Trygg før 3

Prosjekt

Trygg før 3

Trygg før 3 - logobilde

I forskningsprosjektet «Trygg før 3» skal forskere, ansatte i barnehager og i kommunen jobbe sammen for å fremme barns emosjonelle, sosiale og kognitive utvikling i de daglige samspillsituasjonene i barnehagen.

Forskning fra de siste 10 årene har vist at barns erfaringer, hjemme og i barnehagen, betyr mye mer for hjernens utvikling og videre psykisk og fysisk helse enn tidligere antatt. Barn er spesielt påvirkbare de første leveårene. Samspill med varme og stimulerende voksne er det som er barnehagekvalitet for de yngste barna, og dette vil legge et grunnlag som all senere utvikling og livsmestring bygger på. Et positivt personal-barn samspill innebærer også at barna får støtte på sitt samspill med hverandre.

Trygg før 3 handler om å fremme god barnehagekvalitet for de yngste barnehagebarna. Barnehagekvalitet er viktig for alle barn, men er særlig viktig for å forebygge senere vansker hos barn som lever med ulike former for risiko og belastninger.

09 mar 2018

Om Trygg før 3

Om Trygg før 3

Trygg før 3 handler om å jobbe bevisst med kvaliteten i småbarnsavdelinger gjennom et helt barnehageår og deretter undersøke effekten av dette. Prosjektet omfatter observasjon og skåring av kvalitet på samspill i småbarnsavdelinger, tilbakemelding til alle ansatte, refleksjon og veiledning skreddersydd til den enkelte avdeling eller gruppe. Observasjonsmetoden som brukes heter Classroom Assessment Scoring System (CLASS) og er et anerkjent mål på samspillskvalitet. All observasjon, skåring og veiledning gjennomføres av opplært pedagogisk personell i kommunen og den enkelte barnehage. Veilederne får støtte fra opplærte mentorer. Videre blir det holdt fagdager for alle ansatte som også får skriftlig materiell og tilgang til nettsider om hvordan kvalitet på relasjoner bedre kan tilpasses barns typiske utvikling i ett- og toårs alder, om hvordan de kan bli trygge og deres utvikling stimuleres.

Foreldre får informasjon om prosjektet på foreldremøter og av personalet. De får også et skriftlig materiell og tilgang på nettside med informasjon om typisk utvikling i ett-og toårs alder og om prosjektet.

Trygg før 3 består av en tjenestestøttende, kvalitetshevende del med fokus på det daglige samspillet i barnehagen og av en forskningsdel. Forskningen skal undersøke hvilke effekter Trygg før 3 har på blant annet relasjonskvalitet, barnas fungering på ulike utviklingsområder, barnas stressnivå og personalets trivsel.

Trygg før 3 er et toårig prosjekt. For å kunne undersøke effekten av et slikt kvalitetshevende tiltak må barnehagene plasseres tilfeldig i to grupper. Den ene gruppen får kvalitetsutvikling i barnehageåret 2018-2019 og den andre i 2019-2020.

Både de ansatte i barnehagene og foreldrene blir bedt om å fylle ut spørreskjemaer til prosjektets forskningsdel. På slutten av prosjektperioden vil det bli gjennomført kvalitative intervju av et utvalg ansatte og foreldre. Det vil også tas spyttprøver for å måle stresshormonet kortisol hos et tilfeldig utvalg av barna for å få mer kunnskap om endring av stressnivået i løpet av en dag, hjemme og i barnehagen, gjennom barnehageåret og i hvilken grad bedret kvalitet fører til et lavere stressnivå hos barna. Vi har for lite kunnskap om dette i dag.

Det understrekes at forskningsdata vil bli behandlet anonymt og at ikke noe informasjon kan føres tilbake til enkeltbarn, barnehage eller kommune når det publiseres fra prosjektet. I forskning ser man på data fra hele gruppen, ikke enkeltpersoner.

Syv kommuner/bydeler på Østlandet og i Trøndelag har meldt seg eller er plukket ut til å være med, og ca. 8-20 barnehager er med fra hver kommune. I Midt Norge er det Stjørdal, Orkdal og Melhus kommuner som er med. 

Alle småbarnsavdelingene i barnehagene deltar i kvalitetsutviklingen, men det plukkes ut tilfeldig ca. åtte barn fra hver avdeling som deltar i selve forskningsprosjektet. Til sammen utgjør det 183 småbarnsavdelinger med ca. 650 ansatte, samt ca. 1400 barn og deres foreldre. Deltagelse er frivillig og alle ansatte og foreldre får skriftlig informasjon og gir skriftlig samtykke til deltagelse.

Forskningsprosjektet Trygg før 3 er et samarbeid mellom RBUP Øst og Sør, Handelshøyskolen BI og RKBU Midt-Norge, NTNU. Prosjektet er tildelt midler fra det forebyggende programmet «Bedre helse» i Norges Forskningsråd.

Prosjektgruppa Trygg før 3