Forsknings- og tjenestestøtteprosjekter

RKBU Midt-Norge

Forsknings- og tjenestestøtteprosjekter


Barn av foreldre med avhengighets- og psykiske problemer (BAPP)

Prosjektleder: Tormod Rimehaug

Forebyggende tiltak i kommunene for å redusere belastningen for barn av foreldre som sliter med avhengighet eller psykiske problemer.


eCBT behandling av tvangslidelse

Koordinatorer Midt-Norge: Norbert Skokauskas, Bernhard Weidle, Lidewij Wolters
Varighet: August 2015 -

Formålet med dette prosjektet er å utvikle teknologi-baserte forbedringer av CBT (eCBT) for tvangslidelser (OCD - Obsessive-compulsive disorder) hos barn og unge, og gjennomføre en pilotstudie av anvendbart og brukervennlig. eCBT er basert på godt validerte prinsipper for CBT med en godt integrert alders-tilpasset teknologisk utforming, med en mer intensiv og fokusert anvendelse av CBT prinsippene. Nettbasert CBT byr på flere lovende virkemidler for å redusere geografiske barrierer for tilgangen til behandling og øke egenaktiviteten i hverdagen. Ved å behandle familier mens de befinner seg i sine daglige omgivelser vil øke den økologiske validiteten, øke motivasjon og gjennomføring av behandlingen, redusere tid og kostnad til reiser, og redusere stigmatisering.


Gode lærer-elevrelasjoner

Prosjektleder forskningsdel: May Britt Drugli
Varighet: Datainnsamling ferdig 2016

Målet med prosjektet er å bidra til et positivt læringsmiljø og god psykisk helse for elever i skolen. Virkemidlet for å nå dette målet er å fremme kvaliteten på relasjonen mellom lærer og elev.


Helseundersøkelsen i BUP-klinikk, St. Olavs Hospital (Hel-BUP)

Prosjektleder: Jorun Schei
Varighet: 2009 -

Hel-BUP er en undersøkelse av helse og livsstil blant ungdom mellom 13 og 18 år ved BUP-klinikk, St. Olavs Hospital.

Årsrapport 2015


Hvilke faktorer reduserer angst og depresjon fra ungdom til tidlig voksenalder?

Postdoktor: Ingunn Ranøyen
Varighet: Mai 2015 - April 2019

Ifølge WHO vil depresjon medføre den største sykdomsbelastning av alle sykdommer i 2030. Nesten 60% av unge med angst og depresjon får tilbakevendende episoder i voksen alder selv om de får behandling i ung alder. Bedre intervensjoner er derfor nødvendig før problemene blir kroniske, men vi har for lite kunnskap om forløp og beskyttende faktorer. Samsykelighet med angst er for lite utforsket, og oppfølgingsstudier mangler.

Prosjektets målsetting å undersøke hvordan det går med ungdom med depresjon og angstlidelser og finne faktorer som bestemmer hvem det går bra med og hvem det går mindre bra med. Prosjektet vil bidra til å fremskaffe kunnskap om hvordan beskyttende faktorer bidrar til ulike forløp av angst og depresjon i den kritiske overgangen fra ung til voksen. Dette er avgjørende for å kunne utforme bedre tiltak for unge som sliter med angst og depresjonslidelser.


IDDEAS - Individual Digital DEcision Assist System

Prosjektleder: Norbert Skokauskas
Varighet: 2017-2021

I flere tiår er det samlet inn mye informasjon om utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge i Norge. Vi vil bruke disse dataene, kombinert med kunnskap fra klinikkene og lokale og nasjonale retningslinjer til å utvikle en nettbasert løsning som vil gi støtte til personell som jobber med barn og unges psykiske helse. IDDEAS vil gi støtte i arbeidet med diagnostisering, forebygging og behandling av psykiske lidelser og på den måten øke kvaliteten, kompetansen og effektiviteten i psykisk helsevern for barn og unge (BUP).


Liten og ny i barnehagen - Folkehelseprosjekt i Trondheim kommune

Varighet: 2018-2023

Liten og ny gjennomføres i nært samarbeid mellom ansatte i barnehagen, ansatte i kommuneledelsen og RKBU-Midt Norge. Ulike modeller for tilvenning, blir prøvd ut og evaluert. Disse modellene tar utgangspunkt i oppdatert kunnskap om små barn, samt det lille som foreligger av forskning på tilvenning til barnehagen. Tilbakemeldinger fra foreldre og ansatte bidrar til tilpasning og endring av tilvenningsmodellen fra år til år i prosjektperioden. Prosjektet gjennomføres som et nært samarbeid mellom forskning og praksis.


