Gode lærer-elevrelasjoner

Gode lærer-elevrelasjoner

Målet med prosjektet «Gode lærer-elevrelasjoner» er å bidra til et positivt læringsmiljø og god psykisk helse for elever i skolen. Virkemidlet for å nå dette målet er å gjennomføre utviklingsarbeid for å fremme kvaliteten på relasjonen mellom lærer og elev. God kvalitet på lærer-elev relasjonen virker inn på elvenes læringsprosesser, samt sosiale fungering og psykiske helse på kort og lang sikt i skolen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Trondheim kommune og RKBU Midt Norge. Det er nedsatt en overordnet styringsgruppe og en faglig prosjektgruppe med representanter for begge enheter. Styringsgruppen ledes av Jan Roger Wevang ved Rådmannens fagstab, prosjektgruppen ledes av Morten Værnes ved Skoleteamet, Trondheim kommune.

RKBU Midt-Norge ved May Britt Drugli har ansvar for prosjektets forskningsdel. 

Utviklingsarbeidet har to deler, en del som omfatter skolens lederteam og en del som omfatter lærergrupper ved de deltagende skolene. I tillegg gjennomføres en forskningsdel med datainnsamling i begynnelsen og slutten av skoleåret.

4-6 skoler rekrutteres hvert år i tre år til deltagelse i prosjektet. Totalt vil 16 skoler delta i perioden 2013-2016.

Refleksjonsgrupper for lærere

Ved hver skole etableres en refleksjonsgruppe med cirka åtte lærere og en veileder. I gruppen skal deltagerne jobbe med lærer-elevrelasjonen med utgangspunkt i en manual som er laget for prosjektet. Gruppen møtes cirka to timer, åtte ganger i løpet av ett skoleår. Mellom samlingene skal lærerne i sin egen undervisning og kontakt med elevene jobbe med det aktuelle temaet. Erfaringer drøftes i neste samling.

Tema som det blir jobbet med i løpet av skoleåret er:

  • fysiske rammer
  • struktur på skoledagen
  • egen væremåte
  • gode beskjeder
  • daglige relasjonsfremmende strategier
  • håndtering av negativ atferd
  • støtte til elever med psykiske vansker
  • endring av negative relasjoner

Veilederne er fra Barne- og familietjenesten og Skoleteamet i Trondheim kommune. De mottar veiledning fra RKBU Midt-Norge og Skoleteamet mellom hver samling med lærerne.

Grupper for skolenes lederteam

Lederteam for alle skolene som deltar per år samles i en samlet ledergruppe. Disse gruppene skal jobbe med verdibasert ledelse, samt lage planer for videre arbeid med lærer-elevrelasjonen ved den enkelte skole. Veiledere er fra Handelshøyskolen i Trondheim og RKBU Midt-Norge. Gruppen har seks samlinger i løpet av skoleåret.

Forskning

Det samles inn pre og post data fra lederteam, elever og lærere ved de deltagende skolene. Foreldrene må samtykke til at deres barn kan inngå i prosjektets forskningsdel.

Lederteamene besvarer et spørreskjema om skolekultur. Lærerne besvarer spørreskjema om skolekultur, samt om lærer-elevrelasjonen, sosial kompetanse og psykisk helse for den enkelte elev. Elever fra og med 5. trinn besvarer spørreskjema om skolekultur, trivsel, atferd i klassen, forhold til medelever og relasjonen til kontaktlærer. I tillegg vil det bli gjennomført fokusgruppeintervju med ledere, lærere og elever.

Forskningen vil blant annet belyse om ledelse, lærere og elever har sammenfallende vurderinger av skolekultur, om lærere og elever har sammenfallende vurdering av lærer-elevrelasjonen, samt faktorer som viser sammenheng med eventuell endring av relasjonskvalitet.
   

person-portlet

May Britt Drugli
Professor
may.b.drugli@ntnu.no
73551506
41645838

Illustrasjon lærer elev relasjonen