Psykososiale belastninger og psykiatriske symptomer i Ung-HUNT4

Psykososiale belastninger og psykiatriske symptomer i Ung-HUNT4

Ung-HUNT er en epidemiologisk undersøkelse som gjennomføres i Nord-Trøndelag for fjerde gang i 2017-18. Alle ungdommer ( ca 10000) mellom 13 og 19 år inviteres til å delta. Hovedtemaene i Ung-HUNT er somatisk helse, mental helse og livskvalitet, spiseforstyrrelser, og psykosomatiske lidelser. Data samles inn gjennom utfylling av et spørreskjema, intervju med hver enkelt rundt enkelte tema, samt kliniske undersøkelser.

Mål for prosjektet

Forekomst av belastninger, negative livshendelser, risikoatferd, beskyttelsesfaktorer og psykiatriske symptomer blant ungdom i Norge er i liten grad kjent. Kunnskap om disse samt mer detaljert kunnskap omkring de store psykiske vanskene som ADHD, depresjon og angst hos ungdom er målet for prosjektet. Hva kjennetegner ungdom med symptomer forenlig med de store psykiske vanskene? Hva kjennetegner ungdom utsatt for mobbing? Hva kjennetegner ungdom med høyt skolefravær og høy gradig spillatferd? Bedre kunnskap om disse temaene vil være viktig for å si noe om hva som fremmer helse og høy livskvalitet i ungdomsbefolkningen, men også gi kunnskap om hvilke grupper en bør sette inn forebyggende tiltak og implementere bedre oppfølging av.

Beskrivelse av prosjektet

Gruppen ønsker å undersøke forekomst av og samvariasjon mellom ulike risiki og beskyttelsesfaktorer. Vi vil se på samspillet mellom gener og miljø, prediksjon av negative utfall vil bli forsøkt gjort utfra rapporterte symptomer og kliniske undersøkelser. Psykisk helse, sosial fungering, livskvalitet og akademisk fungering vil bli målt og analysert med tanke på deres betydning for global helse. Alle data vil være basert på innsamlede opplysninger i Ung-HUNT4.

Medarbeidere

Norbert Skokauskas
Tormod Rimehaug
Arve Strandheim
Jo Magne Ingul
Ingunn Ranøyen
Thomas Jozefiak

Finansiering

RKBU Midt-Norge

Prosjektvarighet

2016 - 2019

29 mar 2016

person-portlet

Norbert Skokauskas
Professor
norbert.skokauskas@ntnu.no
73558973

person-portlet

Tormod Rimehaug
Førsteamanuensis
tormod.rimehaug@ntnu.no
91681397

person-portlet

Arve Strandheim
Førsteamanuensis
arve.strandheim@ntnu.no

person-portlet

Jo Magne Ingul
Førsteamanuensis
jo.m.ingul@ntnu.no

person-portlet

Ingunn Ranøyen
Postdoktor
ingunn.ranoyen@ntnu.no
73551511
95159961

person-portlet

Thomas Jozefiak
Professor
thomas.jozefiak@ntnu.no
73590156