Sosialt liv og samhandling i barneverninstitusjon

Sosialt liv og samhandling i barneverninstitusjon

Prosjektleder: Gro Ulset

I forskningsstudien «Sosialt liv og samhandling i barneverninstitusjon» er det et mål å få innsikt i [sam]handlinger og [sam]handlingsmønstre mellom beboere og ansatte innenfor institusjonssettingen.

Den forskningen som foreligger i Norge per i dag har bidratt til lite kunnskapsutvikling på dette feltet. Det som fremfor alt kjennetegner de kvalitativt orienterte institusjonsstudier som er gjort, er at de har samlet data og presentert funn på bakgrunn av intervju og/eller spørreskjema som metodisk verktøy. Denne fremgangsmåten egner seg godt til å fange opp menneskers opplevelser, oppfatninger og holdninger. Metoden egner seg imidlertid ikke like godt til å fange opp handlinger og handlingsmønstre i sosialt liv.

For å få innsikt i hverdagen og det sosiale livet i en barneverninstitusjon anvender studien (delvis) deltagende observasjon som forskningsmetode. Feltarbeidet skal pågå i en periode på seks måneder. Problemstillingen er i sin form forholdsvis grov/eksplorerende: «Hvordan formes det sosiale livet i barneverninstitusjonen i møte mellom beboere og ansatte».

 

person-portlet

Gro Ulset
Forsker
gro.ulset@samfunn.ntnu.no
73596373
99604291