Høringer fra RKBU Midt-Norge

Høringer fra RKBU Midt-Norge

Bilde av soloppgang over Gløshaugen

Høringer fra RKBU Midt-Norge - innhold

2017

Høring NOU 2016: 16 Ny barnevernslov

Høringssvar frå RKBU Midt-Noreg - ny barnevernslov
Dato: 27.01.2017
Svartype: Med merknad
HØYRING: NOU 2016: 16 Ny Barnevernslov – Sikring av retten barnet ha til omsorg og vern.
 
Vi viser til brev frå Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet av 7. november 2016 og NOU 2016: 16 – forslag til ny barnevernslov utarbeidde av Barnevernlovutvalget, gitt frå seg til BLD 29. september 2016.
 
Hovudintensjonen i forslaget til ny barnevernslov er å styrka rettssikkerheita for barn og foreldre i barnevernet, og skapa eit meir forståeleg regelverk. Vi har med interesse lese forslaget, og ønsker å komma med ei fråsegn. Høyringsutsegna er utarbeidd av ei gruppe barnevernsforskarar ved senteret, koordinert av Torill Tjelflaat. Kommentarane våre omfattar enkelte forslag i kapittel 3, 4, 5, 6, 8 og 9.

Les høyringa.

03 jun 2020