Forsknings- og tjenestestøtteprosjekter

RKBU Midt-Norge

Forsknings- og tjenestestøtteprosjekter


Barn av foreldre med avhengighets- og psykiske problemer (BAPP)

Prosjektleder: Tormod Rimehaug

Forebyggende tiltak i kommunene for å redusere belastningen for barn av foreldre som sliter med avhengighet eller psykiske problemer.


Barn i Midt-Norge

Prosjektleder: May Britt Drugli
Varighet: Datainnsamling ferdig 2016, opplæring ferdig 2018

Prosjektet har gitt barnehageansatte i Steinkjer, Klæbu og Volda kommune økt kunnskap om psykisk helse hos barn i barnehagealder. Det er gjennomført forskning for å få informasjon om psykisk helse hos barnehagebarn.


De utrolige årene – Barnehage og skoleprogrammet

Lokal prosjektleder: May Britt Drugli
Varighet: Datainnsamling ferdig 2014

Effektene av barnehage- og skoleprogrammet i De utrolige årene skal undersøkes i barnehager og skoler der programmet tas i bruk.


eCBT behandling av tvangslidelse

Koordinatorer Midt-Norge: Norbert Skokauskas, Bernhard Weidle, Lidewij Wolters
Varighet: August 2015 -

Formålet med dette prosjektet er å utvikle teknologi-baserte forbedringer av CBT (eCBT) for tvangslidelser (OCD - Obsessive-compulsive disorder) hos barn og unge, og gjennomføre en pilotstudie av anvendbart og brukervennlig. eCBT er basert på godt validerte prinsipper for CBT med en godt integrert alders-tilpasset teknologisk utforming, med en mer intensiv og fokusert anvendelse av CBT prinsippene. Nettbasert CBT byr på flere lovende virkemidler for å redusere geografiske barrierer for tilgangen til behandling og øke egenaktiviteten i hverdagen. Ved å behandle familier mens de befinner seg i sine daglige omgivelser vil øke den økologiske validiteten, øke motivasjon og gjennomføring av behandlingen, redusere tid og kostnad til reiser, og redusere stigmatisering.


Gode lærer-elevrelasjoner

Prosjektleder forskningsdel: May Britt Drugli
Varighet: Datainnsamling ferdig 2016

Målet med prosjektet er å bidra til et positivt læringsmiljø og god psykisk helse for elever i skolen. Virkemidlet for å nå dette målet er å fremme kvaliteten på relasjonen mellom lærer og elev.


Helseundersøkelsen i BUP-klinikk, St. Olavs Hospital (Hel-BUP)

Prosjektleder: Jorun Schei
Varighet: 2009 -

Hel-BUP er en undersøkelse av helse og livsstil blant ungdom mellom 13 og 18 år ved BUP-klinikk, St. Olavs Hospital.

Årsrapport 2015


Hvilke faktorer reduserer angst og depresjon fra ungdom til tidlig voksenalder?

Postdoktor: Ingunn Ranøyen
Varighet: Mai 2015 - April 2019

Ifølge WHO vil depresjon medføre den største sykdomsbelastning av alle sykdommer i 2030. Nesten 60% av unge med angst og depresjon får tilbakevendende episoder i voksen alder selv om de får behandling i ung alder. Bedre intervensjoner er derfor nødvendig før problemene blir kroniske, men vi har for lite kunnskap om forløp og beskyttende faktorer. Samsykelighet med angst er for lite utforsket, og oppfølgingsstudier mangler.

Prosjektets målsetting å undersøke hvordan det går med ungdom med depresjon og angstlidelser og finne faktorer som bestemmer hvem det går bra med og hvem det går mindre bra med. Prosjektet vil bidra til å fremskaffe kunnskap om hvordan beskyttende faktorer bidrar til ulike forløp av angst og depresjon i den kritiske overgangen fra ung til voksen. Dette er avgjørende for å kunne utforme bedre tiltak for unge som sliter med angst og depresjonslidelser.


IDDEAS - Individual Digital DEcision Assist System

Prosjektleder: Norbert Skokauskas
Varighet: 2017-2021

I flere tiår er det samlet inn mye informasjon om utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge i Norge. Vi vil bruke disse dataene, kombinert med kunnskap fra klinikkene og lokale og nasjonale retningslinjer til å utvikle en nettbasert løsning som vil gi støtte til personell som jobber med barn og unges psykiske helse. IDDEAS vil gi støtte i arbeidet med diagnostisering, forebygging og behandling av psykiske lidelser og på den måten øke kvaliteten, kompetansen og effektiviteten i psykisk helsevern for barn og unge (BUP). 


Kakerlakkprosjektet - Pilotundersøkelse av praktiske verktøy for psykisk helsefremmende arbeid i barnehagen

Prosjektleder: Maja Sandmo Grip og Kjersti Sandnes
Varighet: Vår 2015 - Høst 2016

Pilotundersøkelsen går på å prøve ut materialet (bok, film, samtaleverktøy) i barnehager, samt innhente barnehageansattes erfaringer både i bruk av dette spesifikke verktøyet, men også få mer informasjon om hva som evt. brukes av verktøy og materiell pr. i dag, hva barnehageansatte synes de mangler osv. Vi ønsker også å skaffe oss informasjon om i hvilken grad barnehageansatte synes de har kompetanse til å jobbe psykisk helsefremmende i barnehagen, på hvilken måte det gjøres i dag, hva det er behov for av verktøy og praktisk tilrettelegging.


Lav fødselsvekt og hjerneutvikling – Mental helse, kognisjon og genetikk

Prosjek: Marit S. Indredavik
Varighet: 2013 -

En langsiktig oppfølgingsstudie av unge voksne som enten født for tidlig med svært lav fødselsvekt eller til termin med lav fødselsvekt. Målet er å kartlegge hjernens utviklingslinjer når det gjelder psykisk helse, kognisjon og genetikk.


Liten i barnehage

Prosjektleder: May Britt Drugli
Varighet: Datainnsamling ferdig 2015

Studien vil undersøker stressnivået til omkring 150 ettåringer i barnehager i Trondheim og Oslo, ved å måle nivåer av kortisol i spyttprøver fra barna. Samtidig undersøkes kvaliteten på barnehagene.


Mor-barn interaksjon i de første to leveårene: En RCT studie av videobasert veiledning til småbarnsforeldre

Prosjektleder: Turid Suzanne Berg-Nielsen

Målsettingen med prosjektet er å evaluere effekten av en manualbasert, videobasert veiledning for småbarnsmødre som ønsker å optimalisere mor-barn samspillet.


Nordisk langtids behandlingsstudie av barn og unge med tvangslidelse (NordLOTS)

Prosjektleder: Robert Valderhaug
Varighet: 2008 - 2016

30-40 prosent av barn og unge med tvangsatferd har fortsatt betydelige problemer etter å ha fått behandling med kognitiv atferdsterapi. Prosjektet skal undersøke hvordan de pasientene som ikke responderer optimalt på kognitiv atferdsterapi responderer på annen type behandling.


Prediktorer for tjenestebruk for psykiske vansker hos små barn:
En prospektiv, multi-informant populasjonsstudie

Prosjektleder: Turid Suzanne Berg-Nielsen

Studien ser på tjenestebruk blant barn med psykiske helseproblemer og hva slags hjelp de har fått. Det undersøkes om behovene for hjelp blir imøtekommet hos de barna som trenger det, og hvilke hjelpetrengende barn er det som ikke får hjelp.


Psykisk helse hos barn i barnevernsinstitusjoner

Prosjektleder: Nanna Sønnichsen Kayed
Varighet: 2010 - 2015

Prosjektet skal gi kunnskap om psykisk helse og psykososial tilpasning blant barn og unge som bor på barneverninstitusjon.


Psykososiale belastninger og psykiatriske symptomer i Ung-HUNT4

Varighet: 2016 - 2019

Ung-HUNT er en epidemiologisk undersøkelse som gjennomføres i Nord-Trøndelag for fjerde gang i 2017-18. Alle ungdommer ( ca 10000) mellom 13 og 19 år inviteres til å delta. Hovedtemaene i Ung-HUNT er somatisk helse, mental helse og livskvalitet, spiseforstyrrelser, og psykosomatiske lidelser. Data samles inn gjennom utfylling av et spørreskjema, intervju med hver enkelt rundt enkelte tema, samt kliniske undersøkelser.


Sosialt liv og samhandling i barneverninstitusjon

Prosjektleder: Gro Ulset

Studien skal gi innsikt i [sam]handlinger og [sam]handlingsmønstre mellom beboere og ansatte innenfor institusjonssettingen.


Teaching for success: Progressive teaching methods in child and adolescent psychiatry

Koordinatorer: Norbert Skokauskas og Anthony Gurrero

Project “Teaching for success” address the objectives and priorities of the North America Strategy for Higher Education Cooperation by promoting institutional partnerships between NTNU and USA and stronger correlation between higher education and research collaboration; and by creating a new formal platform for already existing informal strong collaboration in teaching about child and adolescent psychiatry.

Project “Teaching for success” focuses on Problem Based Learning (PBL), a student-centered teaching in which students learn about a subject through the experience of problem solving. In other words it is practice or “reality” orientated teaching and students have to solve clinical situations which closely resemble real clinical cases in the hospital and outpatients.


Tidlig trygg i Trondheim. En longitudinell populasjonsbasert studie av risiko- og beskyttelsesfaktorer for barns psykiske helse

Prosjektleder: Lars Wichstrøm

Studien identifiserer risiko- og beskyttelsesfaktorer for utvikling av psykisk helse hos barn med utgangspunkt i undersøkelser av et representativt utvalg av 1000 fireåringer. Disse blir undersøkt på nytt annethvert år.


TIM - Tidlig Intervensjon - Mestrende barn

Lokal prosjektleder: Anne Mari Sund

En studie som skal undersøke effekten av programmet Mestrende barn, et nytt lavterskelprogram i skolen for barn som er i risiko for angst og depresjon.


Trygg før 3

Prosjektleder: Elisabeth Solheim Buøen - Lokal prosjektleder: May Britt Drugli

I forskningsprosjektet «Trygg før 3» skal forskere, ansatte i barnehager og i kommunen jobbe sammen for å fremme barns emosjonelle, sosiale og kognitive utvikling i de daglige samspillsituasjonene i barnehagen.


Ungdom og psykisk helse

Prosjektleder: Anne Mari Sund

En oppfølgingsundersøkelse av psykisk helse og generell fungering blant 2464 unge voksne i Sør og Nord-Trøndelag.  Ungdommene deltok i en tidligere undersøkelse om psykisk helse i 1998 og 1999, da de var 14 og 15 år gamle.


Vennskap - Erfaringer og oppfatninger blant ungdom som bor i barneverninstitusjon

Prosjektleder: Gro Ulset

En kvalitativ studie av hvordan barn og unge som bor i barneverninstitusjoner erfarer og oppfatter vennerelasjoner og vennskap.

07 nov 2019

Sosiale medier

Ph.d.-prosjekter

Ph.d.-prosjekter

RKBU har også en rekke ph.d.-kandidater. Se vår
oversikt over ph.d.-prosjekter.