Vennskap

Vennskap

– Erfaringer og oppfatninger blant ungdom som bor i barneverninstitusjon

RKBU Midt-Norge gjennomfører en kvalitativ studie om hvordan barn og unge som bor i barneverninstitusjoner erfarer og oppfatter vennerelasjoner og vennskap.

Barn og unges vennerelasjoner og vennskapserfaringer har betydning for deres sosialisering,  hvilke jevnaldrende referansegrupper de relaterer seg til, og deres identitetsbygging, livskvalitet og trivsel. For barn og unge som bor i barneverninstitusjoner, som ofte også opplever relasjonsbrudd og flyttinger, vil erfaringene knyttet til vennskap ha betydning for deres opplevelse og konstruksjon av sosialt liv innenfor institusjonen.

Både de erfaringer de har med seg fra tidligere, og de som gjøres den tiden de bor i institusjon vil være viktige. Det å være plassert utenfor hjemmet, i institusjon, er en faktor som kan prege den enkelte beboers selvbilde og ha betydning for hvordan hun eller han definerer sine vennerelasjoner.

I dette prosjektet ønsker vi  å få frem institusjonsplasserte barn og unges stemmer i tilknytning til temaet vennskap. Vi planlegger å gjennomføre individuelle intervjuer av ti til femten ungdommer mellom tretten og atten år, ved tre til fem ulike barneverninstitusjoner.

Målet er å få kunnskap om deres erfaringer med – og perspektiver på – vennskap. Vi vil også undersøke hva som kan fremme eller hemme utvikling og ivaretakelse av slike relasjoner i forbindelse med flytting/plasseringer og opphold i institusjon.

Vi vil ha spesielt fokus på å fange opp forhold som  de unge mener er med på å tilrettelegge for etablering og ivaretakelse av vennerelasjoner.

Kunnskapsutviklingen vil ha betydning og overføringsverdi til institusjonsvirksomheten i barnevernet, fordi den blant annet vil kunne si noe om hvordan en kan arbeide for å veilede og støtte institusjonsplasserte barn og unge i bygging og ivaretakelse av vennerelasjoner.  

Deltakere i prosjektet

Gro Ulset – forsker ved RKBU Midt-Norge
Aina Storvold – vitenskapelig assistent ved RKBU Midt-Norge

Prosjektvarighet

Prosjektet ble påbegynt høsten 2013 og vil avsluttes i løpet av 2014

person-portlet

Gro Ulset
Forsker
gro.ulset@samfunn.ntnu.no
73596373
99604291