det også gjennomført over 200 interne flyttinger på Kalvskinnet. Det er kun de aller siste klargjøringene og oppryddingene som gjenstår, og Samlokaliseringsprosjektet jobber sammen med Eiendomsavdelingen for å avklare hvilke løsninger som best ivaretar de behovene fagmiljøet har.

Pågående flyttinger

Program for Industriell Økologi

IndEcols flytting fra IT-bygg Sydfløy og til Realfagsbygg E4 utredes videre med plan om flyttetidspunkt senest til semesterstart høst 2019.

Institutt for datateknologi og informatikk

23.01 ble det avholdt allmøte for IDI. Den kommende flytteprosessen instituttet skal gjennom ble presentert i overordnede trekk av instituttleder John Krogstie.

IDI har satt ned en egen prosjektorganisasjon som har ansvaret for å gjennomføre samlokaliseringen til instituttet. Prosjektet ledes av Jan Håvard Ryen.

Endelig beslutning for gjennomføring tas 14. juni 2019. Innen denne datoen skal man beslutte plan for tilpasninger av arbeidsplasser, og plan for læringsarealer. Instituttet skal være ferdig utflyttet fra Kalvskinnet 1.12.2019.

IDI tar over lokalene i IT-bygg etter IndEcol, og får samlet sitt institutt på IT-bygget.

Institutt for Bygg og miljø

IBM har gjennomført behovsanalyse som kan benyttes som grunnlag i konseptutviklingsfasen for å lage skisseprosjekt med skisse til romplan. Organisasjonsprosessene som er gjennomført oppfattes som gode. Ferdigstilt grunnlag for beslutning omoppstart forprosjekt i midten av mars. 

Institutt for Materialteknologi

IMA har gjennomført behovsanalyse som benyttes som grunnlag i konseptutviklingsfasen for å lage skisseprosjekt. Det utredes fortsatt hvilke flyttealternativer som er ønskelige, og Samlokaliseringsprosjektet vurderer i samråd med arkitet flere ulike alternativer. Ferdigstilt grunnlag for beslutning om oppstart forprosjekt vil foreligge i midten av mars.

Institutt for maskinteknikk og produksjon

 

 • Flytting av deler av Institutt for maskinteknikk og produksjon fra Sverresgate 10 til Verkstedteknisk/Valgrinda/Varmeteknisk er planlagt ferdig i desember 2018.

Institutt for samfunnsøkonomi

 • Flyttingen av Institutt for samfunnsøkonomi fra Dragvoll til Handelshøyskolen er planlagt ferdig februar 2019.

Institutt for geovitenskap og petroleum

 • Nybygg på Valgrinda er under oppføring, og er planlagt ferdig sommeren 2019.

Fellesadministrasjon til Kalvskinnet

Det ble gjennomført behovsanalyse med aktuelle avdelinger i november 2018. Statsbygg har ansvar for byggeprosessen, og gjennomfører nå konseptutvikling frem til endelig forslag til rom- og funksjonsprogram. Avklaringer rundt omfang og kostnad av generelt vedlikehold skjer i løpet av februar, og vurdering av tiltak gjøres når de endelige avklaringen er gjort.

Videre flytteplan

2020

 • Deler av Institutt for bygg- og miljøteknikk utredes for flytting fra Kalvskinnet til Byggteknisk på Gløshaugen sommeren 2020.
 • Deler av Institutt for materialteknologi utredes for flytting fra Kalvskinnet til Oppredningen på Gløshaugen sommeren 2020.

2021

 • Flytting av Avdeling for studieadministrasjon til Kalvskinnet årsskiftet 2020/21 utredes videre.
 • Flytting av Avdeling for dokumentasjonsforvaltning til Kalvskinnet årsskiftet 2020/21 utredes videre.
 • Flytting av Økonomiavdelingen til Kalvskinnet årsskiftet 2020/21 utredes videre.
 • Flytting av HR- og HMS-avdelingen internt på Kalvskinnet årsskiftet 2020/21 utredes videre.

Flyttinger som foreløpig ikke utredes videre:

 • Flytting av IT-avdelingen til Kalvskinnet.
 • Flytting av deler av matvitenskap til Gløshaugen.
 • Flytting av felleslab for IV, NV og IE til Gløshaugen

Dokumentoversikt

Styringsgruppa

Fakultetene

Styret

Medvirkning

Annet


 

 • Ferdigbefaring på Varmeteknisk med Institutt for energi- og prosessteknikk.

   

  Samlokaliseringsprosjektet besøkte IGP på Varmeteknisk for å se på endringene som er gjort i bygget. 

  Instituttet er fornøyde med resultatet, og hvordan flytteprosessen har foregått. 

   

  Se video fra IV-fakultetets egen befaring på Varmeteknisk her.

   

  Bla videre for å se vår bildekarusell! 

 • Det som før var et tomt rom er blitt forvandlet til et nytt laboratorium
 • En lang korridor med rom uegnede til arbeidsplasser er pusset opp til å romme nye, flotte kontorer
 • De nye kontorene er innredet med plass til en til fire personer
 •  

  Selv om mye arbeid er gjennomført, er det fortsatt noen pappesker som venter et nytt hjem
 • Mange mennesker involveres i en slik flytteprosess - her representert ved sentrale personer i samlokaliseringsprosjektet og på instituttet