Hvilke faktorer reduserer angst og depresjon fra ungdom til tidlig voksenalder?

Postdoktorprosjekt

Hvilke faktorer reduserer angst og depresjon fra ungdom til tidlig voksenalder?

– Follow-up of psychiatric patients with anxiety and depression in the transition from adolescence to adulthood

Mål for prosjektet

Ifølge WHO vil depresjon medføre den største sykdomsbelastning av alle sykdommer i 2030. Nesten 60% av unge med angst og depresjon får tilbakevendende episoder i voksen alder selv om de får behandling i ung alder. Bedre intervensjoner er derfor nødvendig før problemene blir kroniske, men vi har for lite kunnskap om forløp og beskyttende faktorer. Samsykelighet med angst er for lite utforsket, og oppfølgingsstudier mangler.

Prosjektets målsetting å undersøke hvordan det går med ungdom med depresjon og angstlidelser og finne faktorer som bestemmer hvem det går bra med og hvem det går mindre bra med. Prosjektet vil bidra til å fremskaffe kunnskap om hvordan beskyttende faktorer bidrar til ulike forløp av angst og depresjon i den kritiske overgangen fra ung til voksen. Dette er avgjørende for å kunne utforme bedre tiltak for unge som sliter med angst og depresjonslidelser.

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektets mål er å undersøke forholdet mellom psykososial fungering, risiko- og beskyttende faktorer, som selvtillit, fysisk aktivitet, sosial støtte og negative livshendelser, og ulike typer forløp av angst og depresjon hos ungdom longitudinelt. Vi vil benytte data fra en stor, prospektiv, klinisk studie gjennomført blant alle unge (13-18 år) i Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) ved St. Olavs Hospital i 2009-2011 med oppfølging tre år etter (antall deltakere = 579). Vi vil undersøke forholdet mellom resiliensfaktorer og ulike typer forløp av angst og depresjon hos unge voksne. Videre vil vi utforske hvorvidt selvtillit, fysisk aktivitet, sosial støtte og negative livshendelser fungerer som mediatorer eller moderatorer for utvikling av klinisk depresjon og ulike angstlidelser i et longitudinelt perspektiv. I tillegg vil vi undersøke om den psykososiale fungeringen hos unge med angst og depresjon etter kontakt med BUP kommer opp på et nivå som er sammenlignbart med et normalutvalg av ungdommer.

Prosjektledelse/medarbeidere

Ingunn Ranøyen, RKBU (postdoktor)
Marit S. Indredavik, RKBU (prosjektleder Hel-BUP)
Thomas Jozefiak, RKBU (medarbeider)
Torunn Stene Nøvik, BUP-klinikk (medarbeider)
Per Hove Thomsen, Århus Universitet (medarbeider)
Jan Wallander, University of California, Merced (medarbeider)

Finansiering

Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU

Prosjektvarighet

Mai 2015 - April 2019

 

 

04 des 2015

person-portlet

Ingunn Ranøyen
Postdoktor
ingunn.ranoyen@ntnu.no
73551511
95159961