Nordisk langtids behandlingsstudie av barn og unge med tvangslidelse (NordLOTS)

Prosjektleder: Robert Valderhaug
Varighet: 2008 - 2016

30-40 prosent av barn og unge med tvangsatferd har fortsatt betydelige problemer etter å ha fått behandling med kognitiv atferdsterapi. Prosjektet skal undersøke hvordan de pasientene som ikke responderer optimalt på kognitiv atferdsterapi responderer på annen type behandling.


Prediktorer for tjenestebruk for psykiske vansker hos små barn:
En prospektiv, multi-informant populasjonsstudie

Prosjektleder: Turid Suzanne Berg-Nielsen

Studien ser på tjenestebruk blant barn med psykiske helseproblemer og hva slags hjelp de har fått. Det undersøkes om behovene for hjelp blir imøtekommet hos de barna som trenger det, og hvilke hjelpetrengende barn er det som ikke får hjelp.


Psykososiale belastninger og psykiatriske symptomer i Ung-HUNT4

Varighet: 2016 - 2019

Ung-HUNT er en epidemiologisk undersøkelse som gjennomføres i Nord-Trøndelag for fjerde gang i 2017-18. Alle ungdommer ( ca 10000) mellom 13 og 19 år inviteres til å delta. Hovedtemaene i Ung-HUNT er somatisk helse, mental helse og livskvalitet, spiseforstyrrelser, og psykosomatiske lidelser. Data samles inn gjennom utfylling av et spørreskjema, intervju med hver enkelt rundt enkelte tema, samt kliniske undersøkelser.


Sammenligning av ungdommers negative livshendelser, emosjonelle problemer, familiefungering og livskvalitet over en 13 års periode – en "Secular" studie

Varighet: 1.1.2020 til og med 31.12. 2021

Å sammenligne stabilitet og endring av ungdommens (13-19 år) negative livshendelser (traumer), emosjonelle problemer, familie funksjon og livskvalitet med 13 års mellomrom i Trøndelag.


Sosialt liv og samhandling i barneverninstitusjon

Prosjektleder: Gro Ulset

Studien skal gi innsikt i [sam]handlinger og [sam]handlingsmønstre mellom beboere og ansatte innenfor institusjonssettingen.


Teaching for success: Progressive teaching methods in child and adolescent psychiatry

Koordinatorer: Norbert Skokauskas og Anthony Gurrero

Project “Teaching for success” address the objectives and priorities of the North America Strategy for Higher Education Cooperation by promoting institutional partnerships between NTNU and USA and stronger correlation between higher education and research collaboration; and by creating a new formal platform for already existing informal strong collaboration in teaching about child and adolescent psychiatry.

Project “Teaching for success” focuses on Problem Based Learning (PBL), a student-centered teaching in which students learn about a subject through the experience of problem solving. In other words it is practice or “reality” orientated teaching and students have to solve clinical situations which closely resemble real clinical cases in the hospital and outpatients.


TIM - Tidlig Intervensjon - Mestrende barn

Lokal prosjektleder: Anne Mari Sund

En studie som skal undersøke effekten av programmet Mestrende barn, et nytt lavterskelprogram i skolen for barn som er i risiko for angst og depresjon.


Trygg før 3

Prosjektleder: Elisabeth Solheim Buøen - Lokal prosjektleder: May Britt Drugli

I forskningsprosjektet «Trygg før 3» skal forskere, ansatte i barnehager og i kommunen jobbe sammen for å fremme barns emosjonelle, sosiale og kognitive utvikling i de daglige samspillsituasjonene i barnehagen.


Ungdom og psykisk helse

Prosjektleder: Anne Mari Sund

En oppfølgingsundersøkelse av psykisk helse og generell fungering blant 2464 unge voksne i Sør og Nord-Trøndelag.  Ungdommene deltok i en tidligere undersøkelse om psykisk helse i 1998 og 1999, da de var 14 og 15 år gamle.


Vennskap - Erfaringer og oppfatninger blant ungdom som bor i barneverninstitusjon

Prosjektleder: Gro Ulset

En kvalitativ studie av hvordan barn og unge som bor i barneverninstitusjoner erfarer og oppfatter vennerelasjoner og vennskap.

02 apr 2020

Sosiale medier

Ph.d.-prosjekter

Ph.d.-prosjekter

RKBU har også en rekke ph.d.-kandidater. Se vår
oversikt over ph.d.-prosjekter